Nieuws van de Socialistische Partij


Jan de Wit: maak einde aan bijbanen Hoge Raad


10-11-99

SP-Kamerlid Jan de Wit vindt dat resoluut het mes in gezet moet worden in de betaalde bijbanen van de leden van de Hoge Raad. Dit naar aanleiding van een artikel in het weekblad Nieuwe Revu van 10 november. De Wit: "Terwijl uitspraken steeds langer op zich laten wachten, hebben de leden kennelijk wel tijd voor bijbanen die in sommige gevallen meer dan 15 duizend gulden per jaar opbrengen. Bovendien kunnen deze banen belangenverstrengeling tot gevolg hebben."

De SP heeft de volgende vragen aan de Minister van Justitie gesteld:
1. Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving over de betaalde nevenfuncties van leden van de Hoge Raad? (Nieuwe Revu, 10 november 1999)

2. Vindt u de functie van lid van de raad van toezicht van de Stichting Klachten Instituut Verzekeringen verenigbaar met de functie als lid van de Hoge Raad? Zo ja, om welke redenen?
3. Wat is uw oordeel over de andere in het artikel genoemde nevenfuncties? Kunt u toelichten of u deze nevenfuncties verenigbaar acht met de functie van lid van de Hoge Raad?
4. Is het niet raadzaam voor de objectiviteit van de Hoge Raad, en meer in het algemeen voor de objectiviteit van de leden van de rechterlijke macht, om belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling via nevenfuncties te vermijden? Is het daarom niet verstandig nevenfuncties te verbieden? Zo nee, waarom niet?

5. Indien nevenfuncties worden toegestaan, wat zijn dan de criteria waaraan u deze toetst?

6. Voor het geval u oordeelt dat er sprake is van onverenigbaarheid van functies in het geval van bedoelde leden van de Hoge Raad, welke stappen gaat u dan ondernemen?

Deel: ' Jan de Wit maak einde aan bijbanen Hoge Raad '
Lees ook