Tweede Kamer der Staten Generaal


19637000.509 brief sts just over toelating asielzoekers uit een deel van bosnie

Gemaakt: 3-3-2000 tijd: 15:59


2


19637 Vluchtelingenbeleid

nr. 509 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 2000

In aansluiting op mijn brief van 15 februari jl.(19637, nr. 508), waarin ik heb aangegeven dat het Kabinet zich nader zal beraden over het verzoek vanuit uw Kamer om aan asielzoekers die de val van Srebrenica hebben meegemaakt, toelating te verlenen, deel ik het volgende mee.

Tijdens het kabinetsberaad van 18 februari jl. is besloten om deze groep asielzoekers onder bepaalde voorwaarden toe te laten tot Nederland. Aan hen zal een vergunning tot verblijf worden verleend wegens klemmende redenen van humanitaire aard.

De voorwaarden voor deze regeling, die geldig is vanaf 18 februari jongstleden, zullen er op hoofdlijnen als volgt uit zien.

Voor toelating komen in aanmerking Bosnische moslims die in Nederland een asielaanvraag hebben ingediend. Betrokkenen dienen aannemelijk te hebben gemaakt dat zij ten tijde van de val van de enclave Srebrenica aldaar verbleven. Daarnaast dienden zij te vallen onder de doelgroep waarvoor de zogenaamde «safe area» in Srebrenica is opgericht op basis van de resolutie 819 van de VN-Veiligheidsraad.

Het asielrelaas van deze personen dient consistent te zijn, onder andere ten aanzien van de vraag of aannemelijk is dat de betrokkenen ten tijde van de val van de enclave aldaar verbleven.

Daarnaast dienen betrokkenen vóór de datum van de inwerkingtreding van deze regeling, een asielaanvraag in Nederland te hebben ingediend. Betrokkenen dienen vanaf de datum van de asielaanvraag tot 18 februari
2000 onafgebroken verblijf in Nederland te hebben gehad. Op de datum van de aanvraag conform deze regeling moeten zij nog steeds in Nederland verblijven.

Van deze regeling zijn uitgesloten personen die zich hebben onttrokken aan maatregelen van vreemdelingentoezicht. Voorts mag betrokkene geen inbreuk hebben gemaakt op de openbare orde of de nationale veiligheid. In dit verband is het bepaalde in paragraaf A4.4.3.1 en A4.3.2.1 van de Vreemdelingencirculaire van toepassing.

Voor zover noodzakelijk zullen betrokkenen worden ontheven van de plicht tot het bezit van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.

Om in aanmerking te komen voor toelating op basis van deze regeling dienen betrokkenen zich binnen één maand na publicatie van het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV) te hebben gemeld.

De nader uitgewerkte regeling voor toelating van deze personen, die op hoofdlijnen in het bovenstaande is weergegeven, zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Ik vertrouw er op u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Justitie Toelating asielzoekers uit een deel van Bosnie '
Lees ook