LTO Nederland

LTO zet overleg met ministerie van LNV op laag pitje

LTO: juridisch toetsing aanwijzing zandgronden

Dinsdag 11 september 2001 - LTO-Nederland laat toetsen of de aanwijzing van droge zandgronden in verband met het mestbeleid juridisch en bestuursrechtelijk door de beugel kan. Het LTO-bestuur heeft hiertoe vanmiddag besloten nadat het de resultaten besprak van overleg, dat gisteravond in Den Haag is gevoerd tussen de land- en tuinbouworganisatie en minister Brinkhorst (LNV). Het bestuur besloot voorts om het overleg met LNV drastisch te beperken tot onderwerpen die als perspectiefvol zijn aan te merken.

Het LTO-bestuur kwalificeerde het resultaat van het gesprek met LNV als onvoldoende en wil niet op dezelfde wijze met het overleg doorgaan. Het overleg met het ministerie wordt op een laag pitje gezet: LTO wil alleen nog praten over zaken, die in economisch opzicht perspectief bieden. Het moet derhalve gaan om een versterking van de concurrentiepositie van land- en tuinbouw in de internationale context en verbeteringen op bedrijfsniveau.
Belangrijkste reden voor LTO om deze drastische stap te zetten is dat bij de overheid steeds minder oog bestaat voor de gevolgen, die overheidsbeleid heeft voor individuele ondernemers. Bij de leden groeien de ergernis en onvrede over de werkwijze van LNV.

Op andere onderdelen van het mestbeleid (excretienormen, mineralenbeleid voor plantaardige teelten) heeft minister Brinkhorst weliswaar handreikingen gedaan om aan al lang slepende bezwaren van LTO tegemoet te komen. Ook met de aanwijzing van droge zandgronden wilde de minister voor komend jaar een gebaar maken, maar het bestuur van LTO wil op deze manier niet verder praten over het mestbeleid. Nu is de rechtszekerheid van individuele ondernemers in het geding. Volgens het bestuur rammelt de aanpak, zowel bij de aanwijzing van grond als bij het gebruik van allerlei verschillende kaarten, aan alle kanten. De toetsing van een en ander spruit hieruit voort.

Voortdurende onvrede heerst bij LTO ook over de besteding van Brussels geld voor plattelandsbeleid. Na aanpassing van het EU-landbouwbeleid komen middelen beschikbaar voor boeren, die hun bedrijven willen aanpassen en omschakelen. Een groot deel van de middelen gaat al enkele jaren naar de aankoop van landbouwgrond voor natuurdoeleinden. Dit jaar is dat 60 miljoen van de beschikbare 124 miljoen gulden. Minister Brinkhorst heeft eerder aangegeven die besteding te willen stoppen en het geld te zullen gebruiken waarvoor het bedoeld is. LTO heeft echter de indruk dat de komende jaren nog steeds geld gaat naar grondaankopen voor natuur en vindt dit onacceptabel.

LTO heeft nog niet gereageerd op het kabinetsbesluit over het rapport Wijffels. Doornbos kondigde aan, dat hij zich over dit onderwerp tot premier Kok wil richten en hem ook wil aanspreken op de gevolgen van het totale overheidsbeleid voor alle agrarische bedrijven.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070 3382722)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Juridisch toetsing aanwijzing zandgronden '
Lees ook