PERSBERICHT
KENDRION N.V.

Jaarresultaten 2002 Kendrion N.V.

 Netto-omzet E 836,1 mio (2001: E 866,1) EBITA E  24,8 mio (2001: E 34,6) EBIT E  24,4 mio (2001: E 34,2) Nettowinst E  10,2 mio (2001: E 15,6) W.p.a. (na pref. dividend) E  0,63 (2001: E 1,17) Idem voor afschr. goodwill E  0,66 (2001: E 1,21) 
Gang van zaken
In tegenstelling tot wat eerder werd gehoopt is in 2002 geen economisch herstel opgetreden. Het jaar werd gekenmerkt door een terughoudend investeringsbeleid en nieuwe projecten liepen langzamer aan dan normaal. Voor Kendrion was het aldus lastig opereren. Wel lijkt het er op dat het dieptepunt is gepasseerd. Daar waar de omzet over het eerste halfjaar nog met 8% daalde, steeg de omzet in het tweede halfjaar met 2% (2002: E 836,1 miljoen, 2001: 866,1 miljoen).

Gedurende het jaar werd intensief gewerkt aan structurele bezuinigingsmaatregelen, waarbij ook enkele activiteiten werden beëindigd. Van deze maatregelen - die in 2002 eerst extra kosten met zich meebrachten - zullen de positieve effecten in 2003 duidelijk merkbaar worden. Naast deze éénmalige extra kosten is door benutting van de fiscale regelgeving ten aanzien van concernfinancieringswinsten een belastingbate ad E 2 miljoen gerealiseerd.

Daalde in het eerste halfjaar het netto-resultaat met 50%, in het tweede halfjaar steeg het netto resultaat met 16 %. Voor het gehele boekjaar is het netto-resultaat, conform eerder uitgesproken verwachting, uitgekomen op E 10,2 miljoen (2001: E 15,6 miljoen), een daling van 35%. De beide business areas Kendrion Industrial en Kendrion Distribution Services hebben het jaar 2002 kunnen afsluiten met, gezien de gure marktomstandigheden, tevredenstellende rendementen. Moeilijker had Kendrion Automotive het, met name veroorzaakt door de Duitse activiteiten. De Zweedse activiteiten vertonen een positieve ontwikkeling.

Financiering en financiële positie
Veel aandacht is gegeven aan het terugdringen van de rentedragende schulden. Dit was te meer noodzakelijk omdat een converteerbare obligatielening die in 1997 was opgenomen moest worden terugbetaald. De rentedragende schulden werden in het boekjaar 2002 weliswaar met circa 20% teruggedrongen, maar dit voldoet desondanks niet geheel aan de gestelde financiële doelstellingen. Onder meer zijn de voorraden en vorderingen hoger uitgevallen door forse omzettoename bij enkele business areas in het vierde kwartaal en door uitgeleverde gereedschapprojecten.

Kendrion is vastbesloten in de loop van 2003 het niveau van de rentedragende schulden aanzienlijk te verlagen. In dit kader zal vanwege de nog verdere focus op haar activiteiten doorgegaan worden met desinvesteringen, met het doel het in de onderneming werkzame vermogen verder terug te dringen.

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 april aanstaande te Amsterdam zal een stockdividend worden voorgesteld van E 0,25 per aandeel (2001 E 0,46). Dit dividend komt neer op een pay-out percentage van circa 40% van het resultaat na belastingen en preferent dividend.

Acquisities en verkopen
In het verslagjaar werden de aandelen van de Comco Plastics Groep (handel in en distributie van kunststof halffabrikaten) met vestigingen in Ierland en de UK overgenomen. Verkocht werden het 50% belang in RSL Canada (automotive) en DRU-Verwarming (functionele- en sfeerverwarming) te Duiven. Tegen balansdatum is Kendrion Precision Technology verkocht. De aan- en verkopen hebben niet of nagenoeg niet geresulteerd in bijzondere baten en lasten cq in goodwill bijboekingen.

Vooruitzichten
Gezien de vele onzekerheden acht Kendrion het thans onverstandig uitspraken over de resultaatsverwachtingen voor 2003 te doen. Wel kan gesteld worden dat de uitgangspositie van Kendrion beter is dan een jaar geleden.

Zeist, 21 februari 2003
De Directie van Kendrion N.V.

Voor nadere informatie:
De heer J.B. Wolters, telefoon: 030 - 699.72.50
Zie ook onze website www.kendrion.com

Profiel Kendrion N.V.
Kendrion N.V. is een internationaal opererende onderneming met circa 5.200 medewerkers in 17 Europese landen. De activiteiten zijn ondergebracht in drie business areas (Kendrion Industrial, Kendrion Distribution Services en Kendrion Automotive) waarbij de focus ligt op niche-markt leiderschap in business-to-business markten. Kendrion ontwikkelt en produceert componenten voor industriële afnemers en specifieke componenten voor de automotive industrie. Daarnaast is Kendrion dienstverlener op het vlak van distributie van en handel in kunststofhalffabrikaten. Karakteristiek voor Kendrion zijn gemotiveerd lokaal ondernemerschap, kwaliteitsmanagement in ruime zin en logistieke expertise. Aandelen Kendrion noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam.

