Ingezonden persberichtINFORMATIERECHTEN PATIËNT NIET GOED GEREGELD

Informatie wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker. De rechten van de patiënt op dat punt zijn niet goed geregeld, aldus prof.mr. Johan Legemaate, voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), in zijn op 15 april 2011 uit te spreken jaarrede tijdens de VGR-jaarvergadering.

In de hedendaagse gezondheidszorg neemt het belang van goede informatie steeds meer toe. De rechten van de patiënt zijn daaraan echter nog onvoldoende aangepast. Met betrekking tot informatie over ingrijpende behandeling die een patiënt moet ondergaan, is het belangrijk dat wordt nagegaan of de patiënt de gegeven informatie begrepen heeft. De huidige wetgeving verplicht daar echter niet toe. Waar het gaat om de risico's van een behandeling ontbreken vaak de richtlijnen die het mogelijk maken patiënten over die risico's adequaat te informeren. Tenslotte vergt de toenemende samenwerking in de gezondheidszorg extra aandacht voor het recht van de patiënt op informatie. Dat recht kan bij complexe vormen van samenwerking makkelijk tussen de wal en het schip vallen.

Hele andere problemen doen zich voor bij het recht van de patiënt op keuze-informatie. Keuze-informatie is bedoeld om de patiënt in staat te stellen te bepalen tot welke zorginstelling of hulpverlener hij zich zal wenden. Cruciaal is dat keuze-informatie beschikbaar, relevant, valide en vergelijkbaar is. Dat is lang niet altijd het geval. In een aantal gevallen wordt aan patiënten zelfs non-informatie geboden, zoals het geval is op vergelijkingswebsites over individuele hulpverleners (zoals bijvoorbeeld www.zoekdokter.nl). Deze sites lijken de eigen zorgvuldigheidsnormen voor het plaatsen van informatie niet altijd te hanteren (zie daarover ook de publicatie van J. Legemaate in Medisch Contact van deze week).

In algemene zin wijst Legemaate erop dat een steeds grotere kloof kan ontstaan tussen de informatierechten van de patiënt aan de ene kant en de feitelijke mogelijkheden van patiënten om die rechten ook werkelijk uit te oefenen. Door allerlei omstandigheden (waaronder onmacht, laaggeletterdheid of andere beperkte gezondheidsvaardigheden, onbekendheid met de digitale wereld) zijn sommige (groepen) patiënten daartoe niet in staat. Het is belangrijk dat zij een of andere vorm van ondersteuning kunnen krijgen.

De jaarrede 'De informatierechten van de patiënt: te weinig en te veel' wordt uitgesproken tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op vrijdag 15 april a.s. in Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Deze vergadering staat voorts in het teken van de bespreking van een wetenschappelijk preadvies over belangrijke wijzigingen met betrekking tot de regulering van het stelsel van zorg in de laatste jaren. Het VGR-preadvies 2011 'Stelsel onder stress' bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat prof.mr. J.G. Sijmons, hoogleraar privaatrechtelijke gezondheidszorg aan de Universiteit van Utrecht en advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen te Zwolle, nader in op de theorie achter het huidige stelsel in de cure en op de praktijk van de stelselwijziging. Vervolgens richt mw.mr. T.A.M. van den Ende, tevens advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen te Zwolle, in deel twee zich ondermeer op de vraag hoe houdbaar de AWBZ is. Ten slotte schetst mr. G.R.J. de Groot, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag, in het derde deel de inhoud van en de ervaringen met de zorgverzekering zoals deze sinds 2006 geldt. Alle preadviseurs leggen tal van verbindingen tussen de aan het stelsel van zorg ten grondslag liggende juridische uitgangspunten en de ontwikkelingen die zich in beleid en praktijk hebben voorgedaan.

Deel: ' Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 15 april 2011 '
Lees ook