NIPO


Opmerkelijke opinies

4 januari 1999

Jonge bedrijven met Internet doen het economisch beter

Jonge bedrijven die op Internet zijn aangesloten hebben een betere orderpositie, maken een snellere groei door en hebben mede als gevolg daarvan een positievere kijk op de toekomst dan hun collega's die (nog) niet op Internet zijn aangesloten. Ook in vergelijking met de langer bestaande ondernemingen scoren de jonge op Internet aangesloten bedrijven op deze aspekten beter.

Dit blijkt uit cijfers afkomstig uit de NIPO Business Monitor, die het NIPO mede naar aanleiding van de opstartmiddag van de Broos van Erp Prijs te Media Plaza nader heeft geanalyseerd.

Jonge generatie bedrijven loopt voorop wat betreft Internet penetratie.

Dat recent opgerichte bedrijven het Internet als medium serieuzer nemen en hier minder afwachtend tegenover staan dan oudere bedrijven blijkt uit de laatste penetratiecijfers. Van de bedrijven die in de laatste vier jaar zijn opgericht heeft circa 35% een aansluiting. Dit is 5% hoger dan de Internet-penetratie onder bedrijven die reeds langer bestaan (30% penetratie). Het zijn met name jonge bedrijven in de zakelijke dienstverlening die de mogelijkheden en kansen van Internet onderkennen. Zij nemen hierbij een voorsprong op hun oudere collegabedrijven. In mindere mate geldt dit ook voor de auto-/reparatie-, transport- en groothandelsbranche. Daarentegen lijken jonge bedrijven uit de bouw en industrie de kat uit de boom te kijken; de penetratie blijft achter bij die onder oudere bedrijven uit de eigen branche. In deze branches komen de functionaliteiten van het Internet beter tot hun recht bij een grotere bedrijfsomvang.
_________________________________________________________________

1 | Penetratie Internet per branche, uitgesplitst naar oprichtingsjaar
_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Orderpositie jonge bedrijven met Internet beter dan van generatiegenoten zonder aansluiting

Bedrijven die op Internet zijn aangesloten hebben een betere orderpositie dan bedrijven die niet zijn aangesloten, dit geldt met name voor recent opgerichte bedrijven. Voor deze jonge bedrijven, die zich veelal nog moeten waarmaken op de markt, kan een goede orderpositie op termijn tot succes leiden. Wat betreft winst en rendement onderscheiden jonge bedrijven met Internet zich echter (nog) niet of nauwelijks van generatiegenoten. Maar dat is inherent aan de levensfase waarin deze bedrijven zich bevinden. In de eerste jaren wordt er vooral geïnvesteerd. Winst en rendement komen pas later.
_________________________________________________________________

2 | Netto orderpositie*
_________________________________________________________________

opgericht voor 1995 opgericht 1995 of later totaal

Internet geen Internet totaal Internet geen Internet totaal

beter t.o.v. 12 maanden geleden 45 40 42 63 55 59 45

beter over 12 maanden (verwachting) 55 39 46 73 67 70 50
_________________________________________________________________

* = % bedrijven met een betere orderpositie minus het % bedrijven met een slechtere orderpositie

Grotere groei personeelsbestand bij jonge bedrijven met Internet aansluiting.

Netto 18% van de jonge bedrijven die zich op het net begeven, heeft momenteel meer personeel in dienst dan 12 maanden geleden (23% meer personeel, 5% minder personeel). Jonge bedrijven zonder Internet groeien beduidend minder snel: netto 13% (20% meer, 7% minder). Ook het aantal vacatures is onder jonge bedrijven met Internet groter dan onder de niet aangesloten generatiegenoten: 18% vs. 12%.

Jonge bedrijven met Internet investeren vaker in nieuwe activa. In 1998 investeerde 69% van de jonge op Internet aangesloten bedrijven in nieuwe activa, van de jonge niet aangesloten collega's investeerde 57%. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat jonge aangesloten bedrijven meer investeren in computers en telecommunicatieapparatuur.

Internationale activiteit onder aangesloten bedrijven groot.

Dat Internet een toegevoegde waarde en nieuwe mogelijkheden biedt voor het zakendoen over de grens blijkt uit de verschillen in penetratie. Van de bedrijven met een Internet-aansluiting importeert en/of exporteert een aanzienlijk groter percentage dan van de bedrijven zonder aansluiting. Jonge bedrijven wijken hierin niet af van oudere bedrijven.
_________________________________________________________________

3 | Internationale activiteit naar al dan niet een Internet-aansluiting, uitgesplitst naar oprichtingsjaar
_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Jonge generatie bedrijven met Internet heeft positievere blik op toekomst.

Recent opgerichte bedrijven met Internet onderscheiden zich hiermee van zowel hun generatiegenoten zonder aansluiting als van oudere bedrijven. Zij denken met name vaker dat het met Nederland economisch goed zal gaan en dat het een goede tijd is om te investeren, aandelen te kopen of een nieuw bedrijf te starten.
_________________________________________________________________

4 | Mate waarin men conjunctuurstellingen onderschrijft
_________________________________________________________________

opgericht voor 1995 opgericht 1995 of later totaal

Internet geen Internet totaal Internet geen Internet totaal

Het zal in Nederland economisch goed gaan 89 84 86 93 89 90 87

De werkloosheid in Nederland zal afnemen 84 79 80 80 79 80 80

Het is een tijd om te investeren 82 75 77 83 79 80 78

Het is een tijd om een bedrijf te starten 76 65 68 85 76 79 71

Het is een tijd om aandelen te kopen 45 45 45 57 49 52 47
_________________________________________________________________

Bron van de vermelde cijfers: NIPO Internet-onderzoek onder bedrijven, 1998 3e kwartaal (n=ca. 5.000 per kwartaal). Op de uitkomsten van dit onderzoek zijn steekproefmarges van toepassing. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat de percentages niet precies tot 100% optellen.

Bij publicatie of verspreiding gelieve de bron, NIPO het marktonderzoekinstituut, te vermelden.

Voor eventuele vragen, kunt u terecht bij Ted Vonk of Marike Knape (020 - 52 25 918), NIPO Business to Business.


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' Jonge bedrijven met Internet doen het economisch beter '
Lees ook