Bekaert S.A

Persmededeling -- 18 maart 1999

Jaarresultaten Bekaertgroep 1998

De Bekaertgroep maakte vandaag op een persconferentie in Brussel haar resultaten bekend voor het boekjaar 1998.

(Zie bijlagen : geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans en de statutaire rekeningen van N.V. Bekaert S.A.)

 

Omzet

De geconsolideerde omzet in 1998 van 1,77 miljard EUR was 1,6% hoger dan in 1997. Het verkochte volume daalde met 2,1%. De invloed van de wisselkoersen was verwaarloosbaar.

De gezamenlijke omzet van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen steeg in 1998 met 4,7% tot 2,52 miljard EUR.

Omzet per activiteit

De geconsolideerde omzet van Draad en Draadproducten steeg met 0,9%, terwijl het volume daalde met 2,9%. Dit wijst op een gunstige evolutie van de verkoopprijzen en de productmix.

De geconsolideerde omzet en de volumes van Staalkoord bleven nagenoeg constant.

De geconsolideerde omzet van Bekaert Advanced Materials kende een geringe stijging.

Geconsolideerde winst

Bekaert heeft voor het boekjaar 1998 een geconsolideerde winst geboekt van 35,7 miljoen EUR, een daling met 51% ten opzichte van de winst in 1997. De winst voor 1998 bevat een provisie van netto 19,7 miljoen EUR voor het uitbreiden van het structurele verbeteringsprogramma. De winst voor 1998, exclusief de hogervermelde provisie is dan 23,7% lager dan in 1997.

Rendabiliteit

De bedrijfswinst bedraagt 70,1 miljoen EUR ten opzichte van 87.9 miljoen EUR in 1997. De bedrijfswinst voor de courante operaties steeg met 6,2 miljoen EUR als gevolg van een betere operationele performantie en de effecten van het structureel verbeteringsplan, maar werd teniet gedaan door de volgende factoren :

* hogere afschrijvingen met 10,7 miljoen EUR,
* aanleg van de provisie voor verdere herstructurering ten belope van 13,3 miljoen EUR.

De operationale marge is, uitgedrukt als % van de omzet, ongeveer gelijk gebleven op 4,7%.

Cash flow

De courante cash flow is gestegen van 181 miljoen EUR naar 190 miljoen EUR of een stijging met 5%.

De geconsolideerde cash flow van 1998 bedroeg 162 miljoen EUR, een daling met 24 miljoen EUR of 13% in vergelijking met 1997.

Investeringen

De investeringsuitgaven voor de geconsolideerde vennootschappen bedroegen 106 miljoen EUR in 1998, een daling met 15% ten opzichte van 1997, als gevolg van lagere investeringen vooral in Draad.

De totale investeringsuitgaven voor de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen bedroegen 147 miljoen EUR in 1998 ten opzichte van 161 miljoen EUR in 1997.

Financiële structuur

De financiële structuur van de Groep blijft sterk. Op het einde van het boekjaar 1998 vertegenwoordigde het eigen vermogen, inclusief derden, 50,4% van de totale activa, wat constant gebleven is in vergelijking met 1997.

De nettoschuld daalde van 341,2 miljoen EUR op het einde van 1997 tot 295,9 miljoen EUR op het einde van 1998.

N.V. Bekaert S.A.
(Statutaire rekeningen)

De omzet van de hoofdvennootschap daalde met 0,9% ten opzichte van 1997. Het lager volume (-3,5%), werd gecompenseerd door betere verkoopprijzen en een gunstiger productmix.

Het boekjaar 1998 werd afgesloten met een winst van 176,6 miljoen EUR in vergelijking met een verlies van 29,2 miljoen EUR in 1997.

N.V. Bekaert S.A. registreerde in 1998 een meerwaarde van 116,3 miljoen EUR, gerealiseerd bij de verkoop van aandelen van Bekaert Corporation (USA), hoge dividenden uit deelnemingen en minwaarden ten belope van 58,9 miljoen EUR op de financiële vaste activa, voornamelijk op de TWIL deelneming.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om het dividend voor het boekjaar 1998 op het niveau van 1997 te behouden, wat neerkomt op een nettodividend van 11,16 EUR per gewoon aandeel en 12,64 EUR per aandeel met verminderde voorheffing (VVPR).

Commentaar van de Voorzitter

Op de persconferentie formuleerde de Heer Thierry Verhaeghe de Naeyer enkele belangrijke vaststellingen :


1. De gunstige invloed van het structureel verbeteringsprogramma begint zich duidelijk te manifesteren.

2. Ondanks de crisis in Brazilië bleven onze vestigingen op een sterk niveau presteren.

3. De ontwikkelingen van Bekaert Advanced Materials zijn zeer beloftevol voor de toekomstige groei van de Groepsresultaten.

Vooruitzichten

Wat de vooruitzichten betreft, drukte Raf Decaluwé, Gedelegeerd Bestuurder, zijn vertrouwen uit in de toekomst. Hij baseerde zich daarvoor op de volgende feiten :

Het structureel verbeteringsprogramma loopt stilaan ten einde. De acties lopen allemaal volgens plan. De impact ervan is duidelijk en zal in de komende jaren nog vergroten en als dusdanig een gunstige invloed hebben op de winst.

In vergelijking met de tweede helft van vorig jaar, ligt het orderboek duidelijk hoger voor Draad en Advanced Materials. Steel Cord blijft zijn hoge activiteitsbezetting behouden.

In de toekomst zal de groei van Bekaert zich concentreren in de bestaande kernactiviteiten op nieuwe producten en een nauwere samenwerking met de klanten en meer R&D voor innovatieve projecten. Voor Advanced Materials loopt dat via interne groei, acquisities en allianties.

Einde van deze persmededeling.

Voor alle verdere informatie : Willy Snaet Algemeen Secretaris en Directeur Groepscommunicatie N.V. Bekaert S.A. President Kennedypark 18 B-8500 Kortrijk Tel. +32/56/23.05.11 Fax +32/56/23.05.48

Bijlage 1

Persmededeling d.d. 18 maart 1999

***Zie voor cijfers en tabellen het originele bericht***


Persmededeling 18 maart 1999

Toespraak door de Heer Thierry Verhaeghe de Naeyer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van N.V. Bekaert S.A.

Geachte Dames en Heren,

Ik heet u allen welkom op deze jaarlijkse persconferentie van Bekaert in onze directiekantoren hier te Brussel.

Sta me toe dat ik eerst de Bekaertvertegenwoordigers hier vooraan kort voorstel :

De heer Raf Decaluwé, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité.

De heer Leo Steenbergen, Executive Vice-President Financiën en Administratie.

De heer Willy Snaet, Algemeen Secretaris en Vice-president Groepscommunicatie.

Dames en Heren,

Zoals u op de uitnodiging kon lezen, heeft de Raad van Bestuur van Bekaert gisteren, 17 maart 1999, de jaarrekeningen van Bekaert van het voorbije boekjaar opgemaakt. Traditiegetrouw willen wij daarna zo snel mogelijk de pers ontmoeten om de resultaten van de Bekaertgroep van het voorbije boekjaar bekend te maken en verder toe te lichten.

