Persbericht

Stichting presenteert jaarverslag over 1998
HET NOORDHOLLANDS LANDSCHAP VERANDERT

Wie snel groeit en veel succes heeft, dient ook te investeren in de eigen organisatie. Dat geldt ook voor een stichting als Het Noordhollands Landschap, die de afgelopen jaren een onstuimige ontwikkeling meemaakte van een betrekkelijke kleine club natuurvrienden naar een grootschalige, professionele natuurorganisatie. In 1998 telde de stichting 38.919 leden, beliepen de beheer- en eigendomsgronden 2242 ha, en werd het takenpakket almaar uitgebreid en veelzijdiger van aard. Dit vergde het nodige van de organisatie en van de medewerkers. In het onlangs verschenen jaarverslag wordt dan ook vermeld dat 1998 in het teken stond van verbeteringen van de organisatie.

Maar ook andere onderwerpen in dit verslag lijken een illustratie van de fikse doorgroei van de stichting. Zo is in het verslagjaar de tweedeling tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur verlaten en wordt de stichting nu bestuurd door een kleiner, slagvaardig bestuur dat wordt bijgestaan door een Raad van Advies.

Samenwerking
Het Noordhollands Landschap neemt allesbehalve een geïsoleerde positie in. Het verslagjaar 1998 stond eveneens in het teken van inniger samenwerking met derden. Deze was en is belangrijk en oogstte ook succes. Een praktisch voorbeeld hiervan is de instelling van de nieuwe toegangs- of natuurkaart waardoor verschillende Noord-Hollandse natuurgebieden, maar vooral de duinen met een kaart toegankelijk zijn gemaakt.
Samen met het PWN, Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat trok Het Noordhollands Landschap een beleidsmedewerker aan die vroegtijdig aan de bel dient te trekken wanneer overheidsplannen de Noord-Hollandse natuur en landschap beïnvloeden. Maar ook op kleiner regionaal niveau is Het Noordhollands Landschap alert wanneer belangrijke natuurwaarden verloren dreigen te gaan. Zo waarschuwde de stichting voor de gevolgen van de aanleg van de Westelijke Randweg op de lunetten in Beverwijk, Heemskerk en Velsen, en sprak men in op diverse streekplannen.

Met overheden als gemeenten, de provincie, waterschappen en andere beleids-bepalende instanties wordt regelmatig samengewerkt en overlegd teneinde meer projecten van de grond te kunnen tillen. Dat geldt met name voor het Otterproject in diverse delen van Noord-Holland, maar ook voor het nieuwe natuurgebied St. Aagtendijk, de uitbreiding van natuurgronden in het Westfriese de Gouw en in de Middelpolder in Amstelland.

Zilveren maan
Hoewel het aantal leden in 1998 licht daalde, breidde de stichting haar betrekkingen met Noord-Hollandse bedrijven uit. Dankzij giften van deze bedrijven ofwel 'Vrienden van het Noordhollands Landschap' en schenkingen van diverse fondsen konden verschillende mooie stukjes van Noord-Holland voor de ondergang worden behoed. Zo heeft Het Noordhollands Landschap door aankoop en ruil van percelen natuurgronden in het Westfriese De Gouw, in Heiloo, Limmen en Castricum (onder meer het Zeerijdtsdijkje nabij Bakkum) kunnen uitbreiden.

Niet alleen behoud van landschap en natuur maar ook onderzoek en ontwikkeling van natuurprojecten wonnen in 1998 aan belang. Uit onderzoek in het verslagjaar bleek dat relatief kleine ingrepen al kunnen leiden tot aardige resultaten. Dat geldt met name voor het Kerkemeertje in de Eilandspolder waar de vogelstand dankzij de inrichting en het onderhoud van een moerassig landje, zich gestaag uitbreidde.
In het Ilperveld zijn diverse proefprojecten gaande, zoals het herstelplan Watersnip en het onderzoek om de oude vuilstorten te isoleren door een afdeklaag van licht vervuilde slootbagger aan te leggen. Tevens blijkt uit onderzoek dat het Ilperveld zeer geschikt is om de moerasvlinder de zilveren maan uit te zetten.

En de leden of beschermers moeten zich vooral thuis voelen bij Het Noordhollands Landschap. De komende jaren, maar met name in 1999, zal de stichting extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van dat zogenaamde thuisgevoel. Vrijwilligersdagen, publiciteit, excursies maar ook het gelijknamige tijdschrift moeten hieraan bijdragen.

Belangstellenden kunnen een gratis exemplaar van het Jaarverslag 1998 aanvragen bij Het Noordhollands Landschap te Castricum, tel. 0251–659696.

//////////////////////////////

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Johan Stuart, 0251-659750, privé 023-5389481 of mobiel 06-53129644. E-mail: nhl@tref.nl. Er is fotomateriaal aanwezig.

Castricum, 5 augustus 1999

Deel: ' Jaarverslag 1998 Stichting Noordhollands Landschap '
Lees ook