Provincie Gelderland


Jaarverslag 1998 provinciale archiefinspectie Gelderland

Archiefbeherende instellingen worden grootschaliger en werken meer samen

2 juni 1999

Nr. 99-213

De belangrijkste uitkomst van het jaarverslag over 1998 van de provinciale archiefinspectie Gelderland is de groeiende schaalvergroting van en samen werking tussen instellingen. Voor het overige leverden de inspectiebezoe ken bij onder andere provincie, gemeenten, waterschappen en politieregio's het gebruikelijke uiteenlopende beeld op. Vastgesteld werd dat de digitale archiefvorming nog steeds bijzondere aandacht vraagt.

De provinciale archiefinspectie meldt in haar jaarverslag over 1998 dat niet alleen gemeente- en streekarchieven onderling meer samenwerken, maar dat er ook meer samenwerkingsvormen zijn ontstaan met bijvoorbeeld musea en bibliotheken. Dat leidde in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen tot nieuw bouwprojecten, waarbij gemeentearchieven in één gebouw zijn ondergebracht met een bibliotheek, rijksarchief en/of een plaatselijk museum. Een posi tieve ontwikkeling die bijdraagt aan het beleid van de provincie om de ar chieven optimaal voor het publiek te ontsluiten. Bovendien verhogen derge lijke samenwerkingsvormen de efficiëntie en kwaliteit van het archiefbe heer. De digitale archiefvorming verloopt enigszins moeizaam. Er bestaan nog geen bevredigende oplossingen voor de problemen ten aanzien van het beheer en de houdbaarheid van digitaal opgeslagen informatie.

Inspectiebezoeken
De inspectiebezoeken aan de diverse overheidsorganen leveren ook in 1998 een uiteenlopend beeld op. Personeelsproblemen, onvoldoende geldelijke middelen en ruimtetekort zijn terugkerende problemen. Een in het oog springend geval is de politeregio Gelderland-Midden, waar de situatie zor gelijk is. Als gevolg van een gebrek aan personeel, de inzet van niet-gekwalificeerde medewerkers en de lage functiewaardering zijn achterstanden ontstaan bij de bewerking van de archieven van diverse onderdelen. Ook ontbreekt het er aan geschikte ruimten om de archieven onder te brengen. Daar staat tegenover dat de situatie bij de gemeenten Neerijnen en Millingen, die in het verslag over 1997 als ernstige probleemgevallen' werden aangemerkt, inmiddels is verbeterd.

Uitbreiding netwerk
De provinciale archiefinspectie brengt jaarlijks verslag uit aan Gedepu teerde Staten, die op zijn beurt Provinciale Staten informeert. Het beleid van de provincie is gericht op de ontwikkeling van een netwerk van gemeen te-, streek- en waterschapsarchieven, die niet alleen overheidsarchieven beheren, maar ook particuliere archieven met historisch belang. Deze com binatie van archieven is een waardevolle bron voor de plaatselijke en re gionale geschiedenis. In Gelderland is inmiddels een bijna sluitend net opgebouwd: slechts dertien van de (per 1 januari 1999) 78 Gelderse gemeen ten beschikken niet over gekwalificeerd archiefbeheer. In het kader van de versterking van de culturele infrastructuur' zijn gelden ter beschik king gesteld waardoor het netwerk in de komende periode nog verder uitgebreid kan worden. Ook zal de regionale samenwerking verder gestimuleerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer F. Scholten, tel.(026) 359 93 35, e-mail: f.scholten@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, mevrouw A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: a.schippers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Jaarverslag 1998 provinciale archiefinspectie Gelderland '
Lees ook