Deze ontmoeting, waaraan ik groot belang hecht, biedt mij en de andere vertegenwoordigers van Bekaert de gelegenheid nader met u kennis te maken en te antwoorden op uw vragen. Het is ook een geschikte gelegenheid om u meer inzicht te verschaffen in de verdere strategische ontwikkelingen van de Groep, in de huidige gang van zaken en in de verwachtingen voor het lopende jaar.

Voor ik verder inga op de resultaten van 1998, wens ik uw speciale aandacht te vragen voor het embargo op deze informatie tot na de sluitingstijd van de beurs van Brussel vannamiddag om 16u45. Het is u bekend dat een beursgenoteerd bedrijf geen koersgevoelige informatie mag verspreiden tijdens de openingstijden van de beurs. Wij wensen dit strikt na te leven. Maar om praktische redenen in verband met het redactionele werk dat u achteraf nog hebt, hebben wij de persconferentie toch om 11 uur gepland. We vertrouwen erop dat u allen het embargo zult eerbiedigen en wij danken u hiervoor.

Ik deel u tenslotte ook mee dat wij vanavond nog een ontmoeting gepland hebben met de leden van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten, waar wij hen dezelfde informatie zullen verstrekken.

Dames en Heren,

Voor de Bekaertgroep was het contrast tussen het eerste en het tweede semester van 1998 opmerkelijk. Het jaar kondigde zich uitstekend aan en ik had er vertrouwen in dat wij verder een stevige vooruitgang zouden boeken ten opzichte van 1997. Gaandeweg hebben wij echter onze vooruitzichten voor 1998 moeten aanpassen ten gevolge van de dalende vraag naar draad en draadproducten in Europa.

De weerslag van de crisis in Zuidoost-Azië was dieper en meer omvattend dan oorspronkelijk gedacht. De effecten hebben zich het eerst laten gelden in Latijns-Amerika en nadien in Europa. De directe gevolgen van de crisis voor Bekaert zijn beperkt gebleven. Dat kan ik niet zeggen van de indirecte effecten. De verminderde vraag naar draad in Zuidoost-Azië resulteerde in een overschot op de wereldmarkt, met een daling van de grondstofprijzen en een verhoogde druk op de verkoopprijzen tot gevolg.

In Draad was er halfweg het jaar een plotse en significante daling van het orderboek. Eerst schreven we dat toe aan de verwachting van verdere prijsdalingen. Nadien bleek echter dat de daling conjunctureel was, wat door een zwakkere activiteit in de autosector werd bevestigd. Het gevolg was een lage bezettingsgraad in onze Europese draadfabrieken. Ondanks de goede bezettingen in Noord- en Latijns-Amerika is de totale winst voor de sector Draad en Draadproducten ver beneden de verwachtingen gebleven. Die tegenvallende marktevolutie, vooral in Europa, is de aanleiding geweest om het structurele verbeteringsprogramma verder door te trekken in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Zoals vroeger al aangekondigd, hebben wij daarvoor de nodige provisies aangelegd.

Staalkoord heeft daarentegen het hele jaar 1998 een hoge bezettingsgraad gekend. De vraag bleef hoog, vooral naar vrachtwagenbanden en op de bandenvervangingsmarkt, die niet beïnvloed wordt door de productie van nieuwe wagens. De internationalisering van Staalkoord werd onverminderd verdergezet en de capaciteit in het Verre Oosten uitgebreid. Staalkoord met ultra hoge treksterkte biedt heel wat potentieel en werd voor het eerst commercieel toegepast in de ‘Extended Mobility Tyre’ (E.M.T.) van Goodyear.

Ook Bekaert Advanced Materials had in de tweede jaarhelft te lijden onder de crisis in Zuidoost-Azië, waar de metaalvezels voor filtratie en geleidende kunststoffen sterk getroffen waren. Een tweede beperkende factor was de voorziene, verdere teruggang van het gebruik van vezels in airbags. Ondanks deze negatieve impact op korte termijn waren de resultaten boven de verwachtingen dankzij de omzetgroei, de interne kostenbewaking en de substantiële productiviteitsstijgingen. De wereldwijde posities werden verder versterkt en ik reken op aanzienlijke omzetstijgingen in de toekomst door interne groei, acquisities en allianties.

De resultaten van het boekjaar 1998 moeten gezien worden tegen deze economische achtergrond ; de minder gunstige situatie in Europa, de verdergaande herstructureringen en de directe en indirecte gevolgen van de crisis in Zuidoost-Azië. Ik beperk me hier tot enkele kerncijfers en globale evoluties. Meer gedetailleerde informatie en commentaar krijgt u daarna van de heer Raf Decaluwé.

De geconsolideerde omzet is in 1998 met 1,6% gestegen ten opzichte van 1997 en bereikte 1,8 miljard EUR of 71,3 miljard BEF. Het verkochte volume is gedaald met 2,1%, waarvan 2,9% voor Staaldraad en nagenoeg constant voor Staalkoord.

De omzet van de deelnemingen is gestegen met 12,9%.

De geconsolideerde winst voor 1998 bedroeg 35,7 mio EUR of 1,44 miljard BEF. Op een vergelijkbare basis met 1997, m.a.w. zonder de provisie voor de uitbreiding van het structurele verbeteringsprogramma, bedroeg de geconsolideerde winst 55,4 mio EUR of 2,2 miljard BEF, wat een daling betekent van 24%.

De geconsolideerde cash flow voor 1998 bedroeg 162 mio EUR of 6,5 miljard BEF of, een daling van 13% ten opzichte van 1997. Ik wens er echter uw aandacht op te vestigen dat de courante cash flow met 5% gestegen is.

De gezamenlijke investeringsuitgaven in 1998 voor de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen samen bedroegen 147 mio EUR of 5,9 miljard BEF ten opzichte van 161 miljoen EUR of 6,5 miljard BEF in 1997.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal voorgesteld worden om het nettodividend onveranderd te behouden op 450 BEF of 11,16 EUR per gewoon aandeel en 510 BEF of 12,64 EUR per aandeel met verminderde voorheffing (V.V.P.R.). Dit is een uitdrukking van ons vertrouwen in de verdere goede evolutie van de business, wat de eerste maanden van 1999 bevestigen.

Dames en Heren,

Sta me toe om Uw aandacht te vestigen op enkele belangrijke zaken.
1. De gunstige invloed van het structureel verbeteringsprogramma is duidelijk zichtbaar in de jaarrekeningen van 1998. Indien wij de bijkomende provisies niet meerekenen is de bedrijfswinst in % van de omzet ongeveer op hetzelfde niveau gebleven van 1997, niettegenstaande een sterke terugval in Draad Europa in de tweede helft van het jaar. De cash flow voor de courante operaties is zelfs met
5% gestegen.

2. Ondanks de crisis in Brazilië bleven onze vestigingen op een sterk niveau presteren.

3. De strategische richting rond technologie en innovatie heeft duidelijk meer aandacht gekregen en blijven een hoge prioriteit voor de toekomstige groei van onze Groep. Een aantal wijzigingen werden concreet uitgedrukt in de organisatie en de structuur van de Groep.

