MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Intensieve begeleiding voor recidiverende jongeren

Ivo Hommes
070 370 6126

3898

03.03.00

Landelijke invoering
INTENSIEVE BEGELEIDING VOOR RECIDIVERENDE JONGEREN

Jongeren die al verschillende keren met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor Individuele trajectbegeleiding (ITB). Deze intensieve begeleiding voor een periode van zes tot twaalf maanden, kan in de plaats komen van een vrijheidsstraf. Als jongeren zich niet aan de afspraken houden, volgt alsnog de vrijheidsstraf. Uit experimenten blijkt dat door middel van deze aanpak de leefsituatie van de jongere verbetert en daardoor de recidive verminderd. Jongeren die het traject doorlopen gaan er vrijwel altijd op vooruit. De ITB wordt gefaseerd landelijk ingevoerd. Dat schrijft minister Korthals van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze regeling is bedoeld voor een deel van de jeugdige criminelen, de zogenoemde harde kern jongeren. Deze jongeren plegen in verhouding veel en ernstige delicten. Als gevolg daarvan komen ze vaak met politie en justitie in aanraking. Bij veel van deze jongeren is sprake van problemen, zoals een voortijdig afgebroken schoolopleiding, werkloosheid of slechte familierelaties. Een rechter kan in de toekomst in plaats van een vrijheidsstraf ITB opleggen. Dit vindt alleen plaats in die gevallen dat er een aanbod heeft plaatsgevonden vanuit het openbaar ministerie en de betrokkene hiermee instemt. De Raad voor de Kinderbescherming of de Reclassering adviseert vooraf over de wenselijkheid van de ITB.

Het doel van de ITB voor de harde kern is het voorkomen van recidive door de sociale integratie en de persoonlijke vaardigheden te vergroten. De begeleider en jongere gaan na wat de problemen zijn en wat voor activiteiten ondernomen moeten worden om hierin verandering aan te brengen. In de intensieve begeleiding neemt het bieden van perspectief -op onder meer scholing of werk- een centrale plaats in. Er worden concrete en stevige afspraken gemaakt (in de vorm van een contract) en de jongere wordt sterk gecontroleerd of hij zich daaraan houdt. In een periode van zes tot twaalf maanden wordt getracht de jongeren weer .op de rails. te zetten. Wanneer de afspraken niet worden nagekomen, volgt alsnog een vrijheidsbenemende straf.

Na een periode waarin de ITB op experimentele basis is uitgevoerd, heeft de minister besloten de ITB landelijk en structureel in te voeren. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden. Nog dit jaar zal in een viertal arrondissementen worden gestart. Dit aantal wordt in de loop van 2001 uitgebreid waarna verwacht wordt dat begin 2003 alle arrondissementen een aanbod hebben van ITB voor de harde kern.
--------------

03 mrt 00 09:26

Deel: ' Justitie wil intensieve begeleiding recidiverende jongeren '
Lees ook