ROBECO NEDERLAND BV

Jaarverslag 2002 Robeco Groep N.V.

Rotterdam, 27 maart 2003
PERSBERICHT


Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben klanten in 2002 EUR 2,4 miljard aan Robeco Groep N.V. ('Robeco') toevertrouwd. In de VS heeft Robeco met succes de acquisitiestrategie, die is gericht op het aanbieden van een breed portfolio op de Amerikaanse institutionele markt, afgerond. De indirecte fondsendistributie in Europa wordt verder versterkt door de opening van verkoopkantoren in Spanje en Duitsland. De entree op de Europese markt voor alternatieve producten is goed verlopen met een netto cashflow van EUR 1,0 miljard.

Financiële resultaten: bedrijfswinst stijgt van EUR 105,5 miljoen naar EUR 120,7 miljoen
Robeco heeft zijn organisatie aangepast aan het veranderende marktklimaat en de daaruit voortvloeiende daling in inkomsten. De focus in 2002 lag op kostenbeheersing. Toch daalde de bedrijfswinst uit lopende activiteiten in 2002. Per saldo is het effect van de extra bedrijfswinst uit acquisities (EUR +36 miljoen) en de daling van de bedrijfswinst uit bestaande activiteiten (EUR -21 miljoen) een stijging van de bedrijfswinst van EUR 105,5 miljoen naar EUR 120,7 miljoen. De netto-inkomsten daalden voornamelijk als gevolg van extra rentelasten, hogere fiscale lasten en het effect van het nemen van een minderheidsbelang. In 2002 werd aanzienlijk meer vennootschapsbelasting betaald dan in 2001; dit is echter voor de toekomst een normaal belastingniveau. Het effectieve belastingpercentage in 2001 werd namelijk beïnvloed door een eenmalige belastingfaciliteit. In 2002 boekte Robeco een minderheidsbelang voor de 40% in handen van de voormalige partners van Boston Partners en een belang van 51% in handen van een van de oprichters van Transtrend.

Beheerd vermogen: cashinflow van EUR 2,4 miljard Het totale beheerd vermogen daalde met EUR 6,4 miljard naar EUR 98,1 miljard. Dit was het netto-effect van het beleggingsresultaat (EUR
-7,9 miljard) en de waardedaling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (EUR -8,4 miljard), nieuw vermogen uit acquisities (EUR 8,9 miljard) en normale netto cashflow van cliënten (EUR 2,4 miljard). Incidentele uitstroom als gevolg van het afstoten van de fondsen Rodamco North America en Haslemere en uitgekeerde dividenden en rente hadden een negatieve bijdrage van EUR 1,4 miljard aan de ontwikkeling van het beheerd vermogen.

Als gevolg van het extra vermogen afkomstig van Boston Partners is het aandeel van het institutioneel beheerd vermogen (60%) in het totale beheerd vermogen groter dan in 2001 (56%). De acquisitie van Boston Partners heeft niet alleen bijgedragen aan de grotere capaciteit van Robeco op het gebied van vermogensbeheer, maar heeft ook de geografische spreiding van het beheerd vermogen vergroot. Op dit moment wordt 40% van het vermogen beheerd door de Amerikaanse organisatie. Dit is slechts een kleine toename ten opzichte van 2001, omdat het relatieve gewicht van het vermogen in dollars negatief beïnvloed werd doordat de dollar verzwakte ten opzichte van de euro.

