Ministerie EZ persbericht


JORRITSMA ROEPT OP TOT MILLENNIUMEINDSPRINTDatum: 05-10-1999

In de aanpak van het millenniumprobleem staat Nederland er, ook in internationaal opzicht gezien, relatief goed voor. Dit betekent echter nog niet dat ons land volledig millenniumgereed is. Gewaakt moet dan ook worden voor onderschatting van de mogelijke invloed van de resterende millenniumproblemen. De korte tijd die rest bij de voorbereidingen op de millenniumovergang is hard nodig. Minister Jorritsma van Economische Zaken doet dan ook een oproep aan het Nederlandse bedrijfsleven nù de eindsprint in te zetten om het nieuwe millennium met vertrouwen tegemoet te zien, ondanks de goede voortgang die in de afgelopen maanden is geboekt. Tevens moeten bedrijven hun klanten en het publiek melden welke problemen zij wel of niet verwachten rond het millennium. Dit schrijft Minister Jorritsma in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de aanpak van het millenniumprobleem.

De minister constateert dat er nog steeds een aantal zorgpunten zijn waaraan het Millenniumplatform de komende maanden veel aandacht voor zal vragen:
1) Testen op millenniumbestendigheid. Er wordt in veel gevallen niet of niet naar behoren getest, en de uitkomsten van testen die wel plaatsvinden worden vaak niet goed gedocumenteerd. Bovendien worden keten- en intersectorale aspecten bij het testen te vaak over het hoofd gezien. Ook de internationale ketenproblematiek krijgt nog vaak te weinig aandacht, ondanks de grote afhankelijkheid van in- en uitvoer van veel Nederlandse ondernemingen. Tevens is het van belang om de millenniumbestendigheid van de systemen na het testen te waarborgen ( 'bevriezen' van de systemen).
2) Veel ondernemingen hebben nog geen 'contingencyplan' (hoe om te gaan met onvoorziene situaties) en geen 'roll-over plan' (draaiboek voor de periode rondom de millenniumwisseling).
3) Leveranciers moeten meer duidelijkheid geven aan afnemers of klanten over de te verwachten continuïteit van de dienstverlening rondom de eeuwwisseling. Onduidelijkheid kan leiden tot zeer ongewenst handelen, zoals hamsteren, bovenmatig geld opnemen, enzv.

De volledige tekst van de voortgangsrapportage is te vinden op de EZ-site: https://info.minez.nl/Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Jorritsma roept op tot millenniumeindsprint '
Lees ook