Vlaamse overheid

Vlaams minister van Sport, Marino KEULEN, legde aan de Vlaamse regering het nieuwe Wielerbesluit ter definitieve goedkeuring voor, na positief advies van de Raad van State. Dit wielerbesluit zal de voorwaarden tot deelneming aan wielerwedstrijden voor minderjarigen wijzigen. De wijziging kwam er op vraag van de praktijkmensen. Met name de Wielerbond Vlaanderen beklaagde zich over de inflatie aan 'wilde organisaties'.

Voorliggend voorontwerp van besluit vervangt het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven (onder wielerproeven worden speelse wedstrijdjes voor -12 jarigen begrepen).

Naar aanleiding van dit nieuwe wielerbesluit lanceert de minister de jongerensportpas voor minderjarigen die in competitieverband sporten. Daarin staat voornamelijk informatie over het deelnemen aan jeugdwedstrijden, de gezondheidstoestand van de jongere, maar ook over eventuele resultaten van dopingtesten. De administratie heeft al de opdracht gekregen dit paspoort te ontwikkelen. De jongerensportpas zal het huidige wielerboekje, waarin nu alle wedstrijden worden opgetekend, vervangen.

De jongerensportpas zal als eerste geïntroduceerd worden in het wielrennen, aangezien dit deel uitmaakt van het nieuwe wielerbesluit dat werd goedgekeurd. De Vlaamse regering wil in de toekomst werk maken van een algemene regeling waar de jongerensportpas wordt ingevoerd voor alle andere sporten samen. De minister van Sport gaat hiervoor binnenkort samenzitten met de Vlaamse sportfederaties en hun koepel, de VSF.

Op termijn zullen ook volwassen sportbeoefenaars, die aan competitiesport deelnemen een atletensportpas nodig hebben. Dit naar analogie van het project dat door het Wereldantidopingagentschap wordt uitgetest. De Vlaamse versie zal echter meer gegevens dan enkel dopinggegevens bevatten en zal een algemeen 'gezondheidsboekje' van de competitiesporter worden. Ook de Vlaamse erkende keuringscentra zullen hiervoor worden ingeschakeld. Zij worden gevraagd mee te werken aan de opmaak van dit gezondheidspaspoort en aan de ontwikkeling van gezondheidstests om de topsporter en topsportbelofte medisch te screenen. De Vlaamse regering gaf eind vorig jaar reeds de opdracht aan de erkende keuringscentra om hiervoor samen te werken en een gestandaardiseerde onderzoeksmethode te ontwikkelen. Op die manier zullen topsporters door elk keuringscentrum op gelijkvormige wijze worden gescreend en begeleid.

"Deze sportpas voor alle topsporters past in het gevoerde integrale topsportbeleid, waarbij ik alle topsportactoren in Vlaanderen wil doen samenwerken met het oog op een verbeterd topsportklimaat in Vlaanderen, " aldus de minister.

Belangrijkste wijzigingen in het wielerbesluit

Wijziging toepassingsgebied van het besluit en definiëring categorieën:

- Leeftijdsgrenzen: toepassing beperken tot 19 jaar i.p.v. tot 23 jaar (tot en met juniores).
- Jongeren mogen nu vanaf de leeftijd van 7 jaar opgeleid worden voor de wielersport.

- Boven de 19 jaar worden de wielrenners 'vrij' gelaten, m.a.w. geen beperkingen op aantal wedstrijden.
- De overgangen tussen de verschillende categorieën wordt beter omschreven.

- Miniemen: wielrenners tussen 8 en 11 jaar, mogen per week aan een wielerproef deelnemen met een maximum van 25 wielerproeven per jaar (vroeger 20).

- Aspiranten: wielrenners tussen de 12 en 14 jaar mogen per week aan een wielerwedstrijd deelnemen met een maximum van 30 wielerwedstrijden per jaar (vroeger 25).


- Wielerboekjes: 'dubbele' controle door de administratie kan afgeschaft worden en gedaan worden door de erkende federaties; responsabilisering van de erkende federaties. De term 'wielerboekje' wordt vervangen door jongeren- sportpas.


- Opleidingen en organisatie van wielerwedstijden voor wielrenners onder de 19 jaar: laten gebeuren door erkende federaties (BLOSO criteria. In de praktijk is dit de wielerbond Vlaanderen) in samenwerking met de clubs die er deel van uitmaken.


- Bijkomende verzekeringsvoorwaarden worden toegevoegd, conform de bepalingen van het Bloso-decreet op de erkenning en subsidiëring van sportfederaties.


- Bijkomende controleopdrachten en sanctiemogelijkheden voor de administraties (op leeftijden, parcours, organisatoren en naar opleiding): de controles zullen worden opgedreven op de organisatie van 'wilde' wedstrijden, d.w.z. wedstrijden georganiseerd door organisatoren die flagrant de bepalingen van dit wielerbesluit negeren (vb. jongens van 14 jaar laten mee- koersen met volwassenen).


- Intensiever medisch toezicht: zo wordt bijvoorbeeld het sportmedisch onderzoek verfijnd. Nu wordt reeds van de categorie 'junioren' (17-18 jaar) een inspanningselektro- cardiogram genomen (vroeger pas vanaf categorie 'beloften'). Elk jaar moet bovendien een medisch geschiktheidattest worden afgeleverd door een door de Vlaamse overheid erkende keuringsarts. De verzamelde gegevens zullen worden geïnventariseerd door de administratie Gezondheidszorg, meer bepaald het team Medisch Verantwoord Sporten.

Met deze maatregel wordt een nieuw luik toegevoegd aan het beleid inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening. Op deze wijze wordt het beleid afgestemd op de noden in de praktijk en wordt de jeugdige renner bovendien beter begeleid en opgeleid. Minister Keulen is dan ook opgetogen met deze goedkeuring die in werking treedt vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien tot eind dit jaar.

persinfo : Sofie Bockaert, woordvoerster van minister Keulen - tel. 02 553 28 43
e-mail: persdienst.keulen@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Deel: ' Jongerensportpas voor alle minderjarige sportbeoefenaars in Vlaanderen '
Lees ook