De entree op Europese markt voor alternatieve producten is goed verlopen, zoals blijkt uit de netto cashflow van EUR 1,0 miljard in alternatieve producten van Robeco Alternative Investments. Het beheerd vermogen in gestructureerde producten en hedgefondsen is gestegen naar respectievelijk EUR 1,6 miljard en EUR 2,2 miljard, voornamelijk als gevolg van de instroom van geld van particuliere en institutionele Europese beleggers en de acquisitie van Transtrend in 2002 (overgenomen vermogen EUR 370 miljoen). Het beheerd vermogen in venture capital daalde als gevolg van aanzienlijke afschrijvingen in de onderliggende portefeuilles, wat in overeenstemming is met de algemene ongunstige marktomstandigheden voor venture capital in 2002. Ultimo 2002 was het beheerd vermogen in alternatieve producten EUR 5,4 miljard, een stijging van 17% ten opzichte van ultimo 2001 (EUR 4,6 miljard).

Het beheerd vermogen in institutionele producten bleef stabiel en bedroeg ultimo 2002 EUR 58,7 miljard. De acquisitie van Boston Partners compenseerde voor een deel de negatieve beleggingsresultaten. Ondanks de ongunstige marktomstandigheden heeft Robeco een positieve netto cashflow van institutionele cliënten van EUR 1,1 miljard gegenereerd. Dit is voornamelijk het resultaat van de instroom van verzekeringsvermogen van de Rabobank Groep en van de Europese institutionele verkoop.

52% van het totale institutioneel beheerd vermogen (EUR 30,6 miljard) is afkomstig uit Amerikaanse activiteiten. EUR 13,5 miljard van het beheerd vermogen van de Europese activiteiten bestaat uit vermogen afkomstig van verzekeringen en de Centrale Thesaurie van de Rabobank Groep.

Verliezen op retail vermogen door de zwakke aandelenmarkt en de zwakkere Amerikaanse dollar werden niet gecompenseerd door de positieve netto cashflow en acquisities. Het totale retail vermogen daalde van EUR 46,0 miljard naar EUR 39,5 miljard. EUR 3,5 miljard van deze daling was het gevolg van de depreciatie van de dollar.

De goed renderende aandelenfondsen van Harbor Capital hebben een aanzienlijke netto cashflow (EUR 0,9 miljard)gegenereerd. Harbor Capital heeft twee nieuwe series fondsen geïntroduceerd in 2002, die geschikter zijn voor verkoop aan de pensioen- en algemene particuliere markt via intermediairs. De gestructureerde producten van Robeco Alternative Investments waren populair bij particuliere beleggers, wat leidde tot een netto cashflow van EUR 0,6 miljard in alternatieve producten.

De retailactiviteiten van Robeco zijn geconcentreerd in Europa, waar circa 80% van het vermogen in retailproducten wordt beheerd. Er is ruimte voor behoorlijke groei in de retailmarkt, en Robeco is goed gepositioneerd op basis van merknaam, serviceconcepten, het huidige netwerk voor indirecte distributie en gerealiseerde performance op de lange termijn.

Strategie: uitbreiding van de capaciteit op het gebied van vermogensbeheer
In 2002 breidde Robeco zijn vaardigheden op het gebied van vermogensbeheer uit met de acquisitie van een 49%-belang in Transtrend, een beheerder van hedge-fondsen voor futures in Rotterdam. In de Verenigde Staten nam Robeco een 100%-belang in Sage Capital Management, een vermogensbeheerder op het gebied van fund-of-hedge-funds gevestigd in New York, en een 60%-belang in Boston Partners Asset Management, een institutionele vermogensbeheerder op het gebied van waardeaandelen gevestigd in Boston. Daarnaast heeft Robeco met succes eigen producten ontwikkeld voor alternatieve beleggingen. Met name de units voor gestructureerde producten en fund-of-funds bestaande uit aandelen voor de particuliere markt waren succesvol. Met het oog op synergie van de acquisities zijn er verschillende projecten opgestart die in een vergevorderd stadium zijn, zoals de ontwikkeling van wereldwijde waardestijl aandelen producten op basis van de expertise die met de acquisitie van het belang in Boston Partners is verkregen, en de ontwikkeling van wereldwijde fund-of-hedge-funds door de bestaande fund-of-hedge-fundafdeling in samenwerking met Sage Capital Management.

