expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUST: Uitvoering contourennota ligt op schema

Wiebe Alkema
070 370 7225

3841

21.09.1999

Justitiebegroting 2000
UITVOERING CONTOURENNOTA LIGT OP SCHEMA

De modernisering van de rechterlijke macht ligt op schema. Het doel daarvan is betere dienstverlening. Dit betekent meer maatwerk, snellere doorlooptijden en een grotere toegankelijkheid en openheid voor rechtzoekenden. Het sluitstuk vormt een overkoepelend, bestuurlijk orgaan, de Raad voor de Rechtspraak. Over de inrichting van het gemeenschappelijk beheer van rechtspraak en Openbaar Ministerie wordt eind van dit jaar een nota naar de Tweede Kamer gezonden. De Kamer wordt halfjaarlijks over de voortgang van het project geïnformeerd. De eerste voortgangsrapportage verschijnt in november 1999. Voor de werving, selectie en opleiding van rechters is volgend jaar 11 miljoen gulden extra beschikbaar.

Dit schrijven minister A.H. Korthals en staatssecretaris M.J. Cohen in de toelichting op hun begroting voor het volgend jaar.

Activiteiten
Een belangrijk deel van de activiteiten neemt de rechterlijke organisatie zelf ter hand via het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) dat eind april van dit jaar is aangeboden aan de beide bewindslieden. Het programma beoogt in drie jaar het maatschappelijk functioneren van de rechterlijke macht te verbeteren door onder meer versterking van het bestuur en verbetering van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid.
Onder het programma vallen een aantal landelijke zogeheten ontwikkelteams en lokale veranderorganisaties die per gerecht verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke implementatie en vernieuwing. Deze teams zijn samengesteld uit mensen uit de eigen organisatie: rechterlijk en niet-rechterlijk personeel. Deze aanpak is gekozen omdat de beide bewindslieden van oordeel zijn dat verandering lokaal vorm krijgt en alleen leidt tot structurele verbetering als de vernieuwing wordt gedragen door de direct betrokkenen zelf.

Het departement bereidt de wetgeving voor. Dit betreft de wetsvoorstellen bestuur en organisatie gerechten en de Raad voor de Rechtspraak. Versterking van de organisatie van de rechtspraak zal (met inachtneming van de rechterlijke onafhankelijkheid) vooral moeten gebeuren op het niveau van de gerechten. Dit betekent dat wettelijke beheersbevoegdheden primair aan de besturen van de gerechten worden toegekend. Daarbij is integraal management onontbeerlijk. In 2000 krijgt de rechterlijke organisatie de beschikking over een evenwichtig werklastmetingssysteem (Lamicie) waardoor de prestaties van de gerechten gemeten kunnen worden. Dit is van belang omdat de bewindslieden voorstander zijn van een meer prestatiegerichte bekostiging die leidt tot zakelijke en transparante verhoudingen. Deze prestatiebekostiging houdt in dat de begroting van de rechterlijke organisatie is gebaseerd op een betrouwbare norm-kostprijs en een reële raming van het aantal af te handelen zaken.

Werk .....

Werk
Tijdens de reorganisatie van de rechterlijke macht gaat het reguliere werk gewoon door en moeten lopende activiteiten tot een goed einde worden gebracht. Het betreft activiteiten op het gebied van de afstemming in de strafrechtsketen, de werving, selectie en opleiding van rechters, de bestuurlijke onderbrenging van de Tariefcommissie bij het gerechtshof in Amsterdam en de overheveling van de zogeheten Mulderzaken naar de bestuurssectoren van de rechtbanken.

Meer rechters
De komende jaren zijn de inspanningen niet alleen gericht op de werving, selectie en opleiding van rechters. Ook worden meer rechters toegerust voor de behandeling van het toegenomen aantal beroepszaken op grond van de Vreemdelingenwet. Vreemdelingenrechtspraak gebeurt in de toekomst op meer locaties dan de huidige vijf vreemdelingenkamers.

---------------

21 sep 99 15:24

Deel: ' Justitie Uitvoering contourennota ligt op schema '
Lees ook