4. De ontwikkelingen bij Bekaert Advanced Materials zijn veelbelovend. In 1998 werden allianties aangegaan met Material Sciences Corporation (Specialty Film division) voor de productie van gesputterde film voor verschillende toepassingen en met DuPont de Nemours werd een gemeenschappelijk ontwikkelingsprogramma opgezet specifiek voor elektronische schakelingen. In de medische wereld is er de samenwerking met het Nederlandse Humeca voor de ontwikkeling van een catheter voor peritoneale nierdialyse, waarbij gebruik gemaakt wordt van fijne titaanvezels. De joint venture Bekaert Dymonics, een samenwerking met VITO en het Amerikaanse ART, werd begin 1998 operationeel en heeft belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een aantal veelbelovende niches. De oprichting van Acotech Corporation in Marietta, Georgia (USA), zal de penetratie van Acotech op de Amerikaanse markt van gasbranders met gesinterde of gebreide fijne metaalvezels versnellen.
Recent werd nog beslist verder verticaal te integreren ; zo wordt een nieuwe vennootschap opgericht voor filtersystemen, voornamelijk gericht op toepassingen van micro-filtratie en gaan we ook verder in brandersystemen.
Er liggen nog talrijke projecten ter studie en ik kan dus besluiten dat wij voor Bekaert Advanced Materials mogen rekenen op aanzienlijke omzetstijgingen in de nabije toekomst.

Dit brengt mij, Dames en Heren, tot de actualiteit en de verwachtingen voor het boekjaar 1999.

De evolutie van de algemene conjunctuur is een bepalende factor voor de winstverwachtingen van Bekaert voor 1999. De internationale omgeving is voor Draad ontegensprekelijk beter dan in de tweede helft van vorig jaar en voor Staalkoord blijft de vraag goed. Indien de globale economische toestand geen verdere verrassingen inhoudt zal onze rendabiliteit het hele jaar vooruitgaan naar een hoger rendement op eigen vermogen. Het herstel in de groeilanden en voornamelijk het herstel van de recessie in Japan, die bepalend is voor de evolutie van de crisis in het Verre Oosten, zal de snelheid waarmee wij die doelstelling kunnen bereiken, mee bepalen.

De ietwat tragere economische groei in Europa zal een beperkt effect hebben op de draadindustrie. De verkoopprijzen zijn gedaald als gevolg van de lagere grondstofprijzen, maar de marges zijn behouden of zelfs licht verbeterd. Dit is een goede uitgangspositie nu de marktvraag terug toeneemt. Voor het Verenigd Koninkrijk verwacht ik een verdere rationalisatie van de hele Engelse draadindustrie. Buiten Europa heeft de crisis in Rusland weinig effect hebben en in de U.S.A. kennen we geen groeivertraging en zal de expansie zich vermoedelijk verder doorzetten. In de Latijns-Amerikaanse landen werden de nodige maatregelen genomen om ons aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden. De grondige herstructureringen in BMBA (Brazilië) bij de overname, plaatsen ons in een gunstige situatie bij herstel van de Braziliaanse economie. De economische crisis in Brazilië leidt tot een lagere invoer van halffabrikaten met een stijging van de lokale vraag tot gevolg. De devaluatie van de real stimuleert de export. Indien de toestand zich wat stabiliseert, verwachten wij een behoorlijke activiteit en een aanvaardbare rendabiliteit voor de rest van het jaar.

Voor de Handelsproducten Europa verwacht ik een beter jaar. Onze positie in de distributie is versterkt en de vernieuwing van het productengamma gaat verder.

In Staalkoord blijft de bezetting hoog en gaat de internationalisering onverminderd verder.

Voor het geheel van Bekaert Advanced Materials (B.A.M.) is het potentieel duidelijk aanwezig om tot een verdubbeling van de omzet te komen over een drietal jaar.

In de dienstverlenende bedrijven zoekt Bekaert-Stanwick naar verdere uitbreiding ten gevolge van belangrijke projecten en Delaware Computing wordt een belangrijke speler op het informaticavlak als integratiespecialist met een sterke omzetstijging als gevolg.

Ik blijf dus met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ik verleen nu graag het woord aan de heer Raf Decaluwé voor verdere toelichtingen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Thierry Verhaeghe de Naeyer Voorzitter van de Raad van Bestuur

Naar top van deze pagina


Persmededeling 18 maart 1999

Verdere toelichting bij de resultaten en de ontwikkelingen in de Bekaertgroep in 1998
door de Heer R. Decaluwé, Gedelegeerd Bestuurder.

Geachte Dames en Heren,

Op mijn beurt wens ik u allen ook heel hartelijk welkom te heten op deze persconferentie hier vandaag.

U hebt zojuist vernomen van onze Voorzitter dat 1998 geen gemakkelijk jaar is geweest voor Bekaert. De beloftevolle start van het jaar heeft zich niet doorgezet. De minder gunstige markt voor Draad in Europa en de directe en indirecte gevolgen van de crisis in Zuidoost-Azië zijn de belangrijkste redenen.

Ik stel voor dat ik in een eerste deel van deze presentatie meer uitleg geef over de concrete cijfers van het voorbije boekjaar. Voor de uniformiteit vermeld ik alle bedragen in Euro. In het tweede deel zal ik ingaan op de vooruitgang die wij in het voorbije jaar gemaakt hebben op het strategische vlak.

Deel 1 : Het boekjaar 1998

Laat ons eerst even kijken naar de evolutie van de koers van het Bekaertaandeel in het voorbije jaar.

Illustratie 1 : Evolutie van de koers van het Bekaertaandeel

Het lijdt geen twijfel dat de koers van het Bekaertaandeel in 1998 sterk achtergebleven is ten opzichte van de algemene evolutie op de Brusselse Beurs. Volgens mij, ten onrechte. Laat ons het verloop en de oorzaken even van naderbij bekijken.

Begin januari noteerde het aandeel 568 EUR (22 900 BEF). Het is gestadig gestegen gedurende het eerste semester tot 775 EUR (31 250 BEF). Dit was enerzijds het gevolg van een algemeen gunstig beursklimaat en anderzijds van de sterk verbeterde resultaten van 1997 ten opzichte van 1996. De doorbraak van ‘ultra tensile’ als bewapeningstechnologie voor banden in Staalkoord heeft duidelijk een bijkomende stimulans gegeven. De beurscrisis gedurende de zomermaanden, gepaard gaande met een dalende orderingang voor Draad, heeft de koers sterk onder druk gebracht in de tweede jaarhelft. Tevens hebben de aangekondigde herschikking van de BEL20 en de aanhoudende berichten over de Braziliaanse crisis, het koersverloop systematisch negatief beïnvloed, hoewel de Braziliaanse crisis in werkelijkheid slechts beperkte effecten op het Bekaertresultaat heeft gehad. Bij ieder negatief bericht over Brazilië daalde de waarde van het Bekaertaandeel, waardoor de totale invloed uiteindelijk zwaar overtrokken was. De huidige koers situeert zich beneden de waarde van het eigen vermogen per aandeel, wat m.i. een sterke onderwaardering is. Het is duidelijk dat industriële cyclische aandelen vandaag minder gevraagd zijn door de belegger, terwijl sommige IT en Internet gerelateerde activiteiten zeer hoge P/E’s optekenen. De hoogste koers werd genoteerd op 775 EUR, de laagste op 419 EUR.

