Ministerie van Financin

Persbericht
PERS-2002-141
Den Haag, 24 mei 2002

Jaarverslag Domeinen 2001: meer dan alleen cijfers

In 2001 stonden bij Domeinen de volgende ontwikkelingen centraal: een aantal directies in de regio Noordoost fuseerden, de noodzakelijke voorbereidingen werden getroffen voor een kostendekkende manier van werken, de automatisering werd efficinter en er werd gekozen voor een nieuw informatiesysteem, Domeinen adviseerde bij de modernisering van het Domeinbeheer op St.Maarten, en Domeinen vervulde een voortrekkersrol bij de tot stand koming van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid.

Aan de hand van het thema 'Domeinen 2001, de wereld achter de cijfers' worden in het jaarverslag over het afgelopen jaar specifieke- en minder specifieke domeinenonderwerpen toegelicht. Naast verkoop en beheer van roerende en onroerende zaken, behoren ook onderwerpen als onbeheerde nalatenschappen, antennebeleid mobiele telefonie, 'teruggave aan de natuur' van militaire terreinen en vergunningen voor winning van bodemmaterialen tot het werkterrein van Domeinen. Zo werd bijvoorbeeld in 2001 voor zo'n 32 miljoen aan contracten voor zand- en grindwinning geregeld. Opvallend was ook de toename van vergunningen voor plaatsing van windmolens. In alle werkzaamheden van Domeinen staat het publieke belang voorop. Dit geldt voor alle onderdelen van Domeinen, zowel Roerende Zaken als Onroerende Zaken, maar niet minder voor Het Loo en park Sorghvliet. Inspelen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn daarbij van belang. Zo trof Domeinen in 2001 de noodzakelijke voorbereidingen voor een kostendekkende manier van werken.

Bezittingen en beheer
Het beheersareaal van Domeinen bedroeg op 31 december 2001 1.634.000 ha. Hiervan bestaat het leeuwendeel (90%) uit water. Van het totale grondareaal is ruim 102.500 ha in volledig beheer bij Domeinen. Het grootste deel van deze gronden (ca. 84.500 ha) heeft een agrarische bestemming en ligt in de IJsselmeerpolders. In vergelijking met 2000 is het areaal nauwelijks afgenomen. Dit is het gevolg van de verkoopstop van agrarische domeingronden.

Ontvangsten onroerende zaken
In tegenstelling tot de agrarische verkopen is de opbrengst van verkochte gronden met een niet-agrarische bestemming flink toegenomen, van 7 miljoen in 2000 naar 44 miljoen in 2001. Het grootste deel hiervan betrof de verkoop van 152 ha ruwe bouwgrond aan de gemeente Almere ten behoeve van stadsuitbreiding.
De in 2001 gerealiseerde ontvangsten uit de exploitatie van Domeinen (ingebruikgevingen) bedroegen 102 miljoen.
De overige ontvangsten van Domeinen Onroerende Zaken zijn ten opzichte van 2000 licht gedaald met 3 miljoen tot 40 miljoen. De totale OZ-opbrengsten bedroegen 305 miljoen.

Ontvangsten roerende zaken
De verkoopopbrengsten van roerende zaken zijn door een groter aanbod van defensiegoederen ten opzichte van 2000 met 26% toegenomen. Bijzonder was in 2001 de verkoop van 38 in beslag genomen klassieke auto's met een opbrengst van 4 miljoen. De totale RZ-opbrengsten bedroegen in 2001 75,5 miljoen.

Uitgaven
De in 2001 gerealiseerde uitgaven van Domeinen bedroegen 73 miljoen. De apparaatuitgaven (personeel en materieel) bedroegen 29 miljoen. Het grootste deel van de uitgaven betrof de zakelijke lasten zoals de Onroerende Zaak Belasting voor overheidsgebouwen en waterschapslasten ( 35 miljoen) en onderhoudskosten ( 9 miljoen).

Organisatie
Domeinen bestaat uit een centrale directie in Den Haag, vier regionale directies Onroerende Zaken (OZ) en een directie Roerende Zaken (RZ). Daarnaast is het Staatsdomein bij Het Loo in volledig beheer bij Domeinen. De vier regionale directies OZ houden zich bezig met het beheer en de verkoop van onroerende zaken binnen hun beheersgebied. Onder de directie RZ, met het hele land als werkgebied, vallen vijf regio-eenheden waar overtollige en in beslag genomen goederen worden opgeslagen en verkocht. Bij Domeinen werken 342 medewerkers.

Het jaarverslag 2001 is verkrijgbaar bij de afdeling Bedrijfs- en Publieksvoorlichting van het Ministerie van Financin, telefoon: 070-342 75 42.

Internet: www.minfin.nl/domeinen

Deel: ' Jaarverslag 2001 Domeinen '
Lees ook