Unilever

UNILEVER RESULTATEN

De raden van bestuur van Unilever publiceren hierbij de geconsolideerde resultaten van de Groep over het vierde kwartaal en het jaar 1998, alsmede het voorstel voor de slotdividenden op gewone aandelen. Op de resultaten is geen accountantscontrole toegepast.

RESULTATEN OVER HET JAAR 1998

Financiële resultaten

Uitgedrukt in constante wisselkoersen daalde de omzet met 2%. In onze voortgezette activiteiten, d.w.z. exclusief de chemische bedrijven, steeg de omzet met 2% en nam de bedrijfswinst vóór bijzondere posten toe met 11%. Na bijzondere posten bedroeg de stijging van de bedrijfswinst 34% voor Unilever als geheel, als gevolg van winst op verkoop van bedrijven, met name Plant Breeding International Cambridge Limited.

Exclusief de winst op verkoop van de chemische bedrijven en het verlies op afstoting van vaste activa in 1997, steeg de winst vóór belastingen met 41% mede als gevolg van de positieve omslag in de rentekosten. De nettowinst steeg met 45% als gevolg van lagere belastingen. Tegen actuele wisselkoersen steeg de nettowinst in guldens met 41%. De nettowinst steeg in ponden sterling met 36% en in US dollars met 38% als gevolg van de relatieve sterkte van deze valuta’s.

Bedrijfsresultaten

Tegen een achtergrond van gevarieerde economische omstandigheden in de wereld boekte ons bedrijf goede vooruitgang in winstgevendheid en marktposities. Belangrijk was dat de sterke margeverbetering aanhield. De marktomstandigheden bleken minder voorspoedig dan verwacht, met name in de tweede helft van het jaar, hoewel de onzekerheden geen noemenswaardige invloed hadden op onze bedrijven in Europa en Noord-Amerika. In de nieuwe markten vertraagde de groei echter en de consumentenvraag liep vooral terug in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Rusland als gevolg van de financiële crises in die regio’s.

De volgende toelichting op de trends heeft als basis de bedrijfsresultaten vóór bijzondere posten, uitgedrukt in constante wisselkoersen.

In Europa was de omzet 4% lager als gevolg van verkoop van bedrijven en de lagere ijsverkopen, dit laatste door het zeer slechte weer in Noord-Europa. In de categorie huishoudelijke verzorging ontwikkelde de omzet zich echter goed door de positieve invloed van de succesvolle introductie van wastabletten. De categorie persoonlijke verzorging kende ook goede groei. De vooruitgang in Oost-Europa werd afgeremd door Rusland. Ondanks de lagere resultaten van ijs steeg de totale winst, met goede bijdragen van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, diepvriesproducten en culinaire producten. Vermeldenswaard zijn de winstbijdragen van Frankrijk, Italië en Turkije. De brutowinstmarges namen verder toe door de aanhoudende positieve invloed van herstructureringen en rationalisering van de productportefeuille. In de meeste van onze kerncategorieën stegen de marktaandelen.

In Noord-Amerika steeg de omzet met 2% na het effect van verkoop van bedrijven. Ons voedingsmiddelenbedrijf liet goede groei zien, met uitstekende prestaties in margarines, culinaire producten en ijs. Gedurende het jaar rondden wij de integratie van Lipton Foods succesvol af. In persoonlijke verzorging nam de omzet toe in producten voor de massamarkt als gevolg van succesvolle productintroducties, in het bijzonder in haarverzorging. Winst en marges verbeterden aanzienlijk, ondanks hogere marketinginvesteringen en Elizabeth Arden maakte weer winst. We boeken voortgang met de samenvoeging van onze drie bedrijven in de massamarkt voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging in de Verenigde Staten. We verbeterden onze marktposities in de meeste kerncategorieën.

In Afrika en het Midden-Oosten steeg de omzet 11%, met goede groei in alle kerncategorieën, met name in huishoudelijke en persoonlijke verzorging in Egypte en Zuid-Afrika. De winsten gingen goed vooruit, met aanzienlijke bijdragen van het Midden-Oosten en Zuid-Afrika en een herstel in Kenia. We maakten een goede start met de herstructurering van onze activiteiten in Nigeria. De marges waren belangrijk hoger dan vorig jaar en dit weerspiegelt de positieve invloed van de rationalisering van de productportefeuille.

