Jan Hommen van ING wil geen onderzoek fraude bij Nationale Nederlanden


Misleiding en dwaling rechter door Compliance Officer niet onderzocht

ACHEL, 20100311 -- Walmaro b.v. heeft bij de Chief Compliance Officer van ING een klacht ingediend tegen drs. J. Hommen, die over tegenstrijdige standpunten bij Nationale Nederlanden in dezelfde zaak geen standpunt wil innemen. De afdeling Compliance ziet vervolgens vanuit "compliance-optiek" geen reden tot nader intern onderzoek omdat: "de onafhankelijke rechter de zaak objectief getoetst heeft". Dat strookt niet met de ING Business Principles: "Wij hechten aan onze integriteit, wij zijn open en helder, wij respecteren elkaar".

Zoals Compliance het stelt, klinkt het alsof in haar taakomschrijving beperkingen zijn opgenomen, die op zichzelf in strijd zijn met de Principles. Op die manier kan zij de naleving van de ING Bussiness Principles niet zelfstandig controleren. Walmaro heeft deze klacht daarom ook nog maar eens aan commissaris L. J. de Waal voorgelegd.

De uitspraak in een bodemprocedure wordt onder tafel geveegd

In december 1994 is door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch aan Walmaro B.V. het recht toegekend om een schadevergoeding te ontvangen voor verduisterde aandelen in een besloten vennootschap. Omdat voor dergelijke aandelen geen markt en dus geen marktwaarde bestaat, heeft het Hof de aanwijzing gegeven dat daarom een rele waarde moet worden vastgesteld door deskundigen, zoals dat bijvoorbeeld gebruikelijk is bij boedelscheiding.

In februari 1996 heeft NatNed, die aanwijzing volgend, schriftelijk aangegeven dat de waarde van de aandelen in belangrijke mate wordt bepaald door het onroerend goed, een bedrijfsgebouw van 1650 M2 op een perceel van 5000 M2. Aangezien dit gebouw in 1994 volledig door brand was verwoest, werden de stichtingskosten door NatNed aan de hand van tekening en bestek getaxeerd op ca. hfl 450.000. Overeenstemming lag daarmee binnen handbereik. Toch maakte NatNed kort daarna misbruik van het onverwachte faillissement van haar verzekerde voor beroepsaansprakelijkheid om de vergevorderde besprekingen af te breken en de gang naar de rechter af te dwingen. In de daarop volgende procedure bracht NatNed doelbewust niet haar eigen taxatie in, maar een volkomen afwijkend expertiserapport van Cunningham & Lindsey.

Het gebouw wordt onder het tapijt geveegd

Cunningham trok zich niets aan van het door het Hof vastgestelde uitgangspunt, om een rele waarde vast te stellen, maar stortte zich, conform opdracht van NatNed, op de vaststelling van een zogenaamde marktwaarde, die voor deze aandelen per definitie niet bestaat, tenzij alle aandeelhouders gezamenlijk hun aandelen te koop aanbieden.

Uitgaande van een waardedrukkend effect van de statutaire blokkeringsclausules op de marktwaarde en gesteund door de goedkeuring door een falende rechter-commissaris van de prijs van ca. hfl 39.000 voor de onrechtmatige verkoop van de aandelen, adviseerde Cunningham dat deze prijs een aanvaardbare indicatie zou zijn voor de marktwaarde van de door haar zelf zo genoemde onroerend goed BV.

De rechter in de schadestaatprocedure volgde klakkeloos deze ommezwaai van Nationale Nederlanden en ontkrachtte het oordeel van het Hof van december 1994 met de absurde, door drs. Hommen impliciet gesteunde conclusie: "Bij het ontbreken van aanwijsbare mogelijkheden om de werkelijke waarde van het belangrijkste actief, het onroerend goed, nauwkeurig vast te stellen, heeft het ook geen zin om nu nog op een dergelijke reconstructie aan te sturen" Wordt zo de falende rechter-commissaris de hand boven het hoofd gehouden of geniet NatNed zoveel goodwill ?

Dit unieke inzicht van de onafhankelijke rechter in de begrippen waarde en prijs is onnavolgbaar, maar het is vooral een onderschatting van de vakkennis bij NatNed. De afdeling Compliance van ING is capabel om te beoordelen welke van deze tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken op een misleidende rapportage en dus op "dwaling" berust. Zie verder htpp//www.vonreth.info ->Klokkenluider

Walmaro b.v.


Deel: ' Jan Hommen (ING) wil geen onderzoek fraude bij Nationale Nederlanden '
Lees ook