Provincie Zuid-Holland


03-09-1999

Jongeren uit eenoudergezinnen kwetsbaar
Onderzoek in Zuid-Holland


Bij jongeren uit eenoudergezinnen en gezinnen met laag opgeleide ouders in Zuid-Holland komen veel leefsituatie- en gezondheids-problemen samen. Vergeleken met andere jongeren eten ze minder gezond, zijn ze zwaarder, sporten ze minder, roken ze meer en hebben ze wat meer overtredingen begaan. Vaak zijn hun startposities voor de arbeidsmarkt slechter, ook zijn ze vaker werkloos. Van alle leeftijdsgroepen blijken die van 15-17 en 18-23 het meest kwetsbaar. Ze zitten minder goed in hun vel, ervaren meer problemen, experimenteren meer met genotmiddelen, eten minder gezond en plegen meer (lichte) vergrijpen dan jeugd in andere leeftijdsgroepen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) gaan
opvoedings-ondersteuning aan eenoudergezinnen en allochtone gezinnen stimuleren.De jeugdzorg voor jongeren met problemen moet laagdrempeliger worden. Daarvoor vraagt GS geld aan het Rijk.

Dit blijkt vandaag/ 3 september bij een presentatie door de provincie van een onderzoek naar leefgewoonten en gezondheid onder Zuid-Hollandse jongeren en naar eventuele verschillen in leeftijdsgroep of regio. Het onderzoek geeft onderbouwing aan het werk van gemeenten, GGD's en de provincie. Het bestrijkt alle leeftijdsgroepen tussen 12 en 26 jaar en de hele leefsituatie: werk, thuis, school, gezondheid, voeding, vrije tijd, roken en drinken, drugs, veiligheid en veilig vrijen.

Gezondheid goed
De meeste jongeren beoordelen hun eigen gezondheid redelijk tot goed. De onderzoekers van de GGD's zien over de hele linie geen zorgwekkend beeld. Aandacht verdient wel 30% van de jongeren, die psychosociale problemen zeggen te hebben. Zorgwekkend is ook de hardnekkige aard van sommige sociale problemen. De onderzoekers vonden een opeenstapeling van knelpunten, niet alleen in eenoudergezinnen, maar ook onder allochtone jongeren met laag opgeleide ouders. Onder Marokkaanse en Turkse gezinnen blijkt de situatie duidelijk slechter dan onder Surinaamse en Antilliaanse gezinnen. Deze laatsten benaderen de autochtone gezinnen in opleiding en gezondheid. Opvallend is het verschil in werkloosheid tussen Marokkanen (32%) en Turken (nihil).

Verschillen

De situatie verschilt veel per groep, maar weinig per regio. Andere opvallende resultaten zijn:

* Jonge vrouwen bespreken psychosociale problemen eerder dan mannen en hebben vaker iemand om naar toe te gaan. Allochtonen piekeren meer dan autochtonen, vooral over school en relaties.
* Teveel jongeren vinden zichzelf volgens de onderzoekers ten onrechte te zwaar.

* Er wordt veel gerookt: >32% boven 15 jaar doet het regelmatig, >20% dagelijks. Vaak drinken doet >27%, veel drinken doet >29%. Veel roken en drinken begint bij 15 jaar. Drugsgebruik (3-5%) hangt samen met cannabisgebruik.

* 15-20% boven 15 jaar is wel eens mishandeld of bedreigd.
* Ongewenste seks treft 15-26% van de vrouwen. Condoomgebruik neemt af na 18 jaar, met als reden pilgebruik en een vaste relatie. Allochtonen gebruiken meer condooms dan autochtonen.

Actiever beleid

De gedeputeerden Hallensleben en Houtman zien aanleiding voor versterking van hun jeugdbeleid, via projecten thuis, op straat en op school. Voor op school uitvallende jongeren hebben GS onlangs al hun lopende mentorproject uitgebreid, dat tot 2003 minstens 1300 (vooral allochtone) jongeren door mentorbegeleiding aan een baan of opleiding wil helpen. In het project Home Start, dat opvoedings-ondersteuning thuis geeft aan moeders met jonge kinderen, moet het accent worden verlegd naar eenoudergezinnen en allochtone gezinnen. Scholen in 'achterstandwijken' moeten scholen met na-schoolse opvang (een 'Brede School') worden; dat moet al in het basisonderwijs beginnen en doorlopen tot ver in het voortgezet onderwijs.

Vooral de jeugdzorg voor jongeren met psychosociale problemen vraagt extra inzet. GS willen de bestaande wachtlijsten verminderen en vragen daarvoor ruime rijkssteun, nu de ministeries van VWS en Justitie een nieuwe verdeelsleutel maken. Ook wil de provincie Jeugdinformatiewinkels stimuleren, die bijvoorbeeld in Gouda op een populaire manier informatie en advies gaan geven aan jongeren, die nu door jeugdzorg nog niet worden bereikt.

Veiligheid op straat wordt vergroot door uitbreiding van het lopende Thuis Op Straat-project, dat al succesvol is in Rotterdam, Gouda, Leiden en Dordrecht; uitbreiding begint in 2000 met nog twee gemeenten.

Omdat de invloed van werk, inkomen en woonmileu groot blijkt, starten GS een breed sociaal beleid, dat projecten voor mensen in achterstandssituaties koppelt aan beleid voor wonen en werken. Daarbij komt er onder andere geld voor 'sociale mentoren' in buurten. GS gaat daarvoor binnenkort met gemeenten, maatschappelijke organisaties en doelgroepen om de tafel zitten.

Het jeugdonderzoek 'Met het oog op jongeren' is verricht in opdracht van de provincie. Het is mede betaald door de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Trias en uitgevoerd door de GGD's.Het berust op een representatieve steekproef onder 11.791 jongeren (respons 58%), buiten Den Haag en Rotterdam. Door de brede onderzoekspopulatie is de dynamiek in ontwikkelingen tussen leeftijdsfasen voor het eerst goed te volgen. In Zuid-Holland is dit het eerste samenhangende onderzoek naar de sociaal-medische situatie.

Deel: ' Jongeren uit eenoudergezinnen kwetsbaar '
Lees ook