In Azië en Pacific nam de omzet met 15% toe, voornamelijk door prijsverhogingen ter compensatie van hogere kosten in Zuidoost-Azië als gevolg van aanzienlijke valutadevaluaties, met name in Indonesië. De hoge prioriteit die wij in Zuidoost-Azië gaven aan het behouden van marktaandelen en marges was succesvol in het licht van afnemende consumentenvraag. India kende goede omzetgroei als gevolg van belangrijke marketinginitiatieven. We behaalden opnieuw goede groei in de Filippijnen en Vietnam waar een aanzienlijk hogere omzet resulteerde in gestegen marktaandelen. Het resultaat in China was teleurstellend; de omzet daalde en de verliezen namen toe. De winstgroei in de regio als geheel is voornamelijk het gevolg van prijsverhogingen die samenhangen met wisselkoers-ontwikkelingen en van opnieuw een uitstekend resultaat in India. Tegen actuele wisselkoersen daalde de winst echter met 10% als gevolg van de valutadevaluaties, voornamelijk in Zuidoost-Azië.

In Latijns-Amerika was de omzetstijging van 6% voornamelijk het gevolg van het in de cijfers opnemen van Kibon, dat in oktober 1997 werd verworven, maar weerspiegelt ook een goede groei in persoonlijke verzorging. De totale omzet in de overige categorieën voor voedingsmiddelen was lager dan vorig jaar als gevolg van de verkoop van bedrijven. Ondanks hogere marketinginvesteringen en enige herstructureringskosten namen de bedrijfswinst en marges aanmerkelijk toe. Dit was voornamelijk het gevolg van een uitstekend resultaat in persoonlijke verzorging, met name in Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico.

VIERDE KWARTAAL

Uitgedrukt in constante wisselkoersen daalde de omzet met 2% in een kwartaal dat voor rapporteringsdoeleinden zes dagen korter was dan het overeenkomstige kwartaal vorig jaar. De bedrijfswinst vóór bijzondere posten nam toe met 17% en na bijzondere posten met 170% als gevolg van lagere herstructureringslasten in het kwartaal. De winst voor belastingen nam toe met 147%, exclusief de aanpassing van de winst op verkoop van de chemische bedrijven en het verlies op afstoting van vaste activa in 1997. De nettowinst steeg met 171% als gevolg van lagere belastingen in het kwartaal.

Tegen actuele wisselkoersen steeg de nettowinst met 140% in guldens als gevolg van de relatieve sterkte van deze valuta in het kwartaal. De nettowinststijging bedroeg 178% in ponden sterling en 176% in US dollars, ongeveer in lijn met de stijging in constante wisselkoersen.

VOORUITZICHTEN

De algemene economische vooruitzichten voor 1999 zijn onzeker. We gaan uit van goede economische groei in Noord-Amerika, maar Europa zou weleens minder snel kunnen groeien. Op een snel herstel in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika mag niet worden gerekend.

De verbetering van onze onderliggende bedrijfsprestaties in recente jaren is echter duurzaam en dus kunnen we redelijkerwijs verdere margeverbeteringen verwachten als gevolg van de aanhoudende positieve invloed van herstructureringen.

We concentreerden ons in 1998 op het uitbouwen en versterken van marktaandelen in kerncategorieën en we hebben dus een goede uitgangspositie om voordeel te behalen in geval van verbetering van de marktomstandigheden.

Balans en Kasstroom

De appreciatie van de gulden tussen de twee balansdata leidt tot een herrekeningsverlies op nettoactiva van fl. 1.689 miljoen. De in het bedrijf behouden winst daalde met fl. 13.978 miljoen tot fl. 10.181 miljoen, na verwerking van de voorgestelde slotdividenden, aanpassingen voor valutaherrekening en goodwill en een speciaal dividend van fl. 16 miljard. Het totale eigen vermogen daalde tot fl. 10.464 miljoen, onder de aanname dat alle aandeelhouders kiezen voor uitkering van het speciale dividend in contanten.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in de voortgezette activiteiten daalde met fl. 1.745 miljoen tot fl. 9.948 miljoen. De lagere kasstroom weerspiegelt een aanzienlijk lager niveau van herstructureringsvoorzieningen eind 1998, samen met iets hogere voorraadniveaus. Over het geheel genomen verbeterde in 1998 het gemiddelde werkkapitaal als percentage van de omzet.

