Resultaten 1999

Océ Profit Kit helpt!
Voorlopige jaarresultaat 1999

Resultaten 1999
datum:2/2/00

Océ N.V
Gang van zaken boekjaar 1999

Periode 1 december 1998 tot en met 30 november 1999

Vierde Boekjaar
kwartaalResultaten in
1999 1998 1999 1998
miljoenen €

Opbrengsten uit verkopen,
verhuur en service
785,3 727,6 2.738,3 2.662,7

Rente uit financial lease
26,5 22,8 100,1 89,8

Netto-omzet
811,8 750,4 2.838,4 2.752,5

Kostprijs
469,6 419,8 1.623,4 1.582,4

Bruto marge
342,2 330,6 1.215,0 1.170,1

Operationele kosten
264,9 254,2 966,9 924,9

Bedrijfsresultaat
77,3 76,4 248,1 245,2

Financieringskosten
13,7 14,8 59,0 61,0

Resultaat voor belastingen
63,6 61,6 189,1 184,2

Belastingen
18,8 17,3 54,9 53,5

Resultaat na belastingen
44,8 44,3 134,2 130,7

Opbrengst uit niet-
geconsolideerde deelnemingen
0,1 0,1 0,4 0,8

Groepswinst
44,9 44,4 134,6 131,5

Winst toekomend aan derden
0,7 0,6 2,7 2,5

Nettowinst voor buitengewoon
44,2 43,8 131,9 129,0
resultaat

Buitengewoon resultaat (netto)

-55,2 - -55,2 -

Nettowinst

-11,0 43,8 76,7 129,0

Nettowinst toekomend aan
houders van gewone aandelen

-11,9 42,9 73,1 125,5

Cashflow*
95,6 89,4 319,3 300,4

Aantal uitstaande
gewone aandelen (gewogen x 1.000) 83.623 82.537 83.191 81.955Per gewoon aandeel in €*
1999 1998 1999 1998

Nettowinst
0,52 0,52 1,54 1,53

Cashflow
1,13 1,07 3,80 3,62
* voor buitengewoon resultaat

Balans in miljoenen €
30.11.99 30.11.98

Vaste activa 1.357,4 1.266,8
Vlottende activa 1.558,8 1.353,1
Totaal 2.916,2 2.619,9
====== ======

Groepsvermogen 860,1 766,2
Vreemd vermogen
op lange termijn 1.164,7 1.072,3
Kortlopende
schulden 891,4 781,4
Totaal 2.916,2 2.619,9
====== ======

 

Océ Profit Kit helpt!
datum:1/25/00

Océ-Nederland B.V. heeft onlangs de Océ Profit Kit gelanceerd. Deze kit - die een interactief marketingplan bevat, diverse stramienen voor mailings en nieuwsbrieven, digitale illustraties en foto's, toepassingen, reclamemateriaal en een variëteit aan instructiemateriaal - is speciaal ontwikkeld om grafische dienstverleners te helpen om hun eigen marketing- en verkoopactiviteiten te stroomlijnen.
Het hart van de Océ Profit is de 'Interactieve Marketingplan Generator'. Deze interactieve software, ontwikkeld door een vooraanstaand consultant in de grafische industrie, helpt grafische dienstverleners bij het opstellen van een marketingplan. De diverse stappen in het marketingproces, zoals bedrijfsanalyse, strategische keuzes en implementatie, worden op logische wijze doorlopen. De CD-ROM biedt verder een keur aan 'tips & trucks' voor grafische ondernemers om het plan op een zo efficiënt mogelijke manier toe te passen.

Volgens Ivo Boschman en Wouter Derichs - Océ Market Managers voor de Grafische Dienstverlening - kunnen grafische dienstverleners de 'Interactieve Marketingplan Generator' gebruiken om zich beter voor te bereiden op de toekomst. Echter, voor het opdoen van inspiratie wordt verwezen naar het verleden - naar het Orakel van Delphi. "De woorden die op het orakel staan zijn 'Ken uzelf'", zegt Boschman, die de Océ Profit Kit mede heeft ontwikkeld. "En dat is een belangrijk credo voor de hedendaagse grafische dienstverleners. In de huidige markt zijn er gigantisch veel mogelijkheden om 'business' te genereren. Het is onze ervaring dat vooral die grafische dienstverleners die de tijd nemen om hun sterktes en zwaktes te analyseren en volgens die analyse een marketingplan ontwikkelen, de grootste kans maken om deze mogelijkheden ten volle te benutten. De 'Interactieve Marketing Plan Generator' helpt hen systematisch te evalueren hoe zij hun 'business' willen uitbouwen en welke concrete stappen daarvoor genomen moeten worden", voegt Derichs toe.

De Océ Profit Kit bevat daartoe een aantal concrete hulpmiddelen, waaronder bannieren, posters, displays, 'point-of-purchase' materialen; diverse CD-ROM's met kant-en- klare stramienen, illustraties en foto's voor het genereren van posters, mailers, advertenties en andere marketing initiatieven; informatieve materialen om eindgebruikers te scholen in technische vraagstukken, het voorkomen van digitale printproblemen, het kiezen van de juiste materiaal/inkt- of materiaal/toner-combinatie.

Meer informatie: Print for Profit kit

Voorlopige jaarresultaat 1999
datum:1/14/00

In zijn nieuwjaarsspeech op vrijdag 7 januari jl. tot de Océ-medewerkers in Venlo heeft Ir. R.L. van Iperen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ N.V., vandaag enige mededelingen gedaan over de gang van zaken in het boekjaar 1999.

Océ behaalde in 1999 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening
-d.w.z. vóór aftrek van buitengewone resultaten- van Euro 132 miljoen. Hiermee werd de recordwinst van het voorgaande jaar (Euro 129 miljoen) nog enigszins overtroffen. Zoals eerder bekend gemaakt, werd in het vierde kwartaal een kostenreductieprogramma opgesteld waarbij wereld- wijd circa 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit programma wordt thans volgens plan uitgevoerd. Voor de kosten van dit programma is in het vierde kwartaal een voorziening getroffen van netto Euro 55 miljoen, waar-door de netto jaarwinst na buitengewone resultaten uitkomt op Euro 77 miljoen.

De omzet nam toe met 3% tot circa Euro 2,8 miljard. De autonome groei bedroeg 1%. Acquisities en wisselkoersen beïnvloedden de omzet positief met elk 1%.

De heer Van Iperen deelde tevens mede dat Océ goed op schema ligt bij de overgang in de markt van analoog naar digitaal. Hij sprak de verwachting uit dat het in gang gezette programma gericht op versterking en uitbouw van de onderneming als aanbieder van digitale producten en diensten tezamen met de omvangrijke kostenreductieprogramma's zullen resulteren in een toename van omzet en winst. Gezien de onzekere marktsituatie, verwacht hij vooralsnog een beperkte groei van omzet en winst in het komende verslagjaar.

Gedetailleerde jaarcijfers worden op 2 februari a.s. bekend gemaakt. Het jaarverslag verschijnt medio februari 2000.

 

Deel: ' Jaarresultaten 1999 Oce BV '
Lees ook