Illustratie 2 : Evolutieomzet

Een meer gedetailleerde analyse van de omzet leert ons het volgende :

Voor de geconsolideerde vennootschappen

De geconsolideerde omzet van de Groep bedroeg in 1998 1,8 miljard EUR, wat een stijging betekent van 1,6% ten opzichte van 1997.

Het globale verkochte volume daalde met 2,1% terwijl de globale invloed van wisselkoersen verwaarloosbaar is geweest.

Draad en Draadproducten verhoogden hun omzet met 0,9%. Het verkochte volume daalde met 2,9% wat erop wijst dat de evolutie van de verkoopprijzen en de productenmix gunstig was. Draad bleef ongeveer gelijk en de handelsproducten (afsluitingen) daalden met 7,5%, voornamelijk door een sterke daling in de UK-markt.

Zowel omzet als volume van Staalkoord bleven op hetzelfde niveau als in 1997. Staalkoord voor bandbewapening steeg in volume met 1%, hieldraad daalde met 2,3% terwijl het verkochte volume voor hogedrukslangendraad daalde met 3,2%.

Voor de deelnemingen

De omzet van de deelnemingen, d.w.z. van de vennootschappen waarvan Bekaert tussen 20% en 50% van de aandelen bezit, steeg met 12,9% tot 753 miljoen EUR in 1998 als gevolg van het inbrengen van BMBA (Brazilië) voor het volle boekjaar, het herstel van de omzet in BMB (Brazilië) na de overstroming in 1997 en de joint venture met Contours (USA). Het verkochte volume van de deelnemingen steeg met 10,6%.

Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen samen

De gezamenlijke omzet voor de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen bedroeg in 1998 2,52 miljard EUR, een stijging met 4,7% ten opzichte van 1997. Het totale verkochte volume steeg met 2,9% tot 2,23 miljoen ton.

Voor Draad en Draadproducten steeg de gezamenlijke omzet met 4,4% terwijl het gezamenlijke verkochte volume steeg met 2,7%.

Voor Staalkoord steeg de gezamenlijke omzet met 2,6% terwijl het gezamenlijke verkochte volume steeg met 3,3%.

Bekaert Advanced Materials kon de gezamenlijke omzet in 1998 verhogen met 7,6%. De omzet voor dunne metaalvezels daalde met 1,3%, voor ‘advanced coatings’ bedroeg de stijging 29% en voor composieten 9,3%.

Illustratie 3 : Overzicht per productgroep

Wanneer wij enkel de geconsolideerde vennootschappen van de Groep beschouwen, stellen we geen belangrijke omzetverschuivingen vast tussen de diverse productgroepen. In 1998 werd 60% van de geconsolideerde omzet gerealiseerd door Draad en Draadproducten, 33% door Staalkoord, 3,5% door Bekaert Advanced Materials en 3,5% door diversen.

Wanneer wij de gezamenlijke omzet van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen samen beschouwen, zien wij een lichte verschuiving als gevolg van de joint venture met Contours en het volle boekjaar voor BMBA.

In 1998 vertegenwoordigden Draad en Draadproducten 68%, Staalkoord 26,4%, Bekaert Advanced Materials 3,2% en de overigen 2,4% van de gezamenlijke omzet.

1998 was voor Draad een moeilijke tweede jaarhelft. De lage volumes van het tweede semester zorgden voor een lage bezetting in het merendeel van de Europese fabrieken. In Europa is er nog altijd overcapaciteit. De daling van de walsdraadprijzen heeft de druk op de prijzen aanzienlijk verhoogd en de verkoopprijzen moesten als gevolg hiervan worden aangepast. De marges zijn wel behouden, maar de rendabiliteit werd negatief beïnvloed door de lagere bezetting en de afwaardering van voorraden geproduceerd met dure grondstoffen. De internationalisering van Draad heeft zich onverminderd verdergezet.

Begin 1998 is de verzinkingslijn in Bð B-Bohumín (Tsjechië) succesvol opgestart en op volle capaciteit gebracht. In de USA werd een joint venture ondertekend met Contours voor de ontwikkeling, productie en verkoop van profieldraden en in Shanghai Bekaert-Ergang Co. Ltd. (China) werd de productie van Dramixâ opgestart. De volledige integratie van Twil is volop bezig maar de lagere vraag dan gepland en de specifieke situatie van het V.K. met het hoge pond, heeft tot verdere rationalisaties geleid.

De vier ‘global businesses’ hebben in 1999 een verdere ontplooiing gekend :

Kabeltoepassingen

De globale kabelindustrie kende een verdergaande consolidatie. De klanten in dit segment erkenden de inspanningen van Bekaert om zich te focussen op hun vereisten wat leidde tot een betere relatie. De inspanningen voor de ontwikkeling van nieuwe producten werden nog verhoogd door de toewijzing van additionele middelen. Die activiteiten blijven een prioriteit voor 1999.

Hoogkoolstofspecialiteiten

Het productengamma van Hoogkoolstofspecialiteiten is in volle evolutie naar een aantal nieuwe, beloftevolle productniches, vooral in het domein van de technische profieldraden. Recente homologaties voor die producten moeten de rendabiliteit van dit erg competitieve segment mee helpen verbeteren.

Laagkoolstofspecialiteiten

Ook in Laagkoolstofspecialiteiten werd de wereldwijde strategie voor de belangrijkste productsegmenten ontwikkeld en in werking gezet. De productiecapaciteiten van de verschillende fabrieken werden afgestemd op de behoeften van de regionale markten die ze moeten bedienen.

Bouwproducten

Er is een verdere groei gerealiseerd van staalvezels voor betonversterking, evenwel afgeremd door de Azië-crisis. Centraal-Europa zorgde ondanks het algemeen klimaat voor een sterke vraag. Verdere expansie in het buitenland is nu volop onderweg. In China en Brazilië is de productie opgestart; in Turkije is ze in voorbereiding. De bestaande capaciteit in Tsjechië wordt uitgebreid in 1999.

De draadactiviteiten in Noord-Amerika vormden zowat het spiegelbeeld van die in Europa. De economie bleef goed zodat de bezetting in de tweede jaarhelft sterk steeg. Naast de algemene, gunstige, economische context waren er ook een aantal sectorgebonden elementen. Northwest Steel & Wire, voornamelijk actief in de landbouw, heeft zich uit de draadactiviteiten teruggetrokken. Door het faillissement van Gilbert & Bennett en het concordaat (chapter 11) van Indiana Steel & Wire, respectievelijk actief in gelast gaas en in strengen, hebben wij de kans genomen onze posities te versterken.

In het kader van de wereldwijde expansie heeft Bekaert een 50/50 gezamenlijke vennootschap opgezet met Contours Inc., voor de ontwikkeling, productie en verkoop van platte en profielstaaldraden. Door de combinatie met de technologieën van Bekaert wordt het productengamma uitgebreid. De producten kunnen wereldwijd gecommercialiseerd worden dankzij het mondiale netwerk van de Bekaertorganisatie. We kunnen besluiten dat 1998 een goed jaar was voor de draadactiviteiten in Noord-Amerika.