De inkomsten uit financiële activa en uitgaven voor vermogensverschaffing werden positief beïnvloed door een gemiddeld hogere nettokaspositie. De met belastingen samenhangende kasuitstroom was lager dan in 1997. Dat jaar bevatte de belasting op winst uit verkoop van de chemische bedrijven. Investeringen in materiële en financiële vaste activa waren ongeveer overeenkomstig vorig jaar.

In totaal werden 20 bedrijven verworven waarvoor een bedrag van fl. 716 miljoen is betaald. De kasopbrengst van de verkoop van 24 bedrijven bedroeg fl. 1.460 miljoen.

De nettokaspositie ultimo 1998 van fl. 12.735 miljoen was fl. 2.110 miljoen hoger dan vorig jaar. De nettogearing blijft nul. De invloed van het speciale dividend op deze cijfers wordt getoond in de afzonderlijke aankondiging.

Advance Corporation Tax (ACT)

In overeenstemming met de bepalingen van de UK Finance Act 1998 wordt ACT afgeschaft voor dividenden betaald na 5 april 1999. Vanaf die datum, te beginnen met het slotdividend 1998, hoeft PLC de ACT niet langer in beschouwing te nemen voor de toepassing van de egalisatie-overeenkomst en daarom is het PLC slotdividend berekend zonder rekening te houden met ACT.

Slotdividend

De raad van bestuur heeft besloten aan de op 4 mei 1999 te houden algemene vergadering van aandeelhouders een slotdividend van fl. 1,70 per gewoon aandeel Unilever N.V. van fl. 1,- voor te stellen, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Het totale dividend komt hierdoor op fl. 2,51 per gewoon aandeel van fl. 1,-, eenstijging van 13%.

Speciaal dividend

Zoals vermeld in de afzonderlijke aankondiging heeft de raad van bestuur besloten aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen een speciaal dividend uit te keren met een gelijktijdige consolidatie van de aandelen.

Jaar 2000

Medio 1996 is Unilever met een alomvattend programma gestart om de bedrijfscontinuïteit rond de eeuwwisseling te waarborgen.

De eerste fase, gericht op interne aanpassingen van informatiesystemen, besturingssystemen voor fabrieks- en productieprocessen en telecommunicatieonderdelen, was in 1998 praktisch afgerond. Het resterende deel van het werk, dat van beperkte omvang is en minder dan 2% betreft van de totale interne aanpassingen, blijft aan aansturing en controle van de raad van bestuur onderworpen. Dit wordt in de eerste helft van 1999 afgerond.

De tweede, reeds in gang gezette, fase richt zich op onze partners in de logistieke keten en op de infrastructurele voorzieningen. Unilever beschouwt dit als de meest waarschijnlijke bron van mogelijke bedrijfsproblemen in verband met het jaar 2000. Wij zijn bezig risico’s te identificeren en prioriteiten te stellen. Elke belangrijke bedrijfspartner wordt getoetst op de wijze van voorbereiding op de eeuwwisseling. Onze noodplannen voorzien in vervangende of extra leveranciers en, waar nodig, in het opvangen van mogelijke tekorten door het aanleggen van reservevoorraden. Gedetailleerde bedrijfscontinuïteitsplannen zullen eind september 1999 gereed zijn.

Het is moeilijk de gevolgen in te schatten van mogelijke onderbrekingen van diensten van leveranciers of nutsbedrijven veroorzaakt door storingen die samenhangen met het jaar 2000. Hoewel er geen absolute zekerheid te verkrijgen is, meent Unilever dat zij in de laatste fase van haar Jaar 2000 programma de noodzakelijke maatregelen zal hebben getroffen om het risico van storingen in de bedrijfsprocessen tijdens de kritieke overgangsfase tot een minimum te beperken.

