Gemeente Dordrecht


Jaarverslag 2000 gemeente Dordrecht nu te bekijken


-overschot van f. 27,3 miljoen ( 12,4mln)-

De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met het jaarverslag 2000 van de gemeente Dordrecht. Het is verschenen op cd-rom en te bekijken op deze site. De gemeente Dordrecht sluit 2000 af met een overschot van f. 27,3 miljoen bij een omzet van f. 800 miljoen. In 1999 kampte de gemeente nog met een licht verlies van f. 0,3 miljoen. De sprong voorwaarts wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers op het terrein van rijksuitkeringen, leges en belastinginkomsten uit oudere jaren.

Het jaarverslag is een verantwoording van de totale resultaten van de stad. De thema's Binnenstad, Leefbare wijken, Sociaal beleid, Onderwijs, Veiligheid, Economie en Werk en Bestuurlijke vernieuwing krijgen extra aandacht. Daardoor wordt zichtbaar wat er terecht is gekomen van de prioriteiten uit de stadsvisie "Dordrecht naar 2010". De uitvoering daarvan startte in 2000.

Omdat het overschot een 'incidentele meevaller' is, betekent het financieel rooskleurige beeld niet dat de komende jaren structureel extra uitgegeven kan worden.
De gemeenteraad heeft besloten om f. 24,6 miljoen te bestemmen voor onontkoombare en spoedeisende incidentele uitgaven. Dit is inclusief de dekking van het incidentele tekort van f. 8,4 miljoen uit de Kadernota 2002 die in mei door de gemeenteraad is vastgesteld.
De resterende f. 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve waardoor het saldo uitkomt op f. 14 miljoen ( 6,35 mln).

Door deze bestemming van het rekeningresultaat kan er uitvoering gegeven worden aan de ambities uit de Kadernota om Dordrecht landelijk meer uitstraling te geven en om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te vergroten.

Lastendruk
In het jaarverslag wordt geconcludeerd dat de lastendruk in Dordrecht nog steeds relatief laag is. Dordtenaren betalen gemiddeld 8% minder aan woonlasten dan in andere steden met meer dan 100.000 inwoners.

Cd-rom bestellen
Wie het jaarverslag op cd-rom wil bestellen, kan dit doen door te bellen met de gemeente Dordrecht, telefoon 639 6205 of 639 6170. De cd-rom is een alternatief voor "De rekening in het kort", zoals die tot vorig jaar verscheen.

Deel: ' Jaarverslag 2000 gemeente Dordrecht nu te bekijken '
Lees ook