Provincie Noord-Holland

Persbericht, 18 september 2001

Gedeputeerde Staten: jeugdhulpverlening dient brandveiligheid en legionella-preventie te waarborgen.

Brandveiligheid
Hoewel de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op brandveiligheid expliciet berust bij gemeenten hebben Gedeputeerde Staten vanuit de verantwoordelijkheid voor de zorg aan jeugdigen in Noord-Holland en mede gezien de recente gebeurtenissen in Volendam, de jeugdhulpverleningsinstellingen er nadrukkelijk op gewezen dat alle accommodaties moeten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de gemeente waar de accommodatie gelegen is. De provincie verwacht dat de instellingen zich maximaal zullen inspannen om zich aan de verplichtingen in het kader van brandveiligheid te voldoen. Vanaf 1999 heeft de provincie uit de FINH-middelen een bedrag van f 26 miljoen ingezet om de accommodaties van de jeugdhulpverlening te verbeteren,

Legionellapreventie
Een aantal instellingen heeft laten weten dat zij door maatregelen in verband met legionella-preventie met aanzienlijke kosten worden geconfronteerd. Om de instellingen tegemoet te komen stellen GS een bedrag van f 1000,- (Euro 453,87) per locatie ter beschikking. Wanneer de accommodatie bestaat uit meerdere gebouwen/paviljoens op hetzelfde adres, waardoor er sprake is van een complexe installatie, is de bijdrage f 500,- (Euro 226,89) per gebouw/paviljoen dat gebruikt wordt voor jeugdhulpverlening.

De Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater is 15 oktober 2000 in werking getreden en verplicht eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties om een risicoanalyse uit te voeren en ondermeer een beheersplan op te stellen. Voor zorginstellingen geldt een overgangstermijn van een half jaar, hetgeen betekent dat de risicoanalyse voor 15 april 2001 gerealiseerd moest zijn. Het beheersplan stelt vast welke beheers- en controlemaatregelen er zijn getroffen inzake legionella-preventie, op welke wijze de uitvoering is gewaarborgd en hoe de rapportage van beheers- en controlemaatregelen plaatsvindt.
GS hebben de instellingen vanuit de verantwoordelijkheid voor de zorg aan jeugdigen in Noord-Holland gevraagd om aan te geven of de risicoanalyse heeft plaatsgevonden en of er ook een beheersplan is opgesteld. Hoewel de instellingen wettelijk tot half april 2001 de tijd hadden heeft een aantal instellingen laten weten dat dit nog niet is gerealiseerd en dat ze door de risicoanalyse en het beheersplan met aanzienlijke kosten worden geconfronteerd.

Inlichtingen: Karin Bakker, Afdeling ZWC, (023) 514 34 04

Deel: ' Jeugdhulpverlening verantwoordelijk brandveiligheid in NH '
Lees ook