Gemeente Zwolle

werk Datum uitgave: 28-05-2002
Onderwerp :Openbare orde en veiligheid
De gemeente heeft besloten in Zwolle Zuid gedurende de zomermaanden het ambulant jongerenwerk uit te breiden met 8 uur in de week. Op 1 mei is bij de stichting Stad en Welzijn de jongerenwerker begonnen en blijft tot 1 oktober. Dit naar aanleiding van de toename van overlast van rondhangende jongeren met name in Zwolle Zuid. De jongerenwerker werkt samen met buurtsportwerkers, accommodatiegebonden jongerenwerk en ambulant jeugdhulpverlening in Zwolle Zuid. In het najaar komt de gemeente met aanbevelingen over de inzet van jongerenwerk in de stad. De aanbevelingen worden in samenspraak met politie, wijkzaken en Stichting Stad en Welzijn opgesteld.

Samen met betrokkenen wordt bekeken op welke wijze het buurtwerk projectmatiger en flexibeler kan worden georganiseerd. Hierbij is het uitgangspunt een goede spreiding over de stad. Een punt van aandacht is de spreiding van ambulant jongerenwerk in de verschillende wijken. Het is belangrijk, dat de overlast zich niet verplaatst van het ene deel in Zwolle naar het andere. Het college is van mening, dat in ieder geval het aantal jongerenwerkers in Zwolle uitgebreid moet worden.

Zwolle Zuid
Gezien het aantal jongeren in Zwolle Zuid is daar extra aandacht voor jeugd en de daarmee samenhangende problematiek nodig. Een aantal jaren worden al extra middelen ingezet op jeugd, zoals een ambulant jongerenwerker jeugd en veiligheid naast het reguliere accommodatiegebonden jongerenwerk in jongerencentrum Rezet. Ook is in Zwolle Zuid met tijdelijke middelen jeugd en veiligheid een ambulante jeugdhulpverlener aangesteld via het Bureau Jeugdzorg en zijn er buurtsportwerkers actief in de wijk. Hiermee wordt aan jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geboden en overlast voorkomen. De preventieve aanpak van Community that Cares biedt op middenlange en lange termijn voldoende handvatten om probleemgedrag te voorkomen.

Bron: Communicatie
Datum van 29-05-2002 tot 04-06-2002

Deel: ' Jongerenwerker in Zwolle Zuid vanaf 1 mei aan het werk '
Lees ook