De Latijns-Amerikaanse economieën leden in 1998 zowel onder de opeenvolgende financiële crisissen in Azië en in Rusland, als onder de effecten van El Niño. De financiële onzekerheid en de hoge interesten wogen zwaar op de industrie. Sommige landen konden zich uit dit scenario beter herstellen dan andere. Brazilië kende een veel moeilijker tweede jaarhelft dan verwacht en de crisis duurt langer dan voorspeld. Ondanks deze moeilijke economische omgeving is de rendabiliteitsdaling voor de bestaande Latijns-Amerikaanse Draaddeelnemingen beperkt gebleven tot 1,25 miljoen EUR of 50 miljoen BEF. Deze beperkte daling van 8% is te danken aan de sterke marktposities en de continue interne productiviteitsverhogingen.

De Azië-crisis heeft uiteraard gedrukt op de resultaten in het Verre Oosten gedurende 1998. In Hikari (Japan) heeft de activiteit, voornamelijk laagkoolstofspecialiteiten, het volume van 1997 niet kunnen evenaren. De andere activiteiten, zoals in China, verlopen zoals gepland.

Handelsproducten kende in 1998 in Europa een zwak seizoen met een zwakke marktvraag in vergelijking met 1997. De scherpe daling van de walsdraadprijs veroorzaakte een lage voorraad in de distributie, waar verdere dalingen verwacht werden en bestellingen uitbleven. In het Verenigd Koninkrijk heeft de fusie van twee belangrijke distributeurs, die hun voorraadniveau gerationaliseerd hebben, dat nog versterkt. De extreem slechte weersomstandigheden hebben de professionele plaatsing van afsluitingen vertraagd en de residentiële activiteiten negatief beïnvloed. Op de internationale markt heeft de Azië-crisis een negatieve weerslag gehad op een beperkt aantal producten bestemd voor industriële klanten in Japan. Specifiek voor het Verenigd Koninkrijk heeft het hoge pond bijkomende concurrenten aangetrokken vanuit het Continent. Naast de goede resultaten in Frankrijk, boekte ook Centraal-Europa (Polen en Hongarije) vooruitgang. Daar is de industriële basis gelegd voor verdere expansie.

Zoals het vorige jaar was ook 1998 voor Staalkoord een goed jaar. De bezetting in alle vestigingen was goed, met uitzondering van Beksa (Turkije), waar de vraag uit de lokale markt uitermate zwak was, maar toch verbeterde naar het jaareinde toe. Dit is een van de weinige indirecte effecten die de Groep ondervond van de crisis in Rusland. Europa en Noord-Amerika presteerden bijzonder sterk en daar heeft Staalkoord zijn posities verbeterd.

Latijns-Amerika, en met name Brazilië, kende een zwakke tweede jaarhelft. De sterke real en de hoge interesten werkten verstikkend voor de industriële activiteit. In de huidige marktomstandigheden met een algemene hoge marktvraag stelt onze aanwezigheid in Indonesië geen problemen. Ook China is verder vooruitgegaan. In Japan heeft Bridgestone zijn staalkoordvestiging volledig geïntegreerd, waardoor Bekaert in het bezit kwam van Bridgestoneaandelen in plaats van de vroegere BMA-aandelen. Het programma om die aandelen geleidelijk op de markt te brengen is gestart. Twee derden ervan werden al verkocht op termijn. Het saldo zal later verkocht worden, afhankelijk van de prijs.

De geconsolideerde omzet is voor Bekaert Advanced Materials in 1998 gestabiliseerd op het niveau van 1997 door het samenvallen van twee gebeurtenissen: de voorziene, verdere teruggang van de toepassing van metaalvezels in airbags enerzijds en de economische teruggang in de Aziatische landen met een belangrijke impact op de vraag naar metaalvezels voor polymeerfiltratie en voor geleidende kunststoffen anderzijds.

De versteviging van de wereldwijde posities kenmerkte Bekaert Advanced Materials in 1998. Die politiek zal in de nabije toekomst versterkt verdergezet worden. We mogen daarom rekenen op aanzienlijke omzetstijgingen door interne groei en door acquisities en allianties in de komende jaren.

Eind 1998 werd een joint venture opgezet met Material Sciences Corporation (Specialty Film division) voor de productie van gesputterde film voor verschillende toepassingen. Met DuPont de Nemours werd een gemeenschappelijk ontwikkelingsprogramma opgezet specifiek voor elektronische schakelingen. In de medische wereld is er de samenwerking met het Nederlandse Humeca voor de ontwikkeling van een catheter voor nierdialyse, waarbij gebruik gemaakt wordt van fijne titaanvezels. Zoals de Voorzitter reeds vermelde, werd beslist verder verticaal te integreren; zo wordt een nieuwe vennootschap opgericht voor filtersystemen en gaan we ook verder in brandersystemen met de productie van brandersets.

Met het Franse EPC werd geen overeenkomst bereikt voor de productie van composietmaterialen. Als gevolg hiervan hebben we beslist zelf onze capaciteit uit te breiden.

De oprichting van Acotech Corporation in Marietta, Georgia (USA), zal de penetratie van Acotech op de Amerikaanse markt van gasbranders met gesinterde of gebreide fijne metaalvezels versnellen.

De onderzoeksinspanningen worden onverminderd voortgezet en bedragen meer dan 10% van de omzet. Tijdens het voorbije jaar werden aan nieuwe producten van Bekaert Advanced Materials een tiental octrooien toegekend.

Een groot aantal nieuwe projecten liggen ter studie; van enkele ervan mogen we verwachten dat ze eerstdaags kunnen aangekondigd worden.

Illustratie 4 : Geografische spreiding van de omzet

Als gevolg van de structuur van de Bekaertgroep wordt het leeuweaandeel van de omzet voor de geconsolideerde vennootschappen gerealiseerd in Europa en in Noord-Amerika, terwijl dat zich voor de deelnemingen vooral situeert in Latijns-Amerika.

De gezamenlijke omzet van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen werd voor 46% gerealiseerd in Europa, 21% in Noord-Amerika, 27% in Latijns-Amerika en 6% in de rest van de wereld.

Die geografische spreiding van de gezamenlijke omzet toont duidelijk aan dat de omzet van Bekaert in Zuidoost-Azië nog beperkt is.

Illustratie 5 : Geconsolideerde winst

De geconsolideerde winst voor het boekjaar 1998 bedroeg 35,7 miljoen EUR, wat de helft is van 1997.

De geconsolideerde winst voor het boekjaar 1998, exclusief de provisies voor de uitbreiding van het structureel verbeteringsprogramma, bedroeg daarentegen 55,4 miljoen EUR. Dit is een vierde lager dan in 1997. De invloed van de wisselkoersen in 1998 in vergelijking met 1997 op de geconsolideerde winst is verwaarloosbaar.

Illustratie 6 : Geconsolideerde resultatenrekening

Laat ons even de geconsolideerde resultatenrekening bekijken om een inzicht te krijgen in de componenten van de winst. In uw documentatie vindt u een volledige, gedetailleerde resultatenrekening en balans.

De bedrijfswinst bedraagt 70,1 miljoen EUR ten opzichte van 87,9 miljoen EUR in 1997. De courante bedrijfswinst steeg met 6,2 miljoen EUR als gevolg van een betere operationele performantie en de effecten van het structureel verbeteringsplan, maar werd teniet gedaan door de volgende factoren :
* hogere afschrijvingen met 10,7 miljoen EUR,
* aanleg van de provisie voor verdere herstructurering ten belope van 13,3 miljoen EUR.

