Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=422620


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 9 oktober 2001 Auteur Brechtje Paardekooper Kenmerk DSI/MY 417/01 Telefoon 070 3486032
Blad /2 Fax 070 3484883
Bijlage(n) Jaarverslagen MFP, VMP ,PSO, GSO, VMDO en KPA E-mail Brecht.paardekooper@minbuza.nl
Betreft Jaarverslagen 2000

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de jaarverslagen aan van:

de medefinancieringsorganisaties CORDAID, FPPN, HIVOS, ICCO en

NOVIB;

Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden (PSO);

de organisaties FNV Mondiaal en de CNV - Actie Kom Over van het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP);

het programma Gemeentelijke Samenwerking Ontwikkelingslanden (GSO) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en,

de programma's Voorlichting, Meningsvorming, Duurzame Ontwikkeling (VMDO) en Kleine Plaatselijke Activiteiten (KPA) van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

De financiering die deze organisaties uit de begroting voor Ontwikkelingssamen-werking in 2000 ontvingen betreft een totaal bedrag van f 822 miljoen (373 miljoen Euro).

De jaarverslagen zijn door mijn medewerkers beoordeeld. Daar waar op beleidsmatig of beheersmatig terrein vragen waren, zijn deze naar tevredenheid beantwoord. Wanneer dat wenselijk geacht wordt, worden afrondende gesprekken gevoerd.

Verslaglegging zal in de toekomst een meer resultaatgericht karakter krijgen.

de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk
Blad /1

===

Deel: ' Jaarverslagen van CORDAID, FPPN, HIVOS, ICCO en NOVIB '
Lees ook