De cumulatieve kosten bedragen fl. 414 miljoen, waarvan fl. 347 miljoen is besteed in 1998. De totale kosten voor het beveiligen van de continuïteit van de bedrijfsprocessen tijdens de eeuwwisselingsperiode worden geschat op een bedrag van bijna fl. 1 miljard. Dit bedrag omvat alle aan het programma gerelateerde externe kosten, investeringen en directe interne kosten vanaf 1996 tot de afronding van het programma, dat tot ver na 1 januari 2000 zal doorgaan.

Europese Monetaire Unie

1998 was een belangrijk jaar voor de voorbereiding op de Europese Monetaire Unie, met de komst van één gezamenlijke munt op 1 januari 1999. Nederland neemt deel en de Nederlandse gulden zal in 2002 worden vervangen door de EURO. Het Verenigd Koninkrijk neemt voorlopig niet deel.

Unilever zal in 1999 aanvullende informatie verstrekken over de resultaten in EURO en met ingang van het eerste kwartaal van het jaar 2000 wordt de gulden vervangen door de EURO.

Unilever heeft alle noodzakelijke aanpassingen aan de interne transactiesystemen aangebracht en heeft, sinds 1 januari 1999, EURO-contracten voor vreemde valuta’s, deposito’s en kortetermijnleningen afgesloten.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING – CONSTANTE WISSELKOERSEN

(geen externe accountantscontrole toegepast)

In de onderstaande winst- en verliesrekening zijn de resultaten in beide jaren tot guldens herleid tegen constante wisselkoersen, zijnde de gemiddelde koersen over 1997. Deze wijze van rapporteren vergemakkelijkt het maken van vergelijkingen, omdat de invloed van wisselkoersschommelingen is geëlimineerd.

 

fl. miljoen - constante Vierde kwartaal wisselkoersen Gehele jaar ---------------------------------------------------------------

Stijging/ Stijging/ 1998 1997 (Daling) 1998 1997 (Daling) ---------------------------------------------------------------

22.71023.185 (2)% NETTO-OMZET 92.393 94.666 (2)%

Voortgezette 22.71023.185 (2)% activiteiten 92.393 90.600 2%

Beëindigde - - - activiteiten - 4.066 - --------------------------------------------------------------- 2.091 770 170% BEDRIJFSWINST 10.122 7.572 34%

Voortgezette 2.091 770 170% activiteiten 10.122 7.049 44%

Beëindigde - - - activiteiten - 523

Bedrijfswinst vóór bijzondere posten –Voortgezette 2.308 1.967 17% activiteiten 9.848 8.849 11%

Winst op verkoop van chemische - (159) bedrijven - 8.299

Verlies op afstoting vaste - (484) activa - (484)

Inkomsten uit financiële vaste 17 35 activa 80 86

86 81 Nettorentekosten 299 (232) --------------------- ------------------------ WINST VÓÓR 2.194 243 - BELASTINGEN 10.501 15.241 (31)%

(704) (185) Belastingen (3.462)(4.157) --------------------- ------------------------ WINST NA 1.490 58 - BELASTINGEN 7.039 11.084 (36)%

Aandeel van derden in de (48) (26) winst (366) (305) --------------------- ------------------------ NETTOWINST TEGEN GELIJKE WISSELKOERSEN 1.442 32 - OVER 1997 6.673 10.779 (38)% --------------------- ------------------------ Nettowinst exclusief winst op verkoop van chemische bedrijven en verlies op afstoting vaste 1.442 532 171% activa 6.673 4.598 45%

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING – ACTUELE WISSELKOERSEN

(geen externe accountantscontrole toegepast)

De onderstaande winst- en verliesrekening is uitgedrukt in actuele wisselkoersen, dat wil zeggen dat de resultaten van elke periode vastgesteld zijn tegen de gemiddelde wisselkoersen in die periode. Nadere informatie wordt gegeven op pagina 11. De gerapporteerde resultaten zijn derhalve beïnvloed door wisselkoersschommelingen tussen de kwartalen of jaren.

fl. miljoen - actuele Vierde kwartaal wisselkoersen Gehele jaar ---------------------------------------------------------------

Stijging/ Stijging/ 1998 1997 (Daling) 1998 1997 (Daling) ---------------------------------------------------------------

