Ingezonden persbericht

Bij de jeugdhulpverlening worden nog niet alle regels goed nageleefd. De communicatie met de ouders en de plaatser is gebrekkig zichtbaar in de onderzochte dossiers en ook de indicatie en het hulpverleningsplan zijn (nog) niet helder genoeg. Dit constateert de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming in haar jaarverslag 2000.
De inspectie heeft bij provinciale bestuurders aangedrongen op een betere aansturing van de instellingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In een aantal provincies heeft dit al geleid tot verbeteringen. De Inspectie blijft bij haar werkzaamheden de belangen van het kind centraal stellen.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's)

De inspectie pleit voor samenhang in de sturing, bewaking en uitvoering bij de toelating, voogdij en de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Uitgangspunt voor de inspectie daarbij is helderheid voor de AMA's. Voorts pleit de inspectie voor deskundigheid bij de bureaus jeugdzorg en voor het ontwikkelen van jeugdzorg voor AMA's met specifieke problemen.

Klachten

Ondanks het bestaan van duidelijke klachtenregelingen heeft de inspectie in 2000 bijna honderd klachten ontvangen. Aard van de klachten zijn o.a.: de manier waarop instellingen het klachtrecht uitvoeren, problemen bij plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen; rechtspositie van cliënten bij het bureau jeugdzorg en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen door (gezins)voogdij-instellingen.

Toezicht interlandelijke adoptie bij vergunninghouders

In 2000 is de inspectie begonnen met het toezicht op adoptie van kinderen uit andere landen. Er is documentatie opgebouwd en een begin gemaakt met het ontwikkelen van instrumenten voor toezicht. In 2001 besteedt de inspectie speciale aandacht aan de klachtbehandeling bij de vergunninghouders.
Later dit jaar verschijnt er nog een rapport van de inspectie over het toezicht op de naleving van regelgeving en kwaliteitsbeleid bij justitiële inrichtingen.

Deel: ' Jaarverslag Inspectie Jeugdhulpverlening & Jeugdbescherming '
Lees ook