Niet alleen een breed portfolio aan producten, maar ook distributie is een belangrijke factor voor succesvol vermogensbeheer. In 2002 is het merk Robeco intensiever gebruikt, hierbij werden zowel directe als indirecte distributiestrategieën toegepast. De strategie voor indirecte fondsendistributie in Europa wordt verwezenlijkt met nieuwe verkoopkantoren in Spanje en Duitsland.

De organisatie
De business units van Robeco zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen op basis van de kernactiviteiten, dat wil zeggen vermogensbeheer/distributie voor de institutionele markt en distributie voor de particuliere markt. De distributie voor de institutionele markt betreft directe verkoop aan institutionele cliënten en indirecte distributie van beleggingsfondsen in Europa. Door de nauwe relatie tussen distributie voor de institutionele markt en vermogensbeheer zijn deze twee activiteiten ondergebracht in één business unit.

Robeco Asset Management
Robeco Asset Managment (Europe) omvat de Europese vermogensbeheer afdelingen. Dit zijn de afdelingen die de institutionele cliënten bedienen en de indirecte distributie van beleggingsfondsen in Europa verzorgen. Het vermogensbeheerproces is in 2002 niet ingrijpend veranderd. Met het huidige beleggingsproces is Robeco goed in staat om op lange termijn outperformance te behalen voor zijn cliënten. Robeco Asset Management beschikt over de benodigde bouwstenen om zijn strategie uit te voeren. In 2000-2001 lag de nadruk nog op het opbouwen van de organisatie. Nu ligt de nadruk op de implementatie van de strategie. Het productassortiment is onder de loep genomen, waarbij bepaalde beleggingsfondsen die niet winstgevend meer waren en die over onvoldoende kritische massa beschikten, werden samengevoegd of opgeheven. Robeco heeft distributieovereenkomsten gesloten met vooraanstaande financiële instellingen in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje en Zwitserland. Verder beschikt Robeco over sales-support kantoren voor indirecte distributie van beleggingsfondsen in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zwitserland. De merknaam 'Robeco' is een onderscheidende factor die goede mogelijkheden biedt voor distributie door derden.

Robeco USA
Dankzij twee acquisities is de business unit Robeco USA in 2002 verder gegroeid. Als gevolg van de overname van Sage Capital Management en de acquisitie van het 60%-belang in Boston Partners Asset Management, maar ook via Weiss, Peck & Greer, kan Robeco de Amerikaanse institutionele markt een compleet productassortiment bieden. De institutionele sales activiteiten van deze ondernemingen zijn ondergebracht in Robeco USA. In de loop van 2002 werden de eerste successen behaald met betrekking tot de verkoop van elkaars producten. Het productassortiment van Robeco USA bestaat uit beleggingen in groei- en waardeaandelen, vastrentende beleggingen en alternatieve beleggingen (hedgefondsen, funds-of-hedge-funds, private equity en venture capital). De uitgangspositie van Robeco USA biedt een basis voor alle diensten voor de Amerikaanse institutionele markt, die toekomstige groei mogelijk maakt.

Begin 2002 verkocht Weiss, Peck & Greer zijn
securities-clearingactiviteiten aan Bank of New York. Daarnaast is de onderneming een samenwerking aangegaan met Brynwood om de positie op de private equity-markt te versterken.

Robeco Alternative Investments
Robeco Alternative Investments (RAI), opgericht als business unit in 2001, houdt zich bezig met alternatieve beleggingen in Europa. Het aanbod van de business unit bestaat uit gestructureerde producten, funds-of-hedge-funds, single-strategy hedge-funds en private-equity funds-of-funds. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft RAI zijn vermogensbeheervaardigheden uitgebreid en zijn bestaande distributiekanalen binnen de Robeco/Rabobank-organisatie versterkt. Nu deze goed lopen wil RAI zijn distributiekanalen in 2003 verder ontwikkelen. Dankzij innovatieve producten, zoals de CDO's die beschikbaar zijn voor particuliere beleggers, is RAI in 2002 zeer winstgevend geweest.