21.26423.061 (8)% NETTO-OMZET 89.112 94.597 (6)% Voortgezette 21.26423.061 (8)% activiteiten 89.112 90.600 (2)% Beëindigde - - - activiteiten - 3.997 - --------------------------------------------------------------- 1.935 754 157% BEDRIJFSWINST 9.718 7.563 28% Voortgezette 1.935 754 157% activiteiten 9.718 7.049 38% Beëindigde - - - activiteiten - 514

Bedrijfswinst vóór bijzondere posten –Voortgezette 2.160 1.955 10% activiteiten 9.442 8.849 7%

Winst op verkoop van chemische - (157) bedrijven - 8.482 Verlies op afstoting vaste - (484) activa - (484) Inkomsten uit financiële vaste 19 35 activa 82 85 103 86 Nettorentekosten 344 (230) --------------------- ------------------------- WINST VÓÓR 2.057 234 - BELASTINGEN 10.144 15.416 (34)% (656) (156) Belastingen (3.338)(4.185) --------------------- ------------------------- WINST NA 1.401 78 - BELASTINGEN 6.806 11.231 (39)% Aandeel van derden in de (34) (19) winst (318) (308) --------------------- ------------------------- NETTOWINST TEGEN ACTUELE 1.367 59 - WISSELKOERSEN 6.488 10.923 * (41)% --------------------- ------------------------- Nettowinst exclusief winst op verkoop van chemische bedrijven en verlies op afstoting vaste 1.367 569 140% activa 6.488 4.592 41% --------------------------------------------------------------- SAMENGEVOEGDE fl. Fl. WINST fl. Fl. - per gewoon aandeel van fl. 1,23 0,04 - 1,- 5,80 9,78 * (41)% --------------------------------------------------------------- SAMENGEVOEGDE WINST - fully fl. fl. diluted Fl. fl. - per gewoon aandeel van fl. 1,20 0,04 - 1,- 5,66 9,55 (41)% --------------------------------------------------------------- Preferent dividend (15) (15) Dividend op gewoon kapitaal (2.727)(2.277) Speciaal dividend (16.374) - --------------------- ------------------------- IN HET BEDRIJF TE BEHOUDEN WINST (12.628) 8.631 --------------------- -------------------------

* Het verschil in nettowinst in 1997 tegen constante en actuele wisselkoersen is toegelicht op pagina 11 onder Wisselkoersen. De cijfers over 1997 zijn ook aangepast voor de toepassing per 1998 van de UK Standard FRS 14 met betrekking tot winst per aandeel.

OVERZICHT VAN ALLE VERWERKTE RESULTATEN

--------------------------------------------------------------- Nettowinst 6.488 10.923 Valutaherrekeningseffecten (1.356) 728 ----------------------- Totaal verwerkte resultaten sinds de voorgaande jaarrekening 5.132 11.651 -----------------------

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VÓÓR BIJZONDERE POSTEN

De onderstaande analyse, slechts gemaakt voor vergelijkingsdoeleinden, geeft aanvullende informatie over de geconsolideerde resultaten exclusief de in de bedrijfswinst opgenomen bijzondere posten, de winst op de verkoop van de internationale bedrijven in chemische producten en het verlies op afstoting van vaste activa in 1997.

Vierde kwartaal fl. Miljoen Gehele jaar --------------------------------------------------------------

Stijging/ Constante Stijging/ 1998 1997(Daling) wisselkoersen 1998 1997 (Daling) --------------------------------------------------------------- 2.308 1.967 17% Bedrijfswinst 9.848 9.372 5%

Bedrijfswinst - Voortgezette 2.308 1.967 17% activiteiten* 9.848 8.849 11%

Winst vóór 2.411 2.083 16% belastingen 10.227 9.226 11%

(761) (799) Belastingen (3.306)(3.315)

1.602 1.242 29% Nettowinst 6.555 5.660 16%

Actuele wisselkoersen

2.160 1.955 10% Bedrijfswinst 9.442 9.363 1%

Bedrijfswinst - Voortgezette 2.160 1.955 10% activiteiten* 9.442 8.849 7%

Winst vóór 2.282 2.076 10% belastingen 9.868 9.218 7%

(716) (776) Belastingen (3.177)(3.311)

1.532 1.268 21% Nettowinst 6.373 5.654 13%

* Voortgezette activiteiten zijn exclusief de resultaten van de chemische bedrijven die verkocht zijn aan Imperial Chemical Industries op 8 juli 1997.

