persbericht

Jongeren uit Amsterdam-Noord op bezoek in Maarif (Casablanca)

Van 4 juli tot en met 11 juli 1999 gaan twaalf jongeren uit stadsdeel Amsterdam-Noord naar het stadsdeel Maarif in Casablanca (Marokko). Dit bezoek vindt plaats in het kader van een uitwisselingprogramma tussen beide stadsdelen, waarover de stadsdeelbesturen in oktober 1998 een 'letter of intent' hebben getekend. Het stadsdeelbestuur wil met de jongerenuitwisseling op een positieve en constructieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de multiculturele samenleving in Amsterdam-Noord. Doel is om zowel allochtone als autochtone jongeren uit Amsterdam-Noord kennis te laten maken met de Marokkaanse samenleving zodat ze daar een genuanceerder beeld van krijgen dan ze nu in veel gevallen hebben.

De jongeren, een multicultureel gezelschap van acht allochtone en vier autochtone 14 tot 18 jarigen, worden in Maarif ontvangen door een groep jongeren van dezelfde leeftijd. Ze zullen verblijven in gastgezinnen. De jongeren uit Maarif komen op hun beurt van 28 oktober tot en met 5 november op bezoek in Amsterdam-Noord.

Tijdens het verblijf in Maarif werken de groepen aan drie thema's:

-de positie van etnische migranten in Amsterdam-Noord en die van migranten, afkomstig van het Marokkaanse platteland, in Maarif

-de positie van jongeren in beide samenlevingen, zoals de rol van jongerenwerk, de rechten van jongeren en jongerenparticipatie

-de onderwijssystemen in beide landen, zoals de positie van leerlingen, de rol van ouders en leraren en het nut van leerlingenraden.

Doel is dat de jongeren ervaring uitwisselen over hun positie in de samenleving in Maarif en in Amsterdam-Noord. De situatie van migranten in Maarif, die afkomstig zijn van het Marokkaanse platteland, bijvoorbeeld van het Riv gebergte, is vergelijkbaar met die van Marokkaanse migranten in Amsterdam-Noord.

De jongeren presenteren de resultaten van hun discussies aan elkaar met theatrale, muzikale en beeldende middelen en worden daarin begeleid door kunstenaars uit Maarif.

Daarnaast maken de jongeren een eigen video en internetsite en een 'toekomstmap': de visie van de jongeren op gesignaleerde problemen en hun aanbevelingen aan stadsdeelbestuurders.

Behalve Maarif staan korte bezoeken aan Rabat en Marrakech op het programma.

De reis wordt door de jongeren al vanaf april voorbereid. Ze werken daarin samen met een bredere groep van jongeren en met vertegenwoordigers van Marokkaanse organisaties in Noord. Met hen zullen de jongeren hun ervaring na terugkomst delen. Bovendien zullen de jongeren na de start van het nieuwe schooljaar ondermeer aan diverse groepen jongeren, op scholen en voor de Marokkaanse organisaties en hun achterban presentaties geven over hun ervaringen.

Naast de uitwisseling van jongeren voorziet het uitwisselingsprogramma in een bezoek van het stadsdeelbestuur van Maarif aan Amsterdam-Noord van 26 juni tot 4 juli 1999 en een tegenbezoek in november 1999. Onderwerpen die dan op de agenda staan zijn ondermeer: kennismaking met organisaties van Marokkanen in Noord, buurtbeheer, interactieve beleidsvorming (participatie), het onderhoud van de openbare ruimte, bestuurlijke organisatie en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van elkaars problematiek.

Voornemen is om ieder jaar in het kader van het uitwisselingsprogramma een project te realiseren.

Deel: ' Jongeren uit Amsterdam-Noord naar Casablanca '
Lees ook