Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Kriminologie:

Hoe zullen de criminaliteit en criminaliteitsbestrijding zich in Nederland ontwikkelen?

æElke regio moet een criminele kaart hebben, die een zo goed mogelijke schatting geeft van de totale criminaliteit. In 2010 baseren de politie en het openbaar ministerie zich bij het stellen van prioriteiten in de criminaliteitsbestrijding op een goed gefundeerd inzicht in de criminaliteit in hun regio. Het kan toch niet zo zijn dat het OM en de politie druk in de weer zijn met kinderporno terwijl het volgens de criminele kaart in Nederland blijkt te wemelen van het dronken rijden?Æ, aldus procureur-generaal Steenhuis tijdens het congres Vooruitzichten in de criminologie van de Nederlandse Vereniging Voor Kriminologie (NVK), dat op donderdag 17 juni plaatsvindt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ook de politiek heeft hoge verwachtingen van wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit. ´Over misdaad en misdaadbestrijding bestaat sterke beeldvorming in de politiek, de media en de samenleving. Deze beelden worden niet zozeer bepaald door objectieve informatie, maar door emoties. Ik verwacht van de criminoloog dat hij met een ækoel oogÆ naar de feiten kijkt

- bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad of de criminaliteit door allochtonen-, zonder daarbij door taboes te worden gehinderdÆ, aldus de minister van justitie mr. A.H. Korthals, in zijn openingstoespraak.

De Amerikaanse hoogleraar criminologie Ineke Haen concludeert in haar lezing dat Europese criminologen zich ten onrechte spiegelen aan de Verenigde Staten. Amerika is volgens haar van oudsher gekenmerkt door een gewelddadige cultuur, diepgewortelde rassendiscriminatie en een grote ervaring met georganiseerde criminaliteit. De verschillen met Nederland zijn dusdanig groot dat het onzinnig is om criminaliteitsvoorspellingen in Nederland te baseren op de huidige Amerikaanse situatie.

Zal de criminaliteit in Nederland stijgen of dalen? Wat zullen de kernvragen zijn, waar de criminologie en de criminele politiek zich rond 2010 op richten? Sprekers met verschillende achtergronden zullen deze vragen tijdens het congres proberen te beantwoorden. Daarnaast zullen alle deelnemers aan het congres op basis van stellingen hun verwachtingen ten aanzien van de toekomst van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding uitspreken.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het congres Vooruitzichten in de criminologie ter ere 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging Voor Kriminologie (NVK) vindt plaats op donderdag 17 juni van 9.30 uur tot 17.00 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam,

Voor meer informatie over het congres kunt u zich wenden tot mr. W. Huisman of mw. Mr. A. Nieuwendijk, sectie Criminologie Vrije Universiteit, tel. (020) 444 6224 of per e-mail .

PROGRAMMA

9.30 uur

Opening door dagvoorzitter prof.dr. H.G. van de Bunt, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en hoogleraar Criminologie

9.40 uur

Toespraak door mr. B. Korthals, minister van justitie

10.15 uur Lezing door mw.prof. dr. I. Haen, hoogleraar Criminologie aan de University of Nebraska

11.15 uur Lezing door prof.dr. P. Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

13.30 -16.00 uur

Workshops over allerlei themaÆs waaronder het spanningsveld in de aanpak van de criminaliteit in steden, jeugd en geweld, het functioneren van het strafrecht, de toekomst van het straffen en misdaad en media.

16.40 uur

Aanbieding congresbundel en jubileumnummer Tijdschrift voor Criminologie door dr. H. Franke, eindredacteur Tijdschrift voor Criminologie.


16-06-1999 / pb 99.36 / bv

Deel: ' Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Kriminologie '
Lees ook