VERKORTE BALANS (geen accountantscontrole toegepast)

fl. Miljoen

per 31 december 1998 1997 --------------------------------------------------------------- Goodwill 626 - Vaste activa 18.369 20.375 Voorraden 10.461 10.378 Vorderingen 14.849 15.352 Liquide middelen en effecten 22.881 19.530 Handels- en overige crediteuren * (36.170) (20.039) ----------------------- 31.016 45.596 ----------------------- Schulden 10.146 8.905 Voorzieningen 9.507 10.918 Aandeel van derden 899 1.039 Eigen vermogen * 10.464 24.734 ----------------------- 31.016 45.596 -----------------------

* De posten Eigen vermogen en Handels- en overige crediteuren zijn aangepast als gevolg van het speciale dividend van fl. 16 miljard (zie pagina 4 van deze aankondiging).

KASSTROOMOVERZICHT (geen accountantscontrole toegepast)

Gehele jaar ---------------------------------------------------------------

1998 1997 --------------------------------------------------------------- Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 9.948 12.249 Voortgezette activiteiten 9.948 11.693 Beëindigde activiteiten - 556 Inkomsten uit financiële activa en uitgaven voor vermogensverschaffing 201 (750) Betaalde belastingen (2.779) (4.157) Investeringen in materiële en financiële vaste activa (3.083) (2.774) Verwervingen en verkopen van groepsmaatschappijen 744 13.749 Dividend betaald op gewoon aandelenkapitaal (2.365) (2.062) ----------------------- KASSTROOM VÓÓR MUTATIE IN EFFECTEN EN DEPOSITO'S EN FINANCIERINGEN 2.666 16.255 Mutatie in effecten en deposito's (4.413) (14.122) Financiering 92 (1.517) ----------------------- TOENAME/(AFNAME) KASMIDDELEN IN DE PERIODE (1.655) 616 ----------------------- HERLEIDING NETTOKASSTROOM TOT MUTATIE NETTOKAS/(SCHULD) ----------------------- NETTOKAS/(SCHULD) PER 1 JANUARI 10.625 (5.014) ----------------------- TOENAME/(AFNAME) KASMIDDELEN IN DE PERIODE (1.655) 616 Kasstroom uit (toename)/afname in leningen (55) 1.612 Kasstroom uit toename/(afname) in effecten en deposito's 4.413 14.122 ----------------------- Mutatie in nettokas voortvloeiend uit kasstromen 2.703 16.350 Leningen in verworven groepsmaatschappijen (37) (63) Leningen in verkochte groepsmaatschappijen 7 292 Effecten en deposito's in verkochte groepsmaatschappijen (4) (9) Mutaties anders dan in geld (22) 72 Valutaherrekeningseffecten (537) (1.003) ----------------------- TOENAME IN NETTOKASPOSITIE IN DE PERIODE 2.110 15.639 ----------------------- NETTOKASPOSITIE PER 31 DECEMBER 12.735 10.625 -----------------------

GEOGRAFISCHE ANALYSE

Vierde kwartaal fl. miljoen Gehele jaar --------------------------------------------------------------

1998* 1997* 1998** 1998* 1997* --------------------------------------------------------------- Netto-omzet

9,622 10,443 Europa 41,805 41,477 43,274 4,627 4,758 Noord-Amerika 18,552 18,287 17,944 1,351 1,320 Afrika en Midden-Oosten 4,911 5,276 4,773 4,145 3,771 Azië en Pacific (1) 12,786 16,140 14,026 2,965 2,893 Latijns-Amerika 11,058 11,213 10,583 --------------- ----------------------- 22,710 23,185 Subtotaal 89,112 92,393 90,600 - - Beëindigde activiteiten - - 4,066 --------------- ----------------------- 22,710 23,185 Totaal netto-omzet 89,112 92,393 94,666 --------------- ----------------------- Bedrijfswinst - vóór bijzondere posten

