ministerie van economische zaken - persbericht 040 datum: 11-03-1999

minister jorritsma gaat starters in 'life sciences' stimuleren

minister jorritsma van economische zaken wil de krachten bundelen op het gebied van 'life sciences' om de ontwikkeling van o.a. nieuwe geneesmiddelen en voedingsmiddelen te stimuleren. nieuwe ontwikkelingen in de bio-wetenschappen bieden hiervoor veel kansen. ez brengt universiteiten, onderzoeksinstituten, kapitaalverschaffers en bestaande bedrijven samen met als doel het aantal succesvolle starters substantieel te laten toenemen. naar schatting bedraagt het aantal beginnende starters in deze sector op dit moment een tiental per jaar. ez werkt daarom aan een aktieplan. een 'life-sciences-netwerk' zal de ondernemerscultuur bevorderen. ez zal stimuleren dat octrooien en licenties op innovaties afkomstig uit de publieke kennisinfrastuctuur meer worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe nederlandse starters. met de verschaffers van venture capital wordt gesproken over een structuur, waarmee het investeren in nieuwe kansrijke commerciele initiatieven op dit terrein wordt bevorderd. en tenslotte denkt ez aan het stimuleren van de ontwikkeling van incubators, broedplaatsen voor starters. voor 1999 is f 5 miljoen gereserveerd, oplopend tot f 7,5 miljoen voor de navolgende jaren. in de komende maanden zal ez een uitgewerkt aktieplan presenteren.

deze plannen worden toegelicht in de voortgangsrapportage over het clusterbeleid, die minister jorritsma aan de tweede kamer heeft gezonden. de uitgangspunten van het clusterbeleid zijn in 1997 in een brief aan de tweede kamer uiteengezet. dit beleid beoogt samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen te stimuleren ten behoeve van innovatieve producten en productieprocessen. deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de activiteiten die het ministerie heeft ondernomen. deze varieren van workshops rond de technologieradar, waarmee nieuwe technologieterreinen worden verkend, tot het helpen opzetten van een platform rond massa-individualisering, dat producenten stimuleert in te spelen op de individuele wensen van klanten. de toegevoegde waarde van ez blijkt vooral te schuilen in de procesbegeleiding, het bij elkaar brengen van partijen en het daarbij inbrengen van de eigen netwerken van bedrijven en instanties in binnen- en buitenland. ez dient als klankbord, als kritisch meedenker, maar ook als katalysator. de eerste resultaten en de eerste reakties van marktpartijen zijn positief, aldus de rapportage.

een goed voorbeeld van zo'n clusteraanpak zijn de initiatieven rond elektro-magnetische vermogenstechniek (emvt, dit heeft te maken met systemen waar hoge elektrische vermogens worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de aandrijving van treinen of het elektriciteitsnet). nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op dit terrein hebben gezamenlijk de marktkansen voor deze technologie onderzocht. ez is nauw betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van een gezamenlijke aanpak. emvt is in potentie breed toepasbaar en is daarom van groot belang voor de betrokken bedrijven en de nederlandse economie. de toepassing van emvt kan bovendien tot grote energiebesparing leiden.

de volledige versie van de voortgangsrapportage is opgenomen in de ez- site op internet:
https://info.minez.nl/bt_it/fs_techno.htm

Deel: ' Jorritsma gaat starters in 'life sciences' stimuleren '
Lees ook