Gemeente Den Haag


20 april 1999

Jaarrekening gemeente Den Haag: balanceert net boven de streep

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de jaarrekening en het jaarverslag 1998 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college doet daarin verslag over het in 1998 gevoerde beleid en over de financiële positie van Den Haag. Het thema þInvesteren in Den Haagþ vormt hierbij de rode draad. Het college wil ook de komende jaren het jaarverslag en de rekening op de derde dinsdag in april aan de raad presenteren.

Voor een structurele gezondmaking van Den Haag is de oplossing van de ruimtenood van Den Haag een noodzakelijke voorwaarde. Zoals bekend is dit in 1998 niet gerealiseerd. De economische groei, de werkgelegenheid en het gemiddeld inkomen in Den Haag zijn weliswaar gestegen, maar blijven achter bij de groei in de andere grote steden. Pas met het uitvoeren van de masterplannen Hoog Hage, Herstructurering, Stadseconomie en het Sociaal-educatief masterplan kan het herstel van Den Haag, gericht op een ongedeelde en vitale stad met een sterke economische en sociale structuur echt worden doorgezet. Deze Masterplannen bevinden zich in een voorbereidende fase en sluiten aan bij het Grotesteden-beleid van het Rijk. Voor de uitvoering van deze plannen is financile deelname door de Provincie, het Rijk, de Europese Unie en private partijen noodzakelijk.

Het gemeentebestuur blijft voor 1999 en latere jaren een voorzichtige financiële koers varen. De investeringen, die noodzakelijk zijn voor het sociaal en economische herstel van de stad en de minder rooskleurige economische vooruitzichten voor 1999 en latere jaren maken dit noodzakelijk. Ook moet de gemeente nog f 7,5 mln per jaar aan bezuinigingen invullen, als gevolg van de eerdere afspraken met het Rijk.

In 1998 stond de gemeente voor het eerst na de artikel 12-periode weer op eigen benen. Wel moest de gemeente een sober financieel beleid voeren. Het jaar werd afgesloten met een bescheiden positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering van f 0,2 mln. Daarnaast waren er in 1998 hogere incidentele inkomsten uit het Gemeentefonds en de onroerende zaak-belasting. Deze hebben slechts in beperkte mate een structurele doorwerking. De Algemene reserve komt op f 25 mln positief, de Reserve financiering op bijna f 5 mln positief en de Algemene reserve Grondbedrijf, na aftrek van middelen voor nieuwe grondexploitaties, op f 16 mln positief. Dit is overigens minimaal, gelet op de afzetrisicoþs bij het Grondbedrijf.

Het resultaat over 1998 is vooral het gevolg van de gunstige Nederlandse economie in 1998, die doorwerkt in de gemeentefinanciën en van het gevoerde strakke financile beheer. Dit past in de uitgangspunten die de gemeente heeft vastgelegd in de nota þDen Haag op weg naar herstelþ (februari 1998).

Een belangrijke eenmalige extra inkomst in 1998 was de uitkering uit het Gemeentefonds (f 37 mln), vooral als gevolg van hogere rijksuitgaven. De meevallers bij de OZB (f 25,9 mln) zijn vooral ontstaan doordat de gemeente een aantal procedures tegen de WOZ-waardering kon afwikkelen (f 21,8 mln). Het college stelt de raad voor deze laatste meevallers in 2001, bij de komende hertaxatie, terug te geven aan burgers en bedrijven, door verlaging van de lokale belastingtarieven. Voorts komt er voor het jaar 2000 een budget voor eenmalige uitgaven (f 39,8 mln) beschikbaar. Bij de begrotingsvoorbereiding- 2000 wordt bepaald waarvoor dit bedrag wordt ingezet.

Het jaarverslag geeft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten over 1998:
* daling van de werkloosheid met 12,5 % ten opzichte van 1997; * stijging van het aantal arbeidsplaatsen met 6.000 tot ruim 194.000;
* een daling van de woonlasten (gemeentelijk) met gemiddeld 3,5 %; * ongeveer 2 miljoen mensen bezochten 65 grote evenementen in het kader van þ750 jaar Den Haagþ;
* de oplevering van de eerste woningen in de nieuwe wijk Wateringseveld, en oplevering van de eerste gebouwen in De Resident;
* het voor een belangrijk deel wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, speel- en groenvoorzieningen en de verbetering van de kwaliteit van het water;
* de verlaging van het aantal verkooppunten van softdrugs; * de opening van het Telematica centrum Schilderswijk; * de heropening van het gerestaureerde Gemeentemuseum Den Haag; * de intensivering van de aanpak van het armoedebeleid, onder andere door meer geld voor het Schoolfonds en het Monchy-fonds; * een stijgend beroep op de Haagse voorzieningen van de Wet voorzieningen gehandicapten;
* de plaatsing van sport-service medewerkers bij sportorganisaties; * de uitbreiding van kinderopvang en naschoolse opvang; * de inburgering van nieuwkomers: 1.600 inburgeringscontracten zijn afgesloten;
* het verbeteren van het bereik en de voorzieningen in de Stadsdeelkantoren en de invoering van een telefonische aanvraaglijn Burgerzaken.

De verschillende raadscommissies behandelen de jaarrekening en het jaarverslag in hun vergadering van mei a.s. Op 1 juli stelt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Deel: ' Jaarrekening Den Haag balanceert net boven de streep '
Lees ook