PERSBERICHT

JAARRESULTATEN 1999 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V.


· Nettowinst euro 47,6 miljoen (+ 27%)
· Totaal beleggingsresultaat per gewoon aandeel euro 5,29 (+ 13%)
· Direct beleggingsresultaat per gewoon aandeel euro 2,90 (+ 8%)
· Dividend per gewoon aandeel euro 2,90 (+ 8%)
· Totaal rendement eigen vermogen 19,6% (1998: 18,7%)
· Direct rendement eigen vermogen 10,8% (1998: 10,7%)
· Beleggingen stijgen naar euro 870 miljoen (+ 13%)
· Prognose 2000: Winst per gewoon aandeel zal verder stijgen
Nettowinst sterk gestegen

VastNed Offices/Industrial N.V., de in kantoren en bedrijfsruimten gespecialiseerde beleggingsmaatschappij van de VastNed Groep, heeft in 1999 wederom een sterke rendabele expansie gerealiseerd. De nettowinst steeg met 27% tot euro 47,6 miljoen. Het totaal beleggingsresultaat per gewoon aandeel nam toe met 13% tot euro 5,29. Het direct beleggingsresultaat per gewoon aandeel groeide boven verwachting met 8% tot euro 2,90 (verwacht was tenminste euro 2,80) over het door uitgifte van aandelen, als gevolg van stockdividend, met ruim 17% toegenomen gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen. Voorgesteld wordt een (keuze)dividend van euro 2,90 per gewoon aandeel. Het totaal rendement op eigen vermogen verbeterde tot 19,6% (1998: 18,7%). Het direct rendement op eigen vermogen verbeterde tot 10,8% (1998: 10,7%). De onroerendgoedportefeuille is met 13% uitgebreid van euro 773 miljoen tot euro 870 miljoen ultimo 1999. Voor het lopende boekjaar wordt een verdere stijging van het direct beleggingsresultaat per gewoon aandeel verwacht.

De sterke stijging van de nettowinst (direct beleggingsresultaat) is het gevolg van hogere brutohuuropbrengsten door uitbreiding van de beleggingen, aanzienlijk lagere exploitatiekosten en financieringslasten. Indexering van bestaande huurcontracten, nieuw afgesloten huurcontracten tegen verbeterde condities en een onverminderd actief management van de gehele portefeuille hebben eveneens positief bijgedragen aan de behaalde resultaten.

Door herwaardering van de onroerendgoedportefeuille en het gevoerde dynamisch portefeuillebeheer is het indirect beleggingsresultaat met bijna 200% gestegen tot euro 37,6 miljoen (1998: euro 13,9 miljoen). De positieve herwaardering is het gevolg van de nog steeds stijgende marktwaarde van de op aantrekkelijke locaties in Nederland gelegen kantoorpanden en bedrijfsruimten. Het totaal beleggingsresultaat steeg met ruim 65% tot euro 85,2 miljoen (1998: euro 51,4 miljoen). Het totaal beleggingsresultaat per gewoon aandeel kwam daarmee uit op euro 5,29 (1998: euro 4,66).

Beleggingen verder uitgebreid

In het verslagjaar zijn de beleggingen verder uitgebreid met kantoorpanden, bedrijfsgebouwen en combinatiegebouwen, gelegen ondermeer op Distriboulevard te Moerdijk en Ridderhaven te Ridderkerk. Tevens werd in Nieuwegein het veilingterrein verworven. De acquisities vonden plaats op een gemiddeld brutoaanvangsrendement van 9,5%.

In 1999 werden 32 objecten verkocht, waaronder volgens plan een aantal winkelobjecten en tevens een aantal kantoren, bedrijfsruimten en combinatiegebouwen, die niet meer in de onroerendgoedportefeuille pasten. Het aandeel van de winkelobjecten daalde in de onroerendgoedportefeuille van 8% tot 5%. De totale verkoopprijs bedroeg euro 93,8 miljoen. Het positieve resultaat op de verkopen bedroeg euro 3,7 miljoen ten opzichte van de laatste taxatiewaarde.

Ultimo 1999 bedroeg de waarde van de onroerendgoedportefeuille euro 870 miljoen (ultimo 1998: euro 773 miljoen). De bezettingsgraad van de onroerendportefeuille lag ultimo 1999 op 97%. De leegstand betreft vrijwel geheel frictieleegstand. De beleggingsportefeuille was ultimo 1999 voor 63% gefinancierd met eigen vermogen.