Bijlagen: - Geconsolideerde balans

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening
- Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesregeling
(Segmentatie naar business area)

- Financiële kalender 2003 - 2004

De jaarcijfers worden hedenochtend om 09.30 uur toegelicht tijdens een persconferentie in de Meermanzaal van het Okura Hotel aan de Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam. Voor analisten start om 11.00 uur een presentatie eveneens in het Okura Hotel.

 |Kendrion N.V.       |   |    | |          |   |    | |Geconsolideerde balans per 31 december |   |    | |( E 1 million)       |2002  |2001   | |          |   |    | |Vaste activa       |   |    | |Immateriële vaste activa    |7,9   |8,1   | |Materiële vaste activa     |146,5  |160,4   | |Financiële vaste activa    |72,3  |67,3   | |          |226,7  |235,8   | |Vlottende activa      |   |    | |Voorraden        |131,3  |134,9   | |Vorderingen       |143,5  |157,6   | |Liquide middelen      |2,9   |4,5   | |          |277,7  |297,0   | |          |   |    | |Schulden met een looptijd korter dan |346,2  |311,4   | |een jaar        |   |    | |          |   |    | |Nettowerkkapitaal      |158,2  |221,4   | |          |   |    | |Schulden met een looptijd langer dan |22,3  |84,8   | |een jaar        |   |    | |Voorzieningen       |18,3  |18,1   | |Minderheidsbelangen derden e.d.  |2,1   |8,8   | |Netto-activa       |115,5  |109,7   | |          |   |    | |Eigen vermogen       |115,5  |109,7   | |          |   |    | |Geconsolideerde winst- en verliesrekening ( verkort)    | |( E 1 million)       |2002  |2001   | |          |   |    | |Netto-omzet       |836,1  |866,1   | |          |   |    | |Toegevoegde waarde      |346,2  |352,6   | |          |   |    | |Bedrijfslasten       |   |    | |Personeelskosten      |204,0  |200,7   | |Afschrijvingen       |27,9  |27,0   | |Overige bedrijfskosten     |89,5  |90,3   | |          |321,4  |318,0   | |          |   |    | |Bedrijfsresultaat voor afschrijving |24,8  |34,6   | |goodwill        |   |    | |Afschrijving goodwill     |0,4   |0,4   | |Saldo financiele baten en lasten  |11,3  |11,5   | |Belastingen       |1,8   |6,6   | |Resultaat deelnemingen     |0,7   |-0,1   | |Aandeel derden       |0,4   |0,6   | |          |   |    | |Nettowinst        |10,2  |15,6   | TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING GESEGMENTEERDE INFORMATIE NAAR BUSINESS AREA |      |Industrial |Distribution |Automotive | |      |    |Services  |    | |      |    |    |    | |2002     |    |    |    | |      |    |    |    | |Omzet     |211,6   |246,7   |376,9   | |Marge/toegevoegde  |106,1   |77,8   |160,8   | |waarde    |    |    |    | |EBITA     |11,0   |9,0   |5,7   | |ROS*     |5,2%   |3,6%   |1,5%   | |      |    |    |    | |Geïnvesteerd vermogen |75,8   |51,7   |144,3   | |Werkkapitaal   |36,8   |34,0   |56,9   | |ROI     |14,5%   |17,4%   |4,0%   | |      |    |    |    | |Netto-investeringen |6,6   |3,1   |6,2   | |Afschrijvingen  |8,6   |3,4   |15,8   | |      |    |    |    | |Werknemers   |1.462   |949   |2.754   | |      |    |    |    | |2001     |    |    |    | |      |Industrial |Distribution |Automotive | |      |    |Services  |    | |      |    |    |    | |Omzet     |239,3   |257,8   |367,2   | |Marge/toegevoegde  |113,9   |78,9   |158,0   | |waarde    |    |    |    | |EBITA     |16,3   |11,5   |10,1   | |ROS*     |6,8%   |4,5%   |2,8%   | |      |    |    |    | |Geïnvesteerd vermogen |93,6   |54,5   |150,9   | |Werkkapitaal   |48,3   |36,9   |54,2   | |ROI     |17,4%   |21,1%   |6,7%   | |      |    |    |    | |Netto-investeringen |9,0   |3,8   |20,8   | |Afschrijvingen  |8,4   |3,2   |15,3   | |      |    |    |    | |Werknemers   |1.830   |946   |2.720   | |      |    |    |    | 

* ROS: EBITA/omzet

FINANCIËLE KALENDER KENDRION N.V.

Publicatie jaarcijfers 2002 Vrijdag 21 februari 2003 Voor beurs

Pers- en analistenbijeenkomst Vrijdag 21 februari 2003 09.30 / 11.00 uur

Alg. Vergadering van Aandeelhouders Dinsdag 8 april 2003 14.30 uur

Publicatie resultaten 1e kwartaal 2003 Woensdag 7 mei 2003 Voor beurs

Publicatie resultaten 1e halfjaar 2003 Dinsdag 26 augustus 2003 Voor beurs

Publicatie resultaten 3e kwartaal 2003 Dinsdag 11 november 2003 Voor beurs

Publicatie jaarcijfers 2003 Vrijdag 20 februari 2004 Voor beurs

Pers- en analistenbijeenkomst Vrijdag 20 februari 2004 09.30 / 11.00 uur

Alg. Vergadering van Aandeelhouders Vrijdag 2 april 2004 14.30 uur


---- --

Deel: ' Jaarresultaten 2002 Kendrion N.V '
Lees ook