677 619 Europa 4,670 4,631 4,467 788 631 Noord-Amerika 1,991 1,955 1,719 106 126 Afrika en Midden-Oosten 493 554 454 362 347 Azië en Pacific 1,120 1,516 1,242 375 244 Latijns-Amerika 1,168 1,192 967 --------------- ----------------------- 2,308 1,967 Subtotaal 9,442 9,848 8,849 - - Beëindigde activiteiten - - 523 (217) (1,197) Bijzondere posten 276 274 (1,800) --------------- ----------------------- 2,091 770 Totaal bedrijfswinst 9,718 10,122 7,572 --------------- ----------------------- Brutowinstmarge - vóór % % bijzondere posten % % %

7.1% 5.9% Europa 11.2% 11.2% 10.3% 17.1% 13.3% Noord-Amerika 10.7% 10.7% 9.6% 7.8% 9.4% Afrika en Midden-Oosten 10.0% 10.5% 9.5% 8.7% 9.2% Azië en Pacific 8.8% 9.4% 8.9% 12.7% 8.5% Latijns-Amerika 10.6% 10.6% 9.1% --------------- ----------------------- 10.2% 8.5% Subtotaal 10.6% 10.7% 9.8% - - Beëindigde activiteiten - - 12.8% --------------- ----------------------- 10.2% 8.5% Subtotaal 10.6% 10.7% 9.9% --------------- ----------------------- 9.2% 3.3% Totaal brutowinstmarge 10.9% 11.0% 8.0% --------------- -----------------------

* tegen gemiddelde wisselkoersen over 1997

** tegen actuele wisselkoersen in het jaar

(1) Fl. 128 miljoen omzet is opnieuw gefaseerd tussen Q3 en Q4 1997 als gevolg van een verkeerde vermelding. De omzet in Q3 1997 is verlaagd met fl. 128 miljoen met een compenserende aanpassing in Q4 1997. Dit heeft geen invloed op de bedrijfswinst in beide kwartalen. De omzet en bedrijfswinst voor het gehele jaar zijn daardoor niet beïnvloed.

De resultaten van Turkije, die voorheen gerapporteerd werden onder de regio Afrika en Midden-Oosten, worden per 1.1.1998 gerapporteerd onder Europa. De resultaten voor 1997 zijn op dezelfde basis getoond.

TOELICHTING

Verwervingen en beëindigde activiteiten

In 1998 was het effect van de gedurende dit jaar verworven bedrijven op de netto-omzet fl. 437 miljoen en op de bedrijfswinst fl. 23 miljoen. In 1997 werden de activiteiten op het gebied van speciale chemische producten beëindigd per 8 juli 1997. Er waren geen beëindigde activiteiten te rapporteren in 1998.

Wisselkoersen

De op pagina 5 getoonde resultaten over 1998 en die over de overeenkomstige periodes van 1997 zijn tot guldens herleid tegen constante gemiddelde wisselkoersen. Dit zijn de gemiddelde koersen over 1997, gebaseerd op £1 = fl. 3,18 en US$1 = fl. 1,94. Daarnaast zijn de resultaten, de winst per aandeel en het kasstroomoverzicht getoond tegen de gemiddelde wisselkoersen geldend in de desbetreffende periode. Deze zijn gebaseerd op:

  Vierde kwartaal     Gehele jaar  ---------------------------------------------------------------  1998 £1 = fl. 3,15 en US$1 = £1 = fl. 3,29 en US$1 = fl.  fl. 1,89      1,98  1997 £1 = fl. 3,39 en US$1 = £1 = fl. 3,18 en US$1 = fl.  fl. 1,99      1,94 
Teneinde onze wisselkoersconventie met betrekking tot rapportage op basis van constante wisselkoersen te handhaven en ervoor te zorgen dat de trends in resultaten dezelfde zijn voor guldens, ponden en dollars, zijn de resultaten van de beëindigde chemische activiteiten over het eerste halfjaar van 1997 en de winst op verkoop van de chemische bedrijven telkens omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoersen over 1997. Het overzicht op pagina 6 toont de resultaten tegen gemiddelde wisselkoersen voor elk jaar. In 1997 werden de resultaten van de beëindigde activiteiten omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoersen die golden tot het moment van verkoop. De winst op verkoop van de chemische bedrijven werd omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op 8 juli 1997.

