Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.082
Datum: 19 april 1999

Jeugd voor een "Eigenwijsdag" naar het stadhuis

Op maandag 26 april gaat een groep jongeren van de scholengemeenschap Aquamarijn de confrontatie aan met lokale politici, ambtenaren en belangenorganisaties. Gedurende een intensieve werkdag (van 9.00 tot
21.00 uur) zijn de leerlingen in het stadhuis om te ervaren hoe gemeentelijk beleid tot stand komt. De filosofie hierachter is het "learning by doing" principe; je leert iets pas echt goed begrijpen door er zelf mee bezig te zijn. Door jongeren zelf politiek te laten bedrijven krijgen ze inzicht in politieke en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

Eerst theorie, dan praktijk
De leerlingen komen niet helemaal onvoorbereid naar het stadhuis. In twee of drie lessen wordt op school de praktijkdag voorbereid. Door deze lessen krijgen de leerlingen inzicht in de werking van de gemeente en de rol van de lokale politici daarin. Daarnaast wordt in de voorbereidende lessen aandacht besteed aan het thema dat tijdens de praktijkdag in het stadhuis centraal staat. Voor 26 april is gekozen voor het thema leefbaarheid.

Projectvoorstellen
Op maandag 26 april worden de leerlingen in groepen verdeeld en bedenken dan groepgewijs onder deskundige leiding een project dat te maken heeft met leefbaarheid en dat niet meer kost dan f. 2.500,--. De gemeente Maassluis stelt f. 2.500,-- beschikbaar voor het beste project. Naast de projectgroepen is er een persgroep die over de dag een krant maakt.
's Ochtends gaan de leerlingen van 10.30 tot 11.30 uur in gesprek met raadsleden en 's middags is er van 14.00 tot 15.00 uur een gespreksronde met ambtenaren en belangenorganisaties. Tijdens deze gespreksrondes kunnen de leerlingen vragen stellen over de haalbaarheid van hun projectvoorstel en eventueel ideeën opdoen voor hun voorstel. Deze bijeenkomsten worden in het openbaar in de raadzaal gehouden en kunnen worden bijgewoond door belangstellenden.

Speciale commissievergadering
's Avonds van 19.00 tot 21.00 uur vindt er een bijzondere commissievergadering plaats waarin de groepen hun projectvoorstellen presenteren. De bijzondere commissie bestaat uit afgevaardigden van de verschillende groepen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de leerlingen onderling moeten uitmaken welk project ter uitvoering aan het college van B en W wordt aangeboden. Daarnaast wordt 's avonds de krant gepresenteerd die de persgroep van de praktijkdag in het stadhuis heeft gemaakt.
Ook deze commissievergadering is openbaar en kan worden bijgewoond door een ieder die belangstelling heeft.

Project in uitvoering
Na de bijzondere commissievergadering wordt het winnende project ter uitvoering aan het college van B en W aangeboden en zal het project ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Mededeling voor de pers:
U wordt van harte uitgenodigd om deze dag (of onderdelen daarvan) in het stadhuis mee te maken. Bijgaand ontvangt u een programma.

Laatste wijziging: 19 April 1999

Deel: ' Jeugd Maassluis voor "Eigenwijsdag" naar stadhuis '
Lees ook