Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

02-02-1999

Jaarverslag 1998 ombudscommissie

In het verslagjaar 1998 kreeg de ombudscommissie 42 klachten ter behandeling voorgelegd. Daarnaast werden er 7 klachten van 1997 afgehandeld.

Vele klachten (28) zijn afgehandeld via informatieverstrekking door de secretaris of verwijzing naar andere instanties of terugverwijzing naar de betreffende afdeling van de gemeente. Van deze klachten wordt ook dit jaar weer melding gemaakt in het jaarverslag. In 1 geval was het onderzoek in 1998 nog niet beëindigd. Deze klacht zal worden toegelicht in het jaarverslag over 1999.

De veel voorkomende problemen in 1998 waren: het gevoel niet serieus te worden genomen, de trage en onvoldoende afhandeling van uiteenlopende zaken, waaronder bezwaarschriften. Verder blijkt onzekerheid over de voortgang en afhandeling van zaken ook een bron van onvrede voor burgers. Opnieuw is gebleken dat voor velen een eenvoudige informatie vaak voldoende is om van verdere klachtenbehandeling af te zien. Een luisterend oor, een nadere uitleg over de procedure of de handelwijze van een ambtenaar kunnen veel onvrede van burgers wegnemen en klachten voorkomen.

Bemiddeling

Op grond van de gemeentelijke verordening kan de ombudscommissie aan de partijen voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddelen kan plaatsvinden voor of tijdens een klachtenonderzoek. Van deze mogelijkheid wordt ook regelmatig en in de meeste gevallen tot volle tevredenheid van klagers gebruik gemaakt. Hiermee wordt recht gedaan aan de verwachting van veel klagers dat de ombudscommissie hen zal helpen een probleem of geschil op te lossen. De bemiddeling dient zich wel te beperken tot datgene wat een burger van een behoorlijke overheid mag verwachten.

Effecten van het werk van de ombudscommissie

Een belangrijke bevoegdheid van de ombudscommissie ligt in het doen van aanbevelingen. Op deze manier kunnen er klachten in de toekomst worden voorkomen. Een bijkomend effect van het werk van de ombudscommissie is dat er een preventieve werking van uitgaat, hetgeen uiteindelijk de kwaliteit van de gemeentelijke producten bevordert. Daarnaast zijn de bij de ombudscommissie gedeponeerde klachten een informatiebron voor de gemeente over de problemen van de burgers, alsmede over "gevoelige" plekken in de eigen organisatie.

Het jaarverslag is algemeen verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen zich richten tot de secretaris van de ombudscommissie, mevrouw P.D. Nuus-Borgers, telefoon 0596- 639958. Zij is woensdag t/m vrijdag aanwezig.Deel: ' Jaarverslag 1998 ombudscommissie Delfzijl '
Lees ook