De balansgegevens zijn herleid tegen wisselkoersen geldend aan het einde van elk jaar. Deze zijn gebaseerd op £1 = fl. 3,12 en US$1 = fl. 1,88 (31 december 1997: £1 = fl. 3,34 en US$1 = fl. 2,03).

Wijziging in toegepaste grondslagen

Met ingang van 1 januari 1998 wordt de UK Standard FRS 10 met betrekking tot goodwill toegepast. Goodwill ten gevolge van verwervingen na deze datum zal worden geactiveerd in de geconsolideerde balans en afgeschreven ten laste van de bedrijfswinst over een periode van ten hoogste 20 jaar. Voorheen werd goodwill ten laste gebracht van de in het bedrijf behouden winst. De afschrijving van goodwill start in het kwartaal volgend op het kwartaal van verwerving. Deze wijziging heeft in 1998 geen belangrijk effect gehad. Goodwill op verwervingen vóór 1 januari 1998 zal niet worden geactiveerd en resultaten van voorgaande jaren worden niet herzien als gevolg van deze wijziging.

Als gevolg van het toepassen van de UK Standard FRS 14 met betrekking tot winst per aandeel zijn dividenden, betaald op intern gehouden aandelen ter dekking van optierechten, niet in de resultaten en dividenden van het jaar opgenomen. De cijfers voor 1997 zijn overeenkomstig aangepast.

Voorlopige status

De in deze publicatie opgenomen winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht en aanvullende gegevens zijn voorlopig en vormen een verkorte versie van de informatie die zal worden opgenomen in de op 31 maart 1999 te publiceren volledige jaarrekeningen van Unilever N.V. en Unilever PLC. Deze zijn nog niet gedeponeerd bij het handelsregister in Nederland, de "Registrar of Companies" in het Verenigd Koninkrijk of de "Securities and Exchange Commission" in de Verenigde Staten en zijn nog niet gecertificeerd door de externe accountants.

Dividenden

De raden van bestuur hebben besloten aan de op 4 mei 1999 te houden algemene vergaderingen van aandeelhouders de hieronder vermelde slotdividenden op het gewone aandelenkapitaal over 1998 voor te stellen. Deze zijn, op basis van de berekeningswijze voorgeschreven in de egalisatie-overeenkomst tussen beide maatschappijen, in geldswaarde aan elkaar gelijk.

N.V.: fl. 1,70 per gewoon aandeel van fl. 1,- (1997: fl. 1,49). Het totale normale dividend van N.V. over 1998 komt hiermee op fl. 2,51 per gewoon aandeel van fl. 1,- (1997: fl. 2,23).

PLC : 7,75 pence per gewoon aandeel van 1,25 pence (1997: 5,62 pence). Het totale normale dividend van PLC over 1998 komt hiermee op 10,70 pence per gewoon aandeel van 1,25 pence (1997: 8,42 pence).

Het normale slotdividend van N.V. zal vanaf 21 mei 1999 verkrijgbaar zijn.

Het normale slotdividend van PLC zal op 21 mei 1999 worden betaald aan diegenen die op 23 april 1999 in het aandelenregister van de maatschappij zijn ingeschreven.

De details ten aanzien van het voorgestelde speciale dividend zijn opgenomen in een afzonderlijke aankondiging.

Voor de toepassing van de egalisatie-overeenkomst dient de door PLC over dividenden betaalde "Advance Corporation Tax" (ACT) als deel van het dividend te worden beschouwd. Het PLC interimdividend over 1998 is berekend op basis van het huidige tarief van de ACT (twintig/tachtigste). ACT wordt echter met ingang van 6 april 1999 afgeschaft en daarom is het PLC slotdividend over 1998 berekend zonder rekening te houden met ACT.

UNILEVER JAARVERSLAG EN JAARREKENING 1998 EN RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 1999

Het jaarverslag en de jaarrekening over 1998 zullen worden gepubliceerd op woensdag 31 maart 1999.

De resultaten over het eerste kwartaal van 1999 zullen worden bekendgemaakt op donderdag 29 april 1999.

© 1999 Unilever N.V. and Unilever PLC, All Rights Reserved

Deel: ' Jaarresultaten Unilever 1998 '
Lees ook