Dividendvoorstel

Aan de op woensdag 19 april a.s., 14.00 uur, in Hilton Hotel te Rotterdam te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over 1999 vast te stellen op euro 2,90 (1998: euro 2,68) per gewoon aandeel. Het dividend zal naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten kunnen worden opgenomen, dan wel gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in de vorm van stockdividend ten laste van de agioreserve, zoals dat bij VastNed Offices/Industrial N.V. sinds 1987 gebruikelijk is. Deze verhouding zal eveneens op 19 april a.s. bekend worden gemaakt. Het aandeel zal vanaf 25 april a.s. ex-dividend worden verhandeld.

Vooruitzichten

In het lopende jaar is inmiddels uitvoering gegeven aan het beleid gericht op expansie in Noordwest Europa. De verwerving van de vastgoedportefeuille van de Belgische vastgoedgroep Verelst, met een waarde van euro 280 miljoen, gespreid over panden in België, Noord-Frankrijk en Nederland, zal gedeeltelijk vanaf april 2000 direct positief bijdragen aan de winst per aandeel.

Het jaarverslag over 1999 zal verschijnen op 4 april 2000

Rotterdam, 8 maart 2000.
VastNed Offices/Industrial N.V.

Voor nadere informatie:
De heer H.W. Boissevain, telefoon 010 242 43 28. Mob.tel: 06 53 36 27 20
Bijlage: kerncijfers en geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 1999 en 1998.

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V.

GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIESREKENING
(x 1.000,-)
01.01-31.12 01.01-31.12
1999 1998
in pro- in pro-
centen van centen van
bedrag brutohuur bedrag brutohuur
Opbrengsten uit beleggingen
Brutohuuropbrengsten 75.198 100,00 66.806 100,00 Exploitatiekosten 11.152 14,83 12.281 18,38
Nettohuuropbrengsten 64.046 85,17 54.525 81,62

Lasten
Interest 13.857 15.215
Algemene kosten 2.186 2,92 1.570 2,35

16.043 82,25 16.785 79,27

Minderheidsbelangen 415 213

Direct beleggingsresultaat 47.588 37.527

Indirect beleggingsresultaat 37.614 13.921

Totaal beleggingsresultaat 85.202 51.448

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V.

KERNCIJFERS
31 december 31 december
1999 1998

Resultaten (x 1.000,-)

Brutohuuropbrengsten 75.198 66.806

Direct beleggingsresultaat 47.588 37.527
Indirect beleggingsresultaat 37.614 13.921

Totaal beleggingsresultaat 85.202 51.448

Balans (x 1.000,-)

Beleggingen in onroerend goed 870.412 772.691 Groepsvermogen 543.913 475.573
Eigen vermogen 538.173 470.301
Langlopende schulden 194.040 192.780

Aantal geplaatste aandelen

Aantal gewone aandelen ultimo 16.688.207 15.867.318 Gemiddeld aantal gewone aandelen 16.404.832 13.998.485 Aantal prioriteitsaandelen 100 100

Per aandeel (x )

Eigen vermogen per aandeel primo (incl. dividend) 29,64 27,38 Dividend (2,68) (2,40)

Eigen vermogen per aandeel primo 26,96 24,98

Direct beleggingsresultaat 2,90 2,68
Indirect beleggingsresultaat 2,29 0,87
Overige mutaties 0,10 1,11

Totaal beleggingsresultaat 5,29 4,66

Eigen vermogen per aandeel ultimo (incl. dividend) 32,25 29,64

Beurskoers (ultimo) 33,50 31,86

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V.

GECONSOLIDEERDE BALANS
Voor winstverdeling (x 1.000,-)
31 december 31 december
1999 1998
Activa

Beleggingen
Onroerend goed in exploitatie 795.765 742.198 Onroerend goed niet in exploitatie 74.647 30.493
870.412 772.691

Vorderingen 67.644 12.372

Overige activa - 2.588

Totaal activa 938.056 787.651

Passiva

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 75.728 72.003 Agioreserve 316.894 320.742
Reserves 97.963 40.029
Onverdeelde winst lopend boekjaar 47.588 37.527
Totaal eigen vermogen 538.173 470.301

Minderheidsbelangen 5.740 5.272

Groepsvermogen 543.913 475.573

Voorzieningen - 6.951

Langlopende schulden 194.040 192.780

Kortlopende schulden 200.103 112.347

Totaal passiva 938.056 787.651

Deel: ' Jaarresultaten 1999 Vastned Offices/Industrial '
Lees ook