Ingezonden persbericht


Archief

28-08-2001 Jaarverslag handhavingssamenwerking in de Provincie Fryslan 2000 gereed

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het "Jaarverslag handhavingssamenwerking in de provincie Fryslân in het jaar 2000' vastgesteld. Met dit jaarverslag leggen de samenwerkende partijen verantwoording af aan de minister van VROM over de voortgang en resultaten op het gebied van milieuhandhaving.

Om in Fryslân te komen tot een goede samenwerking op het gebied van milieuhandhaving, is er op 1 december 1999 de zogenaamde "Bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking milieuwetgeving in Fryslân 2000-2003" ondertekend. Met de Bestuursovereenkomst is de formele basis gelegd voor de verdere, wenselijke en noodzakelijke uitbouw van handhavingssamenwerking in Fryslân. Om deze onderlinge samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen hebben Gedeputeerde Staten op 1 maart 2001 officieel het Servicepunt Milieuwethandhaving Fryslân (Seph) ingesteld.

2000 overgangsjaar
2000 markeert de overgang van een min of meer vrijblijvende samenwerking naar structurele en doelgerichte samenwerking op het gebied van milieuhandhaving. Het is ook het jaar waarin de nadruk heeft gelegen op de totstandkoming van het Seph-Fryslân. Met de ondertekening van de Bestuursafspraak en de totstandkoming van het Seph-Fryslân is er een stevige basis gelegd voor de verdere handhavingssamenwerking in Fryslân. Dit heeft echter meer tijd gekost dan gepland. Om dit te compenseren is er de komende jaren een extra inspanning nodig om de actiepunten uit de Bestuursovereenkomst op tijd uit te voeren. Aan de onderstaande acties wordt prioriteit gegeven:

- Het ontwikkelen van Fries handhavingsbeleid
- Het ontwikkelen van de uitvoeringsprogrammering
- Het opstellen van een nieuw Fries Draaiboek Handhaving Milieuwetgeving
- Het ontwikkelen van de provinciebrede informatie-uitwisseling
Toekomstmuziek
Uiteindelijk doel van alle gemeenschappelijke inspanningen is om in 2003 tot een effectievere handhavingssamenwerking te komen. Dit willen we bereiken met beter uitgevoerde handhavingsacties, een integrale aanpak van handhaving, een betere naleving van de wet- en regelgeving en het terugdringen van de milieubelasting.
Nu de fundamenten voor effectievere samenwerking zijn gelegd staat de deelnemende partijen niets meer in de weg om gezamenlijk naar dit mooie vooruitzicht toe te werken.

Seph
In het Seph-Fryslân zorgt een enthousiast team van vier personen voor coördinatie afstemming en ondersteuning op het gebied van milieuhandhaving. Daarmee heeft het Seph een centrale rol in de samenwerking tussen de handhavende partijen. Dat zijn er in totaal 42, namelijk: alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Rijksverkeersinspectie, Rijkswaterstaat, diverse ministeries, politie, openbaar ministerie en de provincie Fryslân.

Nummer: 123
Datum: 28 augustus 2001

Deel: ' Jaarverslag handhavingssamenwerking Friesland gereed '
Lees ook