Friesland Coberco Dairy Foods

28 september 1999

Johan Plageman treedt eind 1999 terug uit concerndirectie

De heer J. Plageman, vice-voorzitter van de concerndirectie van Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV, heeft de raad van commissarissen te kennen gegeven eind 1999 terug te treden uit de concerndirectie.

Sinds de fusie staat verbetering van de winstgevendheid en uitbouw van de internationale merkenposities in het beleid van de onderneming centraal. In de afgelopen periode is gebleken dat binnen de concerndirectie de wijze waarop dit beleid moest worden ingevuld, niet unaniem werd gedragen. De raad van commissarissen heeft geconstateerd dat de verschillen van inzicht onoverbrugbaar zijn en heeft daarop keuzes gemaakt, waarbij onverkort wordt vastgehouden aan de bij de fusie uitgezette lijn van winstverbetering, uitbouw van de merkenposities en acquisities voorzover passend binnen deze randvoorwaarden. Naar aanleiding hiervan is onlangs de heer J. Lokhorst in onderling overleg uit de concerndirectie getreden.

Heden heeft de heer Plageman de raad van commissarissen te kennen gegeven zich uiteindelijk niet te kunnen vinden in de genomen beslissingen en per eind 1999 uit de concerndirectie te zullen terugtreden.

De raad van commissarissen en de concerndirectie beraden zich over de verdere invulling van de concerndirectie.

In mei 1985 trad de heer Plageman in dienst bij Zuivelcoöperatie Coberco UA. Vanaf juni 1991 bekleedde hij daar de functie van voorzitter van de hoofddirectie. Sedert eind 1997 is hij vice-voorzitter van de concerndirectie van Friesland Coberco Dairy Foods. Hij is binnen de concerndirectie verantwoordelijk voor de werkmaatschappij Friesland Madibic Food Service en de concernstafdiensten Corporate Finance & Accounting, Human Resources en Corporate IT.

De raad van commissarissen en de concerndirectie betreuren het vertrek van de heer Plageman, doch respecteren zijn beslissing. Zij zijn hem erkentelijk voor zijn verdiensten en inzet voor de onderneming.

Zoekwoorden:

Deel: ' Johan Plageman verlaat concerndirectie Friesland Coberco '
Lees ook