De financiële resultaten zijn geëvolueerd van <18,6> miljoen EUR in 1997 tot <21,3> miljoen EUR in 1998, voornamelijk als gevolg van de stijging van de financiële lasten. Deze stijging wordt verklaard door enerzijds de hogere interestlasten en anderzijds de minwaarden op de overige geldbeleggingen , met name BMA, Robotic Vision en Southwall Technologies.

De uitzonderlijke resultaten van het boekjaar 1998 bedragen <15,1> miljoen EUR die voornamelijk verklaard worden door afwaardering van vaste activa in het kader van de verdergaande herstructurering.

De belastingen zijn gedaald van 16,4 miljoen EUR in 1997 tot 14,1 miljoen EUR in 1998 als rechtstreeks gevolg van de gedaalde winst.

Als procent op winst voor belastingen is er wel een stijging door het feit dat de afwaarderingen op BMA, Southwall en Robotic Vision fiscaal niet aftrekbaar zijn en op de nieuw aangelegde provisie is geen belastingsrecuperatie geboekt.

De winst van de geconsolideerde vennootschappen van de Groep bedroeg in 1998 19,5 miljoen EUR. Het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast, m.a.w. het resultaat van de ‘equity companies’ is gestegen van 14,3 miljoen EUR in 1997 tot 16,2 miljoen EUR in 1998. Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door het wegvallen van het verlies dat we in 1997 als gevolg van een overstroming in onze Braziliaanse deelneming BMB leden. Tevens werden twee nieuwe vennootschappen, Contours en Sentinel, toegevoegd.

Het aandeel van de Groep in de winst van 1998 bedroeg 34,2 miljoen EUR ten opzichte van 68,9 miljoen EUR in 1997.

Illustratie 7 : Geconsolideerde balans

Het geconsolideerde balanstotaal van de Groep is in 1998 met 3,8% gedaald ten opzichte van 1997. Laat ons even kijken naar de belangrijkste wijzigingen.

Langs de ACTIVA-zijde zijn dit :

De stijging van de immateriële activa met 5,2 miljoen EUR vloeit onder andere voort uit de capitalisatie van know-how van Bekaert Dymonics en terrein leasingrechten van Bekaert Shenyang Steelcord (China).

Een stijging van de goodwill met 9,4 miljoen EUR, voornamelijk als een gevolg van de joint-venture met Contours en de aankoop van bijkomende aandelen van CIMAF in Brazilië.

De daling van de materiële vaste activa met 52,1 miljoen EUR is het gevolg van de vertaling tegen lagere wisselkoersen ( 25,4 miljoen EUR), vooral van de USD, en uitboekingen ten belope van 13,4 miljoen EUR.

De financiële vaste activa zijn gedaald met 60,2 miljoen EUR, te verklaren door de overboeking van Bridgestone aandelen (vroeger BMA) naar geldbeleggingen (55,1 miljoen EUR).

De waarde van de voorraden en van de uitstaande klanten zijn gedaald als gevolg van de lagere activiteit van de Groep en een strikt voorraadbeleid in de dalende conjunctuur van 1998.

Kijken we dan even naar de PASSIVA-zijde kijken :

Het eigen vermogen is gedaald met 42,2 miljoen EUR en wordt volledig verklaard door cumulatieve vertalingseffecten van wisselkoersen.

De financiële schulden op korte en op lange termijn zijn gestegen met 9,5 miljoen EUR als gevolg van de acquisitie van Contours.

Illustratie 8 : Geconsolideerde cash flow

De geconsolideerde cash flow van 1998 bedroeg 162 miljoen EUR. Dit is een daling met 13% ten opzichte van de cash flow van 1997. De daling van de cash flow in 1998 is vooral het gevolg van de gedaalde winst.

De courante cash flow is gestegen van 181 miljoen EUR naar 190 miljoen EUR of een stijging met 5%.

Illustratie 9 : Rendabiliteit

De geconsolideerde bedrijfswinst, exclusief de provisie voor de uitbreiding van het structureel verbeteringsprogramma en uitgedrukt als % van de omzet is de marge nagenoeg onveranderd gebleven op 4,7% op omzet.

De geconsolideerde brutomarge, dit is de bedrijfswinst plus de afschrijvingen, in % van de omzet is zelfs gestegen van 11,8% in 1997 tot 11,9% in 1998.

De rendabiliteit op het eigen vermogen is gedaald van 7,6% in 1997 tot 3,7% in 1998. Exclusief de herstructureringsprovisies bedraagt de ROE 5,8%.

Illustratie 10 : Investeringen

De investeringsuitgaven in de geconsolideerde vennootschappen van de Groep bedroegen 106 miljoen EUR in 1998, een daling met 15% ten opzichte van 1997.

De investeringen in Staalkoord bedroegen 37,4 miljoen EUR in 1998 versus 37,2 miljoen EUR in 1997. Belangrijk was de uitbreiding in capaciteit in de Chinese Volksrepubliek met Bekaert-Shenyang Steel Cord.

De investeringen voor Draad en Draadproducten bedroegen 51,3 miljoen EUR in 1998 in vergelijking met 70,9 miljoen EUR in 1997. Een belangrijk project was ook hier in de Chinese Volksrepubliek met Shanghai Bekaert Ergang.

De investeringsuitgaven voor Bekaert Advanced Materials bedroegen 8,1 miljoen EUR in 1998 in vergelijking met 14,3 miljoen EUR in 1997. In 1997 was wel de bouw van de nieuwe fabriek voor metaalvezelproducten en gesputterde films in het Research Triangle Park in Raleigh/Durham in de Verenigde Staten inbegrepen.

De investeringsuitgaven in de deelnemingen van de Groep bedroegen 40,6 miljoen EUR in 1998, een stijging van 4,6 miljoen EUR ten opzichte van 1997, dit is een stijging met 13%.

De totale investeringen voor de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen bedroegen 147 miljoen EUR in 1998 ten opzichte van 161 miljoen EUR in 1997.

Illustratie 11 : Financiële structuur

De financiële structuur van de Groep bleef in 1998 sterk. Van de totale geconsolideerde activa was op het einde van 1998 50,4% gefinancierd met eigen vermogen, inclusief derden. Dit percentage is constant gebleven ten opzichte van 1997.

De netto schuldpositie van de Groep is gedaald van 341,2 miljoen EUR op het einde van 1997 tot 295,9 miljoen EUR op het einde van 1998. De daling van de schuldpositie is het gevolg van het vertalingseffect aan lagere wisselkoersen en de herklassering van andere financiële vaste activa naar geldbeleggingen.

Illustratie 12 : Statutaire jaarrekeningen N.V. Bekaert S.A.

Deze gegevens van de moedervennootschap N.V. Bekaert S.A. zijn niet gebaseerd op algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes, maar zijn opgemaakt op fiscale basis. Ze wijken daarom af van de gegevens die opgenomen werden in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Groep.

De omzet van N.V. Bekaert S.A. is in 1998 lichtjes gedaald met 0,9% ten opzichte van 1997. Het volume daalde met 3,5%. gecompenseerd door betere verkoopprijzen en gunstiger productmix.

De bedrijfswinst van N.V. Bekaert S.A. bedroeg 34,7 miljoen EUR in 1998 ten opzichte van een bedrijfswinst van 37,3 miljoen EUR in 1997.

