Raad voor Verkeer en Waterstaat

Jaarverslag RVW 1998
(mei 1999)

In het verslagjaar 1998 heeft de nieuwe Raad voor verkeer en waterstaat zijn eerste adviezen uitgebracht. De Raad hoopt, zoals in zijn missie is verwoord, een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie en besluitvorming. De eerste reacties op de adviezen lijken erop te wijzen, dat we in die opzet slagen.

Tegelijkertijd besefte de Raad, dat enige reflectie op de wijze hoe de adviezen tot stand worden gebracht, goed was. Er is daarom in een aantal sessies uitvoerig stilgestaan bij de rol en taak en bij de werkwijze zoals die bij de aanvang van de Raad in augustus 1997 waren vastgesteld. Een en ander heeft niet tot grote wijzigingen geleid, maar wel tot een duidelijker zicht op de rol van een Raad en tot nadere afspraken over de werkwijze.

In het verslagjaar is een nieuw kabinet aangetreden. Zoals het een nieuw kabinet betaamt geeft ook dit kabinet blijk van een hoge ambitie. In de komende jaren zal onder meer een nieuwe, samenhangende visie op de ruimtelijke ordening worden gepresenteerd. De Raad hecht grote waarde aan zo'n integrale visie. De noodzaak van een samenhangende toekomstvisie op de ruimtelijk- economische ontwikkeling van ons land loopt namelijk als een rode draad door de vier in 1998 door de Raad uitgebrachte adviezen. Met de in het kader van het werkprogramma 1999 gestarte projecten als Lange-termijnbeleid goederenvervoer, Technologie, economie en levensstijl, Europa en Markt en overheid wil de Raad een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstvisie.

Copyright © 1999 Raad voor verkeer en waterstaat Laatste wijzigingen: zondag, 30 mei 1999

Zie het originele bericht om het jaarverslag op te halen

Deel: ' Jaarverslag RVW 1998 verschenen '
Lees ook