Harbor Capital Advisors
Om toegang te krijgen tot de immense Amerikaanse markt voor beleggingsfondsen en om te profiteren van een uniek en zeer succesvol bedrijfsmodel heeft Robeco in 2001 Harbor Capital Advisors (HCA) overgenomen. HCA is gespecialiseerd in het selecteren van (traditionele) vermogensbeheerders en het aanbieden van totaalpakketten. HCA biedt fondsen aan onder eigen merknaam en verkoopt direct of via andere vooraanstaande beleggingsinstellingen. In 2002 heeft HCA zijn distributiecapaciteiten voor de eigen beleggingsfondsen die goede rendementen behalen, versterkt. Er werden nieuwe aandelenklassen geïntroduceerd, zodat HCA zich ook kon richten op de markt voor pensioenspaarplannen en zijn positie in de particuliere segmenten kon versterken. Bovendien is er een nieuw automatiseringssysteem in gebruik genomen voor de registratie van aandeelhouders. Verder wordt het verkoopteam uitgebreid.

Directe distributie
Het directe verkoopkanaal van Robeco bestaat uit Robeco Direct in Nederland, Banque Robeco France en Robeco Bank Belgium. Robeco Direct bedient ruim een half miljoen particuliere beleggers. In Nederland streeft Robeco Direct naar een sterkere positie en een bredere basis voor de huidige verhouding met de cliënten door implementatie van verschillende serviceconcepten op basis van cliëntensegmentatie. Als onderdeel van dit proces heeft Robeco Direct een nieuwe organisatiestructuur opgezet die meer gericht is op verkoop en de wensen van de klant. Banque Robeco France moest het hoofd bieden aan de negatieve marktomstandigheden in 2002 en heeft met het oog hierop de organisatie aangepast door meer nadruk te leggen op een een-op-een relatie met de klant dan op algemene marketinginitatieven.

Robeco Bank Belgium werd in februari 2002 geopend en bevindt zich nog steeds in de aanloopfase. Het opbouwen van vermogens- en transactievolume duurt door de algemene marktomstandigheden iets langer dan verwacht.

Rabobank BeleggingsAdvies
Binnen de Rabobank Groep is de business unit Rabo BeleggingsAdvies het kenniscentrum voor meer dan 1600 lokale Rabobanken op het gebied van beleggingsadvies. Via deze lokale kantoren bedient Rabo BeleggingsAdvies meer dan één miljoen particuliere cliënten die beleggen in beleggingsfondsen en individuele effecten. Op basis van het strategische plan van de Rabobank is de strategische doelstelling van Rabo BeleggingsAdvies tweeledig: het verbeteren van de winstgevendheid op het niveau van de lokale banken en het vergroten van het marktaandeel. Net als Robeco Direct heeft Rabo BeleggingsAdvies zijn cliëntsegmenten opnieuw bekeken en is nu bezig met het introduceren van innovatieve serviceconcepten voor elk segment.

Institute for Research & Investment Services
IRIS, Institute for Research & Investment Services, is het onafhankelijke onderzoeksinstituut voor Rabobank en Robeco. IRIS adviseert over meer dan 500 individuele effecten wereldwijd. In 2002 werd IRIS in een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam genoemd als de meest geloofwaardige beleggingsadviseur voor de particuliere markt. IRIS verricht onderzoek voor Rabo BeleggingsAdvies en Robeco Direct als onderdeel van de nieuwe serviceconcepten voor klanten.

Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Spanje. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors).

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score' binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco +31 - 10 - 224 28 10
+31 - 653 - 831 586
ronald.florisson@robeco.nl

27 mrt 03 13:37

Deel: ' Jaarverslag 2002 Robeco Groep NV '
Lees ook