Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30
Aanmaakdatum: 3 november 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Jac Vennix wint Jay Wright Forrester Award
PUBLICATIE OVER 'TEAM LEARNING' BELOOND MET PRESTIGIEUZE PRIJS

Jac Vennix, hoogleraar beleidsontwikkeling en interventiemethodologie aan de faculteit Beleidswetenschappen van de KU Nijmegen, verdiepte zich in de thematiek van 'team learning', met als doel groepen te ontwikkelen tot teams, en teams te leren omgaan met complexe problemen. Dit resulteerde in de publicatie 'Group Model Building: Facilitating Team Learning Using System Dynamics', waarvoor Vennix in juli van dit jaar de Jay Wright Forrester Award kreeg toegekend. Deze internationale prijs wordt eens per jaar uitgereikt door de System Dynamics Society aan een auteur die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de systeem dynamica. Grote namen als Dennis Meadows (Rapport van de Club van Rome), Peter Senge (Fifth discipline) en George Richardson (Feedback thought in social science and systems theory) gingen hem voor.

In Vennix' boek staat werken in teams centraal. Met het verdwijnen van de traditionele, top-down gestuurde organisatiestructuur, worden teams de drijvende krachten achter een organisatie. Naarmate aan die teams meer verantwoordelijkheid wordt toegekend, groeit de complexiteit van problemen en strategische keuzes waarmee zij te maken krijgen. 'Group model building' stelt processen en technieken centraal die problemen, die ontstaan wanneer een groot aantal mensen samenwerkt, helpen voorkomen of oplossen.

Hoe groter en heterogener het team, hoe complexer de besluitvorming. Maar ook, hoe groter de latente synergie in het team. In zijn boek doet Vennix zinvolle suggesties hoe die latente synergie te activeren. Visualisatie- en diagramtechnieken kunnen waardevol zijn in het structureren van een debat, of het scherper formuleren van meningen. Computermodellen kunnen de werking van systemen simuleren, en daarmee de gevolgen van interventies voorspellen. Daarnaast spelen de attitude en vaardigheden van een facilitator een essentiële rol in het leren van teams en het oplossen van 'messy problems'. Vennix gaat hier uitgebreid op in. Ook (groeps)processen als conflicten, communicatie en consensus krijgen zijn aandacht. Hierbij benadrukt hij voortdurend dat de modellen en technieken die hij voorstelt, niet zonder meer tot een oplossing leiden. Standaardprocedures zijn dan ook uit den boze. De eigenschappen van een team en het oplossen van het probleem, moeten het uitgangspunt blijven.

Maar terug naar die Award. Niet alleen vindt de jury dat Vennix zijn doel - het faciliteren van leren in grote groepen - bereikt heeft, ook looft zij de wijze waaròp hij dit doet. Zijn boek is gebaseerd op gedegen empirisch en evaluatief onderzoek. Zoals een systeem-dynamicus betaamt, bouwt hij voort op het werk van anderen. In de literatuurlijst zijn dan ook zo'n 400 referenties opgenomen. Vennix levert niet alleen een bijdrage aan inzichten op het gebied van de systeem dynamica. Uiteindelijk gaat zijn boek over het dusdanig verbeteren van communicatie, dat teamleden de mentale modellen van anderen èn zichzelf beter leren begrijpen. Pas dan kunnen realistische en door het team gedragen besluiten worden genomen. Hiermee dient Vennix met 'Group Model Building' een veel breder doel: het faciliteren van het denken van mensen. Een eerbiedwaardig doel dat de jury beloonde met het toekennen van deze bijzondere prijs.

Deel: ' Jac Vennix wint Jay Wright Forrester Award '
Lees ook