N.V. Bekaert S.A. heeft in 1998 een winst geboekt van 176,6 miljoen EUR ten opzichte van een verlies van 29,2 miljoen EUR in 1997. De winst van 1998 bevatte een uitzonderlijke winst van 116,3 miljoen EUR ten gevolge van de meerwaarde op de verkoop van Bekaert Corporation aandelen en hoge dividenden van deelnemingen. Daarentegen werd in 1998 een uitzonderlijk verlies geboekt van 58,9 miljoen EUR, als gevolg van de afwaardering van de portefeuille, vooral van de TWIL-aandelen.

Illustratie 13 : Dividend

Zoals u van de Voorzitter al hebt kunnen vernemen, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld worden om het dividend constant te houden op het niveau van de vorige jaren, namelijk 11,16 EUR netto per gewoon aandeel en 12,64 EUR netto per aandeel met verminderde roerende voorheffing.

Het voorstel van een constant dividend is tevens ingegeven door het groot aantal projecten en de belangrijke groeimogelijkheden die wij voor de Bekaertgroep in de komende jaren hopen te realiseren.

Tot zover het overzicht van de financiële cijfers van het voorbije boekjaar. Hiermee heb ik een vrij compleet beeld geschetst van de jaarrekeningen van het boekjaar 1998 en zijn de belangrijkste feiten ruim van commentaar voorzien.

Deel 2 : Strategie-ontwikkeling

Dames en Heren,

Samen met het Directiecomité van Bekaert en met de Raad van Bestuur heb ik veel tijd en energie besteed aan de verdere uitwerking van de strategie met de bedoeling om onze acties nóg beter te focussen.

Illustratie 14 : De vijf belangrijkste kritieke acties

Twee jaar geleden heb ik een nieuwe impuls gegeven aan de wijze waarop Bekaert zijn doelstellingen wil bereiken. Wij hebben een systematische en grondige analyse gemaakt van alle omgevingsfactoren, van de sterkten en de zwakten en van het huidige en het toekomstige strategische profiel, samen met de beoogde doelstellingen van de Groep.

De studie heeft bevestigd dat Bekaert een Groep is met ‘technologie’ als drijvende kracht. Onze kerncompetenties situeren zich rond het vervormen van metaal en diverse bedekkingstechnologieën. Deze blijven aan de basis liggen van onze ontwikkeling en groei.

Bij de strategische oefening werden vijf kritieke acties gedefinieerd. Laat mij ze even in herinnering brengen en toelichten hoe ze in het voorbije jaar verder uitgewerkt zijn.


1. Het verdiepen van onze technologie

In het verleden was een belangrijk deel van R&D voorbehouden aan de ondersteuning van de Bekaerttechnologie in het kader van de wereldwijde expansie. Begin 1998 hebben wij een groter deel toegewezen aan innovatieve projecten waarmee wij onze technologie verdiepen. Binnen de strategische prioriteiten wordt een portefeuille van R&D-projecten met hoge potentiële impact opgebouwd. Daarom werden de inspanningen op het gebied van innovatie binnen R&D verhoogd in functie van waardevolle projecten. Door een nauwere samenwerking tussen marketing en research binnen Bekaert, maar ook met onze klanten, kunnen wij in een vroeg stadium toekomstige en latente noden bij de klanten identificeren en creatieve oplossingen aanbieden. De weg naar unieke producten met hogere toegevoegde waarde gaat via technologie en samenwerking met de klant.


2. Het verbreden van onze technologie

Met het oog op de verbreding van de technologische basis startte in 1998 een project om vóór de eeuwwisseling wereldwijd in elke fabriek te komen tot een optimale organisatie en structuur gebaseerd op een ‘zero-base’-benadering en interne ‘benchmarking’. De beste referentiefabriek van de Groep dient als vergelijkingsbasis voor iedere functie, elke gebruikte technologie en iedere productiestap. Die aandacht voor technologie heeft als bedoeling het technisch leiderschap te behouden en te versterken en ook bij te dragen tot de groei en de financiële rendabiliteit van de business eenheden en van de hele Bekaertgroep. In het kader van de continue kostendaling is het plan ‘A lean Bekaert by 2000’ in volle uitvoering.


3. Nieuwe markttoepassingen en innovatie

Bekaert besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe markttoepassingen en innovatie, niet enkel in de B.U. Geavanceerde Materialen, maar ook in de traditionele activiteiten van Staaldraad en Staalkoord. Een meer gefocuste marktbenadering, een nauwere samenwerking tussen de technologiespecialisten van onze klanten en die van Bekaert en ook de implementatie van een continu innovatieproces leidt tot een vernieuwde bedrijfscultuur waarin innovatie een centrale rol speelt. Deze vernieuwde, strategische benadering leidt nu al tot een alsmaar stijgend aantal nieuwe producten en toepassingen met een hogere toegevoegde waarde en een betere marge. De segmentatie van Draad en de talrijke nieuwe toepassingen die in ontwikkeling zijn in Staaldraad, Staalkoord en Geavanceerde Materialen zullen in de toekomst substantieel bijdragen tot de groei van de omzet en de rendabiliteit van de Groep.


4. Aanwezigheid in het Verre Oosten

De expansie van Bekaert in het Verre Oosten blijft belangrijk wegens het enorme potentieel van deze regio op langere termijn. Wij bouwen er gradueel een positie op maar beperken de risico’s op het vlak van de timing en het niveau van de investeringen.

Zo startte in februari 1998 de nieuwe staalkoordfabriek in Indonesië en in maart werd in China een nieuwe joint venture, Bekaert-Shenyang Steel Cord Co.– BSSC ondertekend. Shanghai Bekaert-Ergang produceerde voor het eerst Dramix®-vezels in China. Meerdere projecten en verdere uitbreiding van de lokale productie in deze regio zijn aan de orde. Zo zullen wij dit jaar starten met de bouw van een staalkoordfabriek in Indië.


5. Personeel en organisatie

Alle elementen van het P&O-beleid zijn erop gericht om de noodzakelijke competenties van de Groep als geheel én van elke individuele medewerker te ontwikkelen om deze strategie te kunnen waarmaken. Om de uitdaging van de 21ste eeuw aan te kunnen zijn de personeelssystemen uitgebouwd binnen een geïntegreerd model. De nieuwe competenties zijn meer gericht op creativiteit, innovatie, inspelen op opportuniteiten en cross-functionele samenwerking. Naast de individuele competenties krijgen de ontwikkeling van leiderschap en performantiemanagement grote aandacht.

Illustratie 15 : Focus

De segmentatiestudie voor Draad, waarbij vier globale businesses met een eigen strategie werden opgezet, is het begin van een vernieuwde opstelling die leidt tot meer focus, een nauwere samenwerking met de klanten en een beter gebruik van de geïnvesteerde middelen. Dat zal de rendabiliteit van Draad ten goede komen.

In deze snel evoluerende industriële omgeving moet elke business unit bovendien systematisch zijn productengamma in vraag stellen. Indien bepaalde productlijnen, ondanks alle maatregelen, op lange termijn niet kunnen voldoen aan de vooropgestelde minimumrendabilteit, zullen die versneld worden uitgezuiverd. De vrijgekomen financiële middelen zullen dan herinvesteerd worden in productlijnen met een hoger groei- en rendabiliteitspotentieel.

