MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MINJUS:STRAFMAAT STRUCTURELE DISCRIMINATIE WORDT VERDUBBELD

3900


08.03.00

STRAFMAAT VOOR STRUCTURELE DISCRIMINATIE WORDT VERDUBBELD

De strafmaat voor structurele vormen van discriminatie wordt verhoogd. Voor het stelselmatig opzettelijk beledigen van mensen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid en het stelselmatig aanzetten tot discriminatie wordt de strafmaat verdubbeld tot twee jaar. Voor het stelselmatig verspreiden van discriminerend materiaal wordt de maximumstraf een jaar. Dat staat in een voorontwerp voor een wetsvoorstel tot strafmaatverhoging van structurele discriminatie van minister A.H. Korthals van Justitie, dat om advies aan belanghebbende organisaties is gestuurd. Het wetsontwerp vloeit voort uit het regeerakkoord.

Het anti-discriminatiebeleid is neergelegd in de regeringsnota 'Kansen krijgen, kansen pakken' van minister van Boxtel (grote steden- en integratiebeleid). Daarin is een actieprogramma uitgewerkt tegen discriminatie en racisme. Dit programma kent twee hoofdlijnen: preventie en het optreden tegen discriminerende en racistische gedragingen. Bij het eerste is te denken aan scholing en educatie, bij het tweede aan gedragscodes, bemiddeling, training en - als sluitstuk
- sancties.

De huidige discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht bestaan sinds 1971. De aanvankelijke scepsis over de rol en het effect van het strafrecht bij discriminatiebestrijding heeft, naar de indruk van het kabinet, inmiddels plaatsgemaakt voor de consensus dat het strafrecht een nuttige aanvullende rol kan spelen. De strafbepalingen worden in de praktijk regelmatig toegepast. Onder structurele discriminatie wordt verstaan de herhaling van discriminatoire uitingen door steeds dezelfde personen of groepen, door een bewuste samenwerking tussen die personen of door het georganiseerde of zelfs beroepsmatige karakter ervan. De betekenis en daadkracht van extreem-rechts in Nederland is momenteel gering. Desondanks bestaat de indruk dat discriminatie soms structurele vormen aan neemt. Nieuwe media zoals het Internet maken dit makkelijker dan voorheen mogelijk. Het kabinet houdt deze structurele vormen van discriminatie voor een aanmerkelijk gevaarlijker bedreiging voor de rechtstaat dan incidentele. Dit rechtvaardigt de verhoging van de strafmaat

Het wetsvoorstel is, zoals gezegd, om advies gestuurd aan belanghebbende organisaties. Na verwerking van de adviezen zal het geagendeerd kunnen worden voor behandeling in de ministerraad.


08 mrt 00 13:36

Deel: ' Justitie strafmaat structurele discriminatie verdubbeld '
Lees ook