expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: JAARVERSLAG BELASTINGDIENST 1998

PERSBERICHTNR. 99/110 Den Haag 18 mei 1999

JAARVERSLAG BELASTINGDIENST 1998 NAAR TWEEDE KAMER

Vandaag is het jaarverslag 1998 van de Belastingdienst met het bijbehorende Beheersverslag aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarverslag worden ontwikkelingen geschetst die zich in 1998 binnen de Belastingdienst voltrokken.
Het afgelopen jaar stond voor de Belastingdienst vooral in het teken van enkele grote projecten. Halverwege het jaar is de verminderingsbeschikking loonbelasting vervangen door de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Voor werkgevers betekent dit een vermindering van de administratieve werkzaamheden. Zij hoeven geen loonbeschikkingen meer te verwerken in de salarisadminstratie. Voor belastingplichtigen betekent het een vereenvoudiging. Zij kunnen volstaan met een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. In 1999 zullen rond 1 miljoen mensen iedere maand een voorlopige teruggaaf ontvangen.

Vanaf 1 januari 1999 is het mogelijk om voor alle belastingen over het jaar 1999 aangiften te doen in euro.s. Uitzondering vormt de vermogensbelasting waarvoor de datum op 1 januari 2000 is gesteld. Om veilig te stellen dat de processen en systemen ook na overgang naar het volgende millennium goed blijven functioneren, is in 1998 veel energie gestoken in het inventariseren, analyseren, aanpassen en testen van geautomatiseerde systemen. Het gaat daarbij niet alleen om computers. Zo is onder meer gekeken naar de millennium-bestendigheid van vaartuigen, containerscanners, laboratoriumapparatuur, toegangssystemen en telefooncentrales.

Ook is de Belastingdienst een experiment gestart met het attenderen van belastingplichtigen, die volgens zijn gegevens recht hebben op teruggaaf van de te veel betaalde belasting. Het betreft de groep jongeren, jonger dan 27 jaar, met een verwacht recht op teruggaaf van tenminste f 200. In oktober 1998 zijn aan hen brieven verstuurd, waarin er op wordt gewezen dat te veel betaalde belasting kan worden teruggevraagd met een T of Tj biljet.

Fraudebestrijding
In 1997 is het Centraal Punt Carrouselfraude (CPC) ingericht, met als doel het ontwikkelen van een effectieve methode voor de bestrijding van BTW-(carrousel)fraude.
Het Beheersverslag vermeldt over 1998 directe resultaten van de landelijke aanpak van 179 miljoen gulden aan opgelegde (naheffings)-aanslagen en boetes.

Ontwikkelingen in de samenleving, in de informatietechnologie en in de internationalisering maken het noodzakelijk dat bestaande anti-fraudemaatregelen worden geïntensiveerd of uitgebreid. De Belastingdienst was onder andere actief met een aantal landelijke acties.
De actie beroepskosten, die gold voor belastingjaar 1996, bevindt zich in een afrondende fase. In totaal werd f 160,7 miljoen inkomen gecorrigeerd. In 36% van de gecontroleerde gevallen is een correctie aangebracht.
Met ingang van 1998 vindt in verband met de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gerichte controle plaats op het door de belastingplichtige aangegeven huurwaardeforfait. Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving op het gebied van de beperking van de rente-aftrek op consumptief krediet, is gericht gecontroleerd op de juistheid van in aftrek gebracht hypotheekrente. De acties worden in 1999 voortgezet.

De actie tegen zogeheten katvangers wordt voortgezet. Deze constructie wordt door het criminele circuit gebruikt om de heffing van motorrijtuigenbelasting te ontlopen. Katvangers zijn personen die tegen betaling diverse kentekens op hun naam laten zetten en bij wie verhaalsmogelijkheden ontbreken. Er zijn 1.850 auto.s in beslag genomen. Het aantal kentekens op naam van katvangers is teruggedrongen van 50.000 tot 30.000.

Kerncijfers
Bij de belangrijkste belastingmiddelen was in 1998 sprake van een toename van het bestand belastingplichtigen. Bij de ondernemingen heeft de sterke groei van de laatste jaren zich voortgezet. Bij de vennootschapsbelasting is het aantal aangifteplichtigen gegroeid met 6,7%. Zowel bij de omzetbelasting als de loonbelasting was de groei 4,6%. De bestandsgroei voor ondernemingen komt voort uit economische ontwikkelingen en uit opsporing van nieuwe belastingplichtigen door de Belastingdienst.
In 1998 inde de Belastingdienst ruim 179,5 miljard gulden aan belastingen en 72 miljard aan premie-volksverzekeringen en overige heffingen.

Controle
Het aantal controledagen op locatie is toegenomen van 365 duizend in 1997 tot 383 duizend in 1998. Door een langere gemiddelde controleduur is het aantal uitgevoerde onderzoeken per saldo licht afgenomen van 115.000 in 1997 naar 110.000 in 1998. Met intensievere en diepgaandere controle zijn de resultaten uit de boekenonderzoeken verbeterd. Het percentage boekenonderzoeken dat tot een correctie leidt, is toegenomen van 57 tot 66 in 1998. Bovendien zijn de gecorrigeerde winst- en belastingbedragen gestegen:
1997 1998

correcties IB (in inkomensbedragen, in mln. guldens) 661 847
correcties VpB (in winstbedragen in, mln.
guldens) 5.534 5.781
correcties LB (in belastingbedragen, in mln. guldens) 240 282 correcties OB (in belastingbedragen, in mln. guldens) 464 548

Personeel
De formatie 1998 (30.572) is ten opzichte van 1997 (30.547) licht gestegen. De formatie van de divisie Particulieren is verminderd en die van het Automatiseringscentrum is uitgebreid. Ook bij de Douane zijn meer mensen ingezet in verband met de intensivering van de mobiele controle aan de binnengrenzen. Aan het eind van 1998 waren 31.612 medewerkers (inclusief deeltijdwerkers) in dienst bij de Belastingdienst.
Ultimo 1998 maakten vrouwen 28% uit van het personeelsbestand. In hogere functies (schaal 10 en hoger) is het aandeel van vrouwen gestegen tot 14% (1997:13%).

Het Jaarverslag Belastingdienst 1998 is te raadplegen op Internet (www.belastingdienst.nl).

Woordvoerder: mr. H.J. Lutke Schipholt
tel.nr.: 070 - 342 8231

18 mei 99 15:09

Deel: ' Jaarverslag belastingdienst 1998 naar Tweede Kamer '
Lees ook