In maart 1998 werd de structuur van de Bekaertgroep gewijzigd om de focus op de strategieontwikkeling en haar implementatie nog te versterken.

Er werd een Stuurcomité gecreëerd dat verantwoordelijk is voor de strategische ontwikkeling van de Groep en voor de beoordeling en opvolging van de diverse strategieën voorgesteld door de operationele eenheden.

Door deze organisatiewijziging werd de structuur vlakker en efficiënter. Ik ben ervan overtuigd dat ze zal leiden tot een sterke verhoging van de dynamiek en tot meer opportuniteiten.

Illustratie 16 : Het structureel verbeteringsprogramma (1)

Eind 1998 hebben wij beslist om het structureel verbeteringsprogramma te versnellen en uit te breiden. Door de gevoelige vertraging van de orderingang, vooral in Draad Europa in de tweede helft van vorig jaar, waren wij overtuigd dat meer diepgaande maatregelen nodig waren om sneller de rendabiliteitsdoelstelling te kunnen bereiken. Vorig jaar heb ik op deze bijeenkomst al grote aandacht besteed aan het structureel verbeteringsprogramma dat uit twee fasen bestond :

De eerste fase van dit programma bevatte een groot aantal rationalisatiemaatregelen, zowel in Staaldraad, Staalkoord als in Engineering. Al deze projecten verlopen volgens plan. Het is met betrekking tot een aantal deelprojecten in die eerste fase dat verdere acties ondernomen werden.
* Als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk werd beslist om een stap verder te gaan met de rationalisatie van Twil. Dit hield in dat de producten verder werden geconcentreerd en de structuur verder vereenvoudigd.
* Om de rendabiliteit van de handelsproducten in Europa te verhogen, werden ook hier het productieapparaat en de logistiek verder gerationaliseerd.

Illustratie 17 : Het structureel verbeteringsprogramma (2)

De tweede fase van het structureel verbeteringsprogramma bestond uit de vermindering van de loonkosten in Zwevegem en de daling van de vaste kosten van de Groep.

Loonkostenverlaging

De besprekingen met de sociale partners om tot een daling van de totale loonkosten te komen, werden verdergezet maar verlopen te traag.

A lean Bekaert by 2000

Wat de daling van de vaste kosten van de Groep betreft, veruit het belangrijkste deel van het programma, verloopt alles zoals gepland. Er werden voor 30 miljoen EUR jaarlijkse besparingen geïdentificeerd, waarvan 17 miljoen EUR gerealiseerd zal zijn tegen einde 1999, met een herinvestering van een deel in technologie en in BAM. De rest zal volgen in de komende jaren.

Dames en Heren,

Met dit overzicht van de strategieontwikkeling in de Bekaertgroep in 1998 heb ik willen bevestigen de er op het strategische vlak heel wat vooruitgang geboekt werd. Nu ga ik wat dieper in op onze verwachtingen voor 1999.

Voor Draad Europa verwacht ik dat de totale volumes hoger zullen liggen dan in 1998 door de verbeterde marktvraag. De verkoopprijzen liggen weliswaar lager door de gedaalde grondstofprijzen, maar de marges blijven behouden en dit is een goede uitgangspositie. De importen uit het Verre Oosten zijn competitief en zullen voor moeilijkheden blijven zorgen zolang de overcapaciteit in deze landen blijft bestaan.

Voor het Verenigd Koninkrijk is een lagere groei voorspeld en rationalisaties waaraan wij deelnemen zijn nodig in de hele Engelse draadindustrie. Bijkomende volumes zullen hier moeilijk te realiseren zijn. Van de crisis in Rusland verwacht ik geen negatief effect. In de V.S. kennen we geen groeivertraging en kan de expansie en de stijgende rendabiliteit zich vermoedelijk verder doorzetten. De grondige herstructureringen in BMBA bij de overname plaatsen ons in een gunstige situatie bij herstel van de Braziliaanse economie. In de overige Latijns-Amerikaanse landen werden de nodige maatregelen genomen om ons aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden.

Voor Handelsproducten Europa verwachten wij, na de herstructureringen in Duitsland (Rösler), Engeland (Twil) en Frankrijk (Tréfilest) en het barslechte seizoen in 1998, een beter jaar indien de weersomstandigheden niet opnieuw te slecht zijn. De verschuiving naar producten met een hogere toegevoegde waarde en de vernieuwing van het productengamma gaan verder. Bezinalâ als anticorrosielaag wordt met succes verder ingevoerd. Al deze elementen hebben voor het behoud van de marges gezorgd en vormen een goede basis voor 1999.

Voor Staalkoord blijft de bezetting hoog en verstevigen wij verder onze posities. We winnen marktaandeel voor Staalkoord door onze goede competitiviteit. Nieuwe technische ontwikkelingen leiden tot goede resultaten en ik verwacht dat het gebruik van staalkoord met ultra hoge treksterkte zal toenemen. De internationalisering gaat onverminderd verder. Bekaert Staalkoord start in 1999 de bouw van een fabriek in Indië. Voor Centraal-Europa loopt een vestigingsstudie voor een staalkoordfabriek. De devaluatie van de real in Brazilië verbeterde de exportpositie van onze staalkoordklanten en het is veelbelovend dat de Braziliaanse automobielsector 5 miljard USD uitbreidingsinvesteringen plant in de komende 3 jaar. In Azië is het afwachten maar dat betekent geen vertraging van onze plannen.

In Bekaert Advanced Materials (B.A.M.) zijn de BFT-vraagverwachtingen goed, met uitzondering voor geleidende kunststoffen. Voor filtratie is er een verhoogde orderingang en voor Bekintex (weefsels van vezels) is er een heel sterke vraag. Met Acotech zullen de groeikansen en de marktpenetratie verder geoptimaliseerd worden. De Composieten hebben een gevuld orderboek en de capaciteit wordt uitgebreid. Voor het geheel van B.A.M. is het potentieel duidelijk aanwezig om tot een verdubbeling van de omzet te komen over drie jaar.

Op dit ogenblik zijn de winstverwachtingen (EPS) in de financiële markten geschat op ongeveer 30 EUR per aandeel. We denken dat dit een realistische inschatting is.

Dames en Heren,

Alhoewel 1998 een moeilijk jaar was, kijk ik met vertrouwen naar de komende jaren. Daar zijn goede redenen voor :

Het structureel verbeteringsprogramma loopt stilaan ten einde. De acties lopen allemaal volgens plan. We zien duidelijk de impact ervan en die zal in de komende jaren stijgen, wat dus een gunstige invloed zal hebben op de winst.

We gaan in de toekomst meer aandacht besteden aan ‘groei’, zowel in de bestaande businesses van Draad en Staalkoord, als in Advanced Materials. In de bestaande activiteiten loopt dat via nieuwe producten uit een nauwere samenwerking met de klanten en meer R&D voor innovatieve projecten. Voor Advanced Materials loopt dit via interne groei, acquisities en allianties.

Er werd een stevige basis gelegd voor de groei en daarom kijk ik met vertrouwen naar de toekomst.

Ik dank u voor uw aandacht.

Rafaël Decaluwé Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter van het Directiecomité

Deel: ' Jaarresultaten Bekaertgroep 1998 '
Lees ook