Gemeente Delfzijl

Persbericht

25/03/2003
Jorritsma stelt rampbestrijdingsplan Dynea B.V. te Farmsum-Delfzijl vast

INFORMATIE

Waarnemend burgemeester A. Jorritsma-Lebbink heeft maandag 3 maart jl. het rampbestrijdingsplan voor Dynea B.V. vastgesteld. Dit is het vierde plan in een reeks van zeven rampbestrijdingsplannen. Reeds eerder vastgestelde rampbestrijdingsplannen zijn de plannen voor FMC Industrial Chemicals, Aluminium Delfzijl B.V. en Methanor v.o.f.

In het kader van de nieuwe wetgeving (Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen) dienen voor zeven bedrijven in de gemeente Delfzijl rampbestrijdingsplannen te worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Rampbestrijdingsplannen zijn noodplannen waarin de effecten buiten de poort van een risicolocatie in kaart gebracht zijn. In de plannen zijn scenario's geschetst die kunnen leiden tot een ramp of een grote calamiteit die ook effecten buiten de poort tot gevolg hebben. Bij elk scenario is nagegaan hoe de verschillende disciplines te werk moeten gaan.

Een multidisciplinaire werkgroep heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de plannen. Hierin zijn de brandweer, de politie, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, Rijkswaterstaat, het waterschap, Groningen Seaports en de bedrijven zelf vertegenwoordigd. Voor het opstellen is verder een veiligheidskundige ingehuurd.

Het plan heeft vanaf 5 januari 2003 tot en met 7 februari 2003, gedurende vier weken, ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Op 15 januari 2003 heeft een openbare voorlichtings- bijeenkomst plaatsgevonden, waarin een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn of haar bevindingen kenbaar te maken. Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van het vijfde rampbestrijdingsplan. Het ligt in de bedoeling deze nog voor de zomer af te ronden.

Deel: ' Jorritsma stelt rampbestrijdingsplan Dynea Farmsum-Delfzijl vast '
Lees ook