expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUST: Justitie en Europa

Victor Holtus
070 370 6858

3837

21.09.99

Justitiebegroting 2000
JUSTITIE EN EUROPA

Het kabinet zal tijdens de speciale Europese Raad in Tampere (Finland) op 15 en 16 oktober 1999 drie onderwerpen aan de orde stellen: asiel- en migratievraagstukken, bestrijding van internationale criminaliteit en de versterking van de Europese rechtsorde.

Dat schrijven minister A.H. Korthals en staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie in de toelichting op hun begroting voor het volgend jaar.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam zal de EU de komende vijf jaar op het terrein van asiel en migratie een reeks van maatregelen moeten nemen. Zo moeten onder meer minimumnormen worden aangenomen voor de opvang van asielzoekers, voor de kwalificatie als vluchteling en voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan ontheemden. De Nederlandse regering heeft voor Tampere de volgende prioriteiten gesteld: er moeten nadere afspraken worden gemaakt over een pijleroverstijgende aanpak van het asiel- en migratievraagstuk. En er moet een aanzet worden gegeven tot verdere toenadering van de verschillende asielprocedures met als uiteindelijk doel één Europese asielprocedure. Voorts moet er een Europese regeling komen voor ontheemden. Ook dient het fenomeen mensensmokkel aangepakt te worden. En als laatste prioriteit streeft ons land ernaar de rechtspositie van migranten te verbeteren. Na vijf jaar legaal verblijf in de EU moeten de rechten van zoveel mogelijk gelijk getrokken worden met de rechten van EU-onderdanen.

Bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit moet volgens de regering het accent liggen op de daadwerkelijke toepassing van bestaande rechtsinstrumenten en op verbetering van de huidige vormen van praktische samenwerking. De uitvoering van het Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, dat onder Nederlands voorzitterschap is aangenomen, moet worden voltooid en er moet een basis worden gelegd voor een vervolg daarop. De regering richt zich bij een Europese aanpak op drie aspecten:

- politiële samenwerking;

- justitiële samenwerking;

- criminaliteitspreventie.

Bij de versterking van de Europese rechtsorde zijn twee aspecten voor Justitie van bijzonder belang: de bevestiging van de beginselen van de rechtsstaat (de .Rule of Law.) en de harmonisatie van het burgerlijk (proces)recht. Er moet een samenhangend beleid op het punt van de rechtsstaat worden geformuleerd, mede met het oog op de positie van de kandidaat-lidstaten. Justitie werkt daartoe samen met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije bij de inrichting van de rechtstaat aldaar.
Bij het nemen van maatregelen op het terrein van civielrechtelijke samenwerking zal de burger volgens de regering het meeste baat hebben bij verdere harmonisering en vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht, met name op terreinen als termijnen, kosten en voorlopige maatregelen.

---------------

21 sep 99 15:18

Deel: ' Justitiebegroting 2000 Justitie en Europa '
Lees ook