expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST:Herschikking sanctiecapaciteit

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Wim Kok
070 370 7266/ 2608

3853

06.10.99

NA NIEUWE PROGNOSES: HERSCHIKKING SANCTIECAPACITEIT.

Het overschot aan gevangeniscapaciteit zal waar mogelijk worden benut om de tekorten in de tbs- en jeugdsector op te vangen. Mede op basis van de nieuwe prognoses van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wordt voor volgend jaar een tekort voorspeld van 185 plaatsen in de jeugdinrichtingen en 50 in de TBS- sector oplopend tot respectievelijk 205 en 105 in 2001. De beschikbare detentiecapaciteit voor volwassenen (zowel mannen als vrouwen) is ruim op orde, er is zelfs sprake van een overcapaciteit. In 2000 zal er een overcapaciteit zijn van 1095. Bij dit getal zal nog rekening moeten worden gehouden met een marge die nodig is om calamiteiten en een piekaanbod van verdachten op te vangen.

Dat schrijft minster A. H. Korthals van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe prognose zijn gebaseerd op een analyse van de ontwikkeling van diverse factoren die van invloed zijn op de noodzakelijke capaciteit. Na jarenlange tekorten op de detentiecapaciteit is er nu, bij ongewijzigd beleid, sprake van een overcapaciteit. De bij het gevangeniswezen benodigde sanctiecapaciteit stijgt in de periode 1998 tot en met 2003 met circa 2% per jaar. Daarmee voorziet de actuele prognose voor de komende jaren een beduidend matiger groei van de behoefte aan penitentiaire capaciteit dan in de achterliggende periode. Deze afvlakking kent twee oorzaken. In de eerste plaats is de vermogenscriminaliteit in de periode 1994 - 1996 gedaald. In de tweede plaats zet de sterke toename van de gemiddelde strafduur, waarvan CBS


De door het WODC geraamde capaciteitsbehoefte in de komende jaren wordt in de komende periode gecorrigeerd voor het te verwachten effect van nieuwe beleidsmaatregelen in het kader van de ombuigingstaakstelling uit het Regeerakkoord van 115 miljoen. Per saldo resulteert een vermindering van de behoefte aan gevangeniscapaciteit in de komende jaren.
Met name zal vaker gebruik worden gemaakt van elektronische detentie. De ombuigingsmaatregelen, die ook zullen leiden tot een verdere versobering van de gevangenisregiems, zijn inmiddels op hun uitvoerbaarheid getoetst. Daarover zal binnenkort worden gesproken met de betrokken ondernemingsraden en de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing. Het voornemen om griffierecht te heffen voor gedetineerden die een klacht willen indienen, is inmiddels geschrapt.

Het WODC baseert de prognose onder meer op recent beschikbaar gekomen straftoemetingsgegevens. Deze geven een ander beeld van de ontwikkelingen na 1994 dan tot voor kort bekend was. Vorig jaar ontbraken deze nog. Het WODC geeft aan dat, hoewel de kwaliteit van de huidige prognose is gestegen, er een onzekerheidsmarge moet worden aangehouden ten aanzien van de prognose. Deze marge leidt tot de noodzaak om prognoses regelmatig te actualiseren en het beleid zonodig flexibel op de uitkomsten daarvan aan te passen. Om tot een definitieve planning te komen voor de jaren 2002 en 2003 wordt gewacht op de prognoses die beschikbaar komen in 2001.

Het beleid is er op gericht dat de overcapaciteit bij het gevangeniswezen, wordt ingezet om de tekorten in de sectoren Jeugd en TBS in te vullen. Daarnaast is er reservecapaciteit noodzakelijk om schommelingen in het aanbod op te vangen. Dat geldt voor specifieke evenementen zoals het Europees Voetbal Kampioenschap van volgend jaar. Ook is reservecapaciteit noodzakelijk om de gevolgen op te kunnen vangen van nieuw beleid waarmee in de prognoses nog geen rekening kon worden gehouden. Het gaat daarbij om de te verwachte effecten van de intensivering van werkzaamheden van politie en rechterlijke macht ten behoeve van aanpak fraude en georganiseerde criminaliteit . Eveneens wordt een stijging van het aantal noodzakelijke plaatsen voor vreemdelingenbewaring verwacht, als het gevolg van de intensivering van het terugkeerbeleid. Daarnaast is er ruimte voor onderhoudswerkzaamheden en modernisering van de huidige reguliere capaciteit. Het betreft hier verouderde inrichtingen die onrendabel zijn. De Dienst Justitiële Inrichtingen werkt momenteel de consequenties uit van de nieuwe prognose. Naar verwachting kunnen de financiële consequenties voor de jaren 2000 en 2001 worden opgevangen binnen de huidige financiële kaders.

Deel: ' Justitie Herschikking sanctiecapaciteit '
Lees ook