Jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V.

(in NLG/EUR miljoen) 1999 1998
NLG EUR NLG EUR

Netto omzet 410,8 186,4 379,9 172,4
Bedrijfsresultaat 31,6 14,3 6,4 2,9
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening (na belasting) 10,7 -4,9
-6,0 -2,7
Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0,4 0,2 -37,4 -17,0 Aandeel derden -0,4 -0,2 -0,3 -0,1
Netto winst 10,7 4,9 -43,7 -19,8
Netto winst per aandeel (x NLG/EUR) 1,35 0,61 - 5,63 - 2,55
Algemeen

In het verslagjaar 1999 is het in 1998 aangekondigde ingrijpende pakket maatregelen, gericht op rendementsverbetering praktisch geheel afgerond. De nu gepubliceerde jaarresultaten laten een netto winst zien, die 7% hoger ligt dan de prognose welke gelijktijdig met de halfjaarresultaten 1999 door de Raad van Bestuur is afgegeven.

De netto rentedragende schulden zijn eind 1999 ten opzichte van het voorgaand jaar met ruim één derde teruggebracht. In het verslagjaar 1999 is de basis gelegd voor verdere uitvoering van de strategie om te investeren in de groeimarkten van de sectoren Medisch en Industrieel. Het betreft hierbij onder meer software voor radiotherapie behandelingsplanning, nieuwe behandelingstechnieken voor prostaatkanker, Picture Archiving & Communications Systems (PACS), radarsystemen voor precisie niveaumeting, beheerssoftware voor bulktank opslagplaatsen en systeemintegratie. Met de huidige ontwikkelingen ligt Delft Instruments op koers van "Target 2001": het streven om in het jaar 2001 een netto winstmarge van 7% van de omzet te realiseren.

Resultaten

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot NLG 10,7 miljoen positief (1998: NLG 6 miljoen negatief). Bijna alle bedrijfseenheden hebben aan de verbetering van het resultaat bijgedragen. De orderontvangst in de medische sector toonde een meer evenwichtige verdeling over het jaar.

Het saldo buitengewone baten en lasten na belasting bedroeg NLG 0,4 miljoen positief (1998: NLG 37,4 miljoen negatief). Na buitengewoon resultaat en aandeel derden (NLG 0,4 miljoen), kwam de netto winst in 1999 uit op NLG 10,7 miljoen tegenover een negatief resultaat van NLG 43,7 miljoen in 1998. De omzet steeg met 31 miljoen tot NLG 411 miljoen, een groei van 8% (1998: NLG 380 miljoen).

Gecorrigeerd voor de externe omzet van het per 01-01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. steeg de omzet met NLG 39 miljoen ofwel 10%. De in december 1999 verkochte defensieactiviteiten in Nederland en Italië zijn tot november 1999 meegenomen in de cijfers.

De orderportefeuille bedroeg ultimo 1999 NLG 94,1 miljoen. Gecorrigeerd voor de in 1999 verkochte activiteiten, bedroeg de vergelijkbare orderportefeuille ultimo 1998 NLG 76,4 miljoen.

In de loop van het jaar zijn drie activiteiten verkocht, te weten ODLeeuwarden, de benzinestationactiviteiten van Enraf B.V. en de defensieactiviteiten in Nederland en Italië. Het positieve saldo van boekwinsten en verliezen op de verkoop hiervan bedroeg NLG 1, 6 miljoen. Voor verdere transformatie van bedrijven en de afronding van procedures uit het verleden zijn NLG 1,2 miljoen aan kosten gemaakt. Per saldo resulteerde een positief resultaat uit buitengewone baten en lasten van NLG 0,4 miljoen.

Investeringen en financiële positie

Het totaal van de investeringen in materiële vaste activa bedroeg in 1999 NLG 5,3 miljoen ten opzichte van NLG 10,0 miljoen in 1998. De afschrijvingen kwamen uit op NLG 12,0 miljoen. Investeringen zijn gedaan in IT-systemen ter voorkoming van het millenniumprobleem, in demonstratieapparatuur en in verbeteringen van de productiecapaciteit.

In juli 1999 is het pand waarin het hoofdkantoor van Delft Instruments was gevestigd, verkocht voor NLG 7 miljoen.

Het balanstotaal daalde van NLG 477 miljoen ultimo 1998 tot NLG 403 miljoen per jaareinde 1999. De daling van NLG 74 miljoen is voor NLG 24 miljoen toe te schrijven aan de verkochte activiteiten. Exclusief deze deconsolidaties is een daling van het balanstotaal bewerkstelligd van meer dan 10%, bij een gestegen omzet. De rentedragende schulden werden met NLG 75 miljoen verminderd tot NLG 147 miljoen. Het effect van de verkochte activiteiten op de vermindering van de netto rentedragende schulden is tot NLG 6,6 miljoen beperkt gebleven. De daling van de netto rentedragende schulden is behaald ondanks de uitgaven in het kader van reorganisatie.

Met de begin 1999 gevormde groep van banken vinden momenteel onderhandelingen plaats over de condities van de voort te zetten financiering waarbij voor Delft Instruments de vermindering van het aantal banken het uitgangspunt vormt.

Hoewel de balansverhoudingen in 1999 verbeterd zijn, wordt nog niet voldaan aan de taakgestelde 35% aansprakelijk vermogen ten opzichte van het totaal vermogen indien de criteria van de banken worden gehanteerd. Een verdere versterking van het eigen vermogen is nodig met het oog op de doelstellingen als geformuleerd in "Target 2001" en de daarmee samenhangende selectieve acquisities. Om deze reden wordt aan de op donderdag 27 april a.s. te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het dividend te passeren en het resultaat over 1999 geheel toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitzichten

De uitgangspositie is vergeleken met een jaar geleden in alle opzichten sterk verbeterd. De onderneming heeft aan kracht en dynamiek gewonnen en is daarmee op de goede weg in haar streven naar verhoging van de aandeelhouderswaarde.

Het jaar 2000 staat in het teken van verder rendementsherstel. Veel aandacht zal worden besteed aan de speerpuntactiviteiten Medisch en Industrieel. Het accent zal liggen op het winstgevend maken van de recente investeringen in product-ontwikkeling en op de verdere verbetering van de efficiency van de bedrijven. Hiernaast zal meer aandacht worden besteed aan mogelijke acquisities van in de strategie passende activiteiten, met als belangrijkste financieel criterium dat direct een bijdrage aan de winst wordt geleverd.

Het restrictieve investeringsbeleid ten aanzien van de vaste activa zal gecontinueerd worden. De investeringen In Research & Development zullen in 2000 op het peil van circa 10% van de netto omzet gehandhaafd blijven.

Indien de omstandigheden in de voor Delft Instruments relevante markten zich niet belangrijk wijzigen, verwachten wij een hogere netto winst in 2000 bij een verdere vermindering van het geïnvesteerde vermogen.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V.
Delft, 23 maart 2000

Voor nadere informatie:

E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur
tel. 015 2601 206
email : ehdegroot@delftinstruments.nl

Bijlagen:


· Geconsolideerde resultatenrekening 1999

· Geconsolideerde balans per 31 december 1999
Belangrijke data:

5 april 2000 Publicatie jaarverslag 1999

27 april 2000 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

24 augustus 2000 Publicatie halfjaarcijfers 2000 (voor beurs)

7 februari 2001 Publicatie voorlopige jaarcijfers 2000 (voor beurs)Terug naar het overzicht persberichten

Copyright Delft Instruments / ©2000

Last Update: March 23, 2000

Deel: ' Jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V. '
Lees ook