Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 27-05-99

Jaarverslag Politie Regio Utrecht verschenen/
Politie Regio Utrecht presenteert jaarverslag over ontwikkelingen en resultaten.

Jaarverslag 1998.
Nog minder kans op inbraken door uitgebreide preventiemaatregelen.

Een toename van 40 procent van het aantal bekeuringen met staandehoudingen door meer normstellend optreden in het verkeer. Een lichte afname van het aantal geweldsdelicten door onder meer overvalpreventie voor de detailhandel. De resultaten die de Politie Regio Utrecht in 1998 op het terrein van woninginbraken, verkeer en geweldsdelicten heeft geboekt, zijn te herleiden tot een combinatie van preventief, pro-actief en reactief optreden.

Teleurstellend was in 1998 het aanzienlijke aantal openlijke geweldplegingen (3.345) en een toename van tasjesroof van 906 naar 970.

Resultaten in 1998.
Woninginbraken.

De dalende trend in het inbraakrisicio heeft zich in 1998 voortgezet. Er waren ruim 310.000 aanschrijvingen voor preventieadvies, 33.781 woningen werden gecertificeerd (in 1997: 25.415). Het inbraakrisico van gecertificeerde woningen is met 0,08% bijzonder laag.

Verkeer.

Meer dan de helft van de in totaal 256.937 uitgedeelde bekeuringen in 1998 heeft betrekking op de landelijke speerpunten: te hoge snelheid, negeren van rood licht en geen gebruik van gordel of helm. Ook in 1998 heeft de politie fors geïnvesteerd op het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer, het controleren van brom- en snorfietsen en het gebruik van autogordels (door middel van regionale campagnes). Normstellend optreden wordt ook in 1999 strak ingezet. Cijfers over het eerste kwartaal 1999 laten een verdubbeling zien van het aantal bekeuringen (inclusief met staandehouding) in vergelijking met de cijfers over het eerste kwartaal van 1998 (1998: 47.592; 1999: 98.867).

Veelvoorkomende criminaliteit.

Hoewel de hoeveelheid veelvoorkomende criminaliteit in 1998 niet verder is toegenomen, is de beoogde afname van 5% niet gerealiseerd. Daalde het aantal fietsendiefstallen en de hoeveelheid vernielingen met respectievelijk 18% en 5%, het aantal diefstallen af/uit auto is toegenomen met 15%. In 1998 hebben wijkagenten met onder meer gemeenten en bedrijven een groot aantal preventie-acties gehouden.

Jeugdzorg.

Om de jeugdoverlast en -criminaliteit in en rond scholen terug te dringen werkt de politie structureel samen met het middelbaar onderwijs. Wanneer jeugdigen zich schuldig maken aan ''kleine criminaliteit'' worden zij doorverwezen naar de Halt-bureaus. In 1998 gebeurde dit 1143 keer.

Geweldsdelicten.

Het aantal geweldsdelicten in 1998 is licht afgenomen ten opzichte van 1997. Rekening houdend met het na-ijl effect (zaken die in 1999 nog worden opgelost) zal het oplossingspercentage voor 1998 uitkomen tussen de 45% en 50%. Een toename van straat- en tasjesroof baart de Politie Regio Utrecht zorgen.
Vanwege een toename van het aantal overvallen op de detailhandel, is in 1998 is extra aandacht besteed aan overvalpreventie voor de detailhandel. Door middel van preventie-acties, onder andere in het kader van het project ''Samen Veilig Ondernemen'', heeft dit aantal zich gestabiliseerd.

Zware criminaliteit.

Vanuit een regionale samenwerking zijn in 1998 projecten gedraaid op het gebied van supportersgeweld, verdovende middelen, grondvervuiling en criminele groepen. Regionaal kwamen zeven gevallen van moord/doodslag voor, die inmiddels allen zijn opgelost. Door middel van nieuwe analysetechnieken (''Marktscan'', ''District in beeld'' en ''Criminaliteitskaart'') krijgt de politie meer zicht op criminele groepen en hun leefomgeving zodat tot een gerichte aanpak kan worden gekomen.

Vreemdelingenzorg.

Het houden van toezicht op vreemdelingen staat onder druk omdat de beschikbare capaciteit van de vreemdelingendienst verschuift van toezicht naar toelating. Dit komt door het groeiend aantal aanvragen en door toegenomen druk op afhandeling binnen de voorgeschreven termijn. Het aantal aanvragen voor een vergunning tot verblijf is in 1998 met ongeveer 13% toegenomen. In 1998 heeft de vreemdelingendienst tal van controles uitgevoerd op individuen en groepen die voordeel hebben bij de illegaliteit van vreemdelingen. Het verwijderen van vreemdelingen die een crimineel feit hebben gepleegd, heeft prioriteit, maar blijkt moeilijk.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid.

De Politie Regio Utrecht heeft landelijk gezien een topprestatie geleverd door in 95,1% van de prioriteit-1-meldingen (spoedeisende hulp bij noodgevallen) binnen 10 minuten ter plaatse te zijn. Op de prioriteit-2-meldingen (wel politie-inzet, geen spoed) heeft de politie in 83,6% van de gevallen binnen de norm van 30 minuten gereageerd.

Ontwikkelingen in 1998.
Met de permanente inzet van flexibele teams, de zogenaamde flexteams, wil de Politie Regio Utrecht de jeugdcriminaliteit op een structurele manier aanpakken. In 1998 zijn vijf flexteams in de regio actief geweest.

Om het vakmanschap van de politie in een multiculturele samenleving en de aanpak van criminele activiteiten door allochtone groeperingen te bevorderen is in 1998 het Expertisecentrum Politie en Allochtonen opgericht.

De Vreemdelingendienst Stad Utrecht kreeg in 1998 het ISO-kwaliteitscertificaat. Voor de Politie Innovatie Prijs werd het korps genomineerd met het project ''multi-dimensionaal rechercheren''.

Het jaarverslag is een product van de Regionale Afdeling Communicatie, tel. 030-2397075.

Deel: ' Jaarverslag Politie Regio Utrecht Minder kans op inbraken '
Lees ook