Gemeente DelfzijlINFORMATIE

04-04-2000

Jaarverslag 1999 ombudscommissie

In 1999 behandelde de ombudscommissie 35 klachten, waarvan 22 door de secretaris - daartoe gemandateerd - in het voortraject van een plenaire behandeling werden afgedaan.

De "totaalscore" rechtvaardigt de verheugende vaststelling, dat er ten opzichte van voorgaande jaren sprake is van een geleidelijke daling van het aantal klachten. De commissie stelt met genoegen vast dat gedane en soms gerepeteerde aanbevelingen binnen het ambtelijk apparaat in gebruikstermen zijn vertaald en hun positieve uitwerking in het verkeer tussen overheid en burger niet missen.

Met name in de publiekgerichte sectoren is door een geleidelijke wijziging van inzichten en werkpatronen de teneur van een grotere openheid en dienstbaarheid in de richting van de burger waarneembaar. Het verheugt de commissie te kunnen vaststellen dat hierbinnen in toenemende mate ook plaats is voor erkenning van gemaakte fouten en een streven om die fouten intern te repareren.

De commissie heeft in het verslagjaar andermaal een grote mate van voldoening en waardering bij burgers en ambtenaren voor het instituut ombudscommissie bespeurd.

Het is streven van de commissie dit vertrouwen ook in het komende jaar onverkort gestand te doen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw K.K.Janiszyn, telefoon 0596-639305.

Deel: ' Jaarverslag 1999 ombudscommissie Delfzijl '
Lees ook