MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min. van Just:/Evaluatie mvv-vereiste in vreemdelingenwet

Charlotte Menten
070 370 6266

3890

01.02.00

Evaluatie mvv-vereiste in vreemdelingenwet
AANVRAAG TOELATING TOT NEDERLAND INDIENEN IN HET BUITENLAND BLIJKT

EFFECTIEF; KNELPUNTEN AANPASSEN

De systematiek van het indienen van een aanvraag voor toelating tot Nederland bij de ambassade in het buitenland door middel van de mvv-procedure (machtiging tot voorlopig verblijf) blijkt effectief. Het mvv-vereiste dat eind 1998 is ingevoerd door een wijziging van de vreemdelingenwet, voldoet grotendeels aan het vooraf gestelde doel: beoordeling van de aanvraag voor toelating voordat een vreemdeling naar Nederland komt. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar van verzoeken tot toelating die in Nederland worden ingediend naar verzoeken vanuit het buitenland. Wel zijn er enkele knelpunten ten aanzien van vreemdelingen die al in Nederland verblijven en te laat hun verblijfsvergunning verlengen en voor vreemdelingen die het doel van hun verblijf in Nederland tussentijds willen wijzigen. Ook dan geldt het mvv-vereiste wat betekent dat de vreemdeling terug moet keren naar zijn of haar land van herkomst. Het voorstel is dan ook om de regels op dit punt aan te passen. Dat blijkt uit de evaluatie van het mvv-vereiste die vandaag door staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.

Procedure
Het wettelijke mvv-vereiste is vorig jaar ingevoerd voor vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen. Zij moeten bij de Nederlandse diplomatieke dienst in het eigen land een mvv-procedure starten. Ook kan een referent een mvv-procedure starten in Nederland voor een vreemdeling in het buitenland, bijvoorbeeld in het geval van gezinshereniging. Tijdens de mvv-procedure wordt gecontroleerd of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot Nederland. Pas na een positief besluit kan de vreemdeling naar Nederland reizen en een verblijfsvergunning ontvangen. Overigens zijn onderdanen uit enkele landen vrijgesteld van het mvv-vereiste, waar onder de landen van de EU, Noorwegen, de Verenigde Staten, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ook erkende vluchtelingen zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. Bij de instelling van het mvv-vereiste is direct een evaluatie aangekondigd. Deze is uitgevoerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en betreft de eerste negen (soms tien) maanden van vorig jaar.

Aantallen
Het totale aantal aanvragen voor een mvv is in de eerste negen maanden van vorig jaar gestegen met 19% tot 32.031 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1998. In de eerste tien maanden van vorig jaar is het aantal aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning voor eerste toelating gedaald met 23% tot 39.413 ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Het aantal mvv-aanvragen bij de diplomatieke diensten in het buitenland is gestegen met 74% naar circa 11.500 (januari/september 1999). Het aantal aanvragen voor eerste toelating dat door de vreemdelingendienst in Nederland niet in behandeling is genomen omdat de mvv ontbrak bedraagt rond de 6% (2185 zaken) van het totaal. Dat betekent dat deze aanvragen buiten behandeling zijn gesteld. De IND heeft in 26 gevallen de hardheidsclausule toegepast waarbij het ontbreken van een mvv niet is tegengeworpen, voornamelijk bij de toelating van pleegkinderen uit het buitenland. Daarnaast is deze clausule toegepast bij enkele categorieën vreemdelingen zoals de witte illegalen en Iraanse (ex-)asielzoekers.

Knelpunt .....
Knelpunt
Een geconstateerd knelpunt is de verplichting om een mvv aan te vragen bij het niet tijdig verlengen van een verblijfsvergunning door vreemdelingen die al in Nederland zijn. De mvv moet ook in die gevallen aangevraagd worden in het buitenland. Om dergelijke situaties te voorkomen stuurt de vreemdelingendienst drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning een rappelbrief naar de vreemdeling. Desondanks heeft dit in 116 gevallen niet geleid tot een tijdige aanvraag, waardoor het mvv-vereiste is toegepast. De evaluatie laat zien dat in die gevallen het mvv-vereiste als onevenredig wordt ervaren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat door de verplichte reis naar het land van herkomst en de daarbij behorende verblijfsduur ten behoeve van de procedure, de vreemdeling zijn baan verliest en daarmee niet langer in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Met name op dit aspect heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV) een advies uitgebracht. Dit advies richt zich niet op de uitvoering door de IND, maar vooral op de inhoudelijke kant van de beleidsregel. Staatssecretaris Cohen stelt voor om voor deze categorie het mvv-vereiste te laten vervallen als de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden voor toelating in Nederland. Een ander knelpunt betreft het mvv-vereiste voor de categorie vreemdelingen die tijdelijk in Nederland verblijven en het doel van hun verblijf in Nederland willen wijzigen, bijvoorbeeld een buitenlandse student die van studie wil wijzigen. Ook bij deze groep vreemdelingen wordt het als onredelijk ervaren om terug te keren naar het land van herkomst om daar een nieuwe procedure te starten. Daarom stelt staatssecretaris Cohen voor om ook deze groep vrij te stellen van het mvv-vereiste mits zij blijven voldoen aan alle voorwaarden tot toelating.

-----------

01 feb 00 13:10

Deel: ' Justitie evaluatie mvv-vereiste in vreemdelingenwet '
Lees ook