Provincie Utrecht


Persbericht
22 juni 1999

JAARVERSLAG BESTEDINGEN STADS- EN DORPSVERNIEUWING

De provincie stuurt, als budgethouder van de Stads- en dorpsvernieuwingsgelden, haar jaarlijkse rapportage naar de minister van VROM. Ruim 5,5 miljoen van de Rijksmiddelen is besteed aan grondproductiekosten, die te maken hebben met wonen, al dan niet in combinatie met andere functies. De rest is besteed aan verbetering van de woonomgeving (f 433.540,-), sanering van milieuhinderlijke bedrijven ( f 400.000,-) en particuliere woningverbetering (f 372.440,-) De provinciale middelen zijn in 1998 nagenoeg geheel ingezet voor de restauratie van woonhuismonumenten (f 174.750,-).

Reconstructie- en saneringsprojecten
Een drietal centrumprojecten springt hierbij in het oog. Op het Boulevardterrein in Zeist worden bedrijven gesaneerd, waarvoor er woningen, winkels en een parkeergarage in de plaats komen. Van de historische binnenstad in Woerden, wordt het centrum structureel vernieuwd en ingevuld met winkel- en woningbouw. In het centrum van Soest-Zuid zullen ook bedrijven plaats gaan maken voor woningen. Het winkelcentrum wordt herverkaveld in combinatie met een nieuwe inrichting van de openbare buitenruimte. Deze projecten leveren in totaal 570 woningen op. De besteding voor deze projecten bedraagt f 2.667.600,-
Aan een viertal woningbouwprojecten is f 1.700.400,- besteed. Het gaat om de Schoolstraat II in Vleuten, Centrum Vinkeveen I in de De Ronde Venen, Kerklaan-Kampweg in Doorn en Plein in Houten. Hierdoor kunnen in totaal nog eens 139 woningen gerealiseerd worden. (Voor informatie: mevr. Marja van Buuren,actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07
)

Terug

Deel: ' Jaarverslag bestedingen stads- en dorpsvernieuwing Utrecht '
Lees ook