Nederlandse Vereniging van journalisten

Jaarvergadering te Roermond
De NVJ houdt in samenwerking met de afdeling Limburg op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober haar jaarvergadering in TheaterHotel De Oranjerie, Kloosterwadplein 12-16, Roermond.

Vrijdag 1 oktober

18.00 uur ontvangst met koffie en vlaai

18.15 uur vertrek naar bisschoppelijk paleis, alwaar ontvangst door plaatsvervangend bisschop De Jong

20.00 uur optreden 'De Sanseveria's' in De Oranjerie.

21.00 uur Italiaans buffet

Zaterdag 2 oktober

Openbaar gedeelte

10.00 uur zaal open

10.30 uur Rede Jan Timmer, voorzitter Millennium Platform over het millenniumvraagstuk, het informeren van het publiek, de verantwoordelijkheid van de media en het effect van onjuiste publicaties. Discussie met de zaal.

11.15 uur Jaarrede van NVJ-voorzitter Ron Abram over actuele kwesties op weg naar de 21ste eeuw.

11.35 uur Gastspreker Felix Rottenberg over de mediawereld in het nieuwe millennium, mede naar aanleiding van de discussienota 'De journalistiek op de divan' (gepubliceerd in de Journalist nr 16). Discussie met de zaal.

13.00 uur Lunch

Besloten gedeelte

14.00 uur Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag vergadering 18 januari 1999
Jaarverslag 1998/1999 en het gevoerde beleid
Financiële jaarstukken 1998/1999
Eerste verkenning arbeidsvoorwaardenbeleid
Evaluatie plan van aanpak 1998/1999 en
Plan van aanpak 1999/2000
De Journalist inhoudelijk
Communicatieplan NVJ
Bestuursverkiezing
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting
De stukken voor de Verenigingsraad zijn gepubliceerd in De Journalist van 10 september 1999.
17.00 uur Borrel

Deel: ' Jaarvergadering NVJ in Roermond '
Lees ook