Verbond van Verzekeraars

Jaarverslag PIV

Is er in Nederland sprake van een claimcultuur? De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) stelt in haar jaarverslag over 2001 vast dat Amerikaanse toestanden in Nederland nog geen gemeengoed zijn, maar dat er wel degelijk meer claims en hogere claims worden ingediend. Ook vinden de mensen dat zij eerder schade lijden. Het PIV vindt dat er de komende jaren over de volgende drie zaken meer duidelijkheid moet komen: de aansprakelijkheid voor beroepsziekten, het (mogen) werken van advocaten op basis van no cure no pay en de affectieschade.

De aansprakelijkheid bij beroepsziekten is momenteel een belangrijk onderwerp voor AVB-verzekeraars. Het PIV stelt dat er op dit moment een zeer slachtoffervriendelijke stelplicht en bewijslastverdeling geldt, als het gaat om de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsgerelateerde ongevallen. Het is nog maar de vraag, aldus het PIV, in hoeverre deze ook van toepassing is op de (aansprakelijkheid voor) beroepsziekten.
Een ander belangrijk issue op het gebied van claimcultuur is het verbod voor advocaten om op basis van no cure no pay hun diensten aan te bieden. Begin 2001 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) laten weten dit verbod te willen opheffen. Het PIV is echter geen voorstander van resultaatafhankelijk declareren, omdat dit bevorderend werkt op het indienen van claims, waarbij met name moet worden gedacht aan de stijging van claims rondom medische beroeps- en productaansprakelijkheid.
Tot slot heeft het PIV bij de voorbereiding van een wetsontwerp voor de vergoeding van affectieschade een belangrijke inbreng gehad, onder meer door het organiseren van expertmeetings. Het ziet ernaar uit dat een definitief wetsontwerp in 2002 zal worden ingediend. Daarbij lijkt het alsof wordt uitgegaan van normeringen, zowel ten aanzien van de kring van gerechtigden als van de omvang van de schadevergoeding. Dat laatste zou volgens het PIV een unicum zijn, omdat in het huidige recht geen enkele schadecomponent (naar omvang) wettelijk is genormeerd, de wettelijke rente daargelaten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag PIV '
Lees ook