Ingezonden persbericht

Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. 02-790 93 06 - fax 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

Betreft: KA 1 Antwerpen organiseert interculturele driedaagse Interculturali tijd

Het Koninklijk Atheneum 1 van Antwerpen organiseert van 11 tot en met 13 oktober 2001 de interculturele driedaagse Interculturali tijd.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt is het oplaten van een balloninstallatie op zaterdag 13 oktober tussen 18 en 19 uur. De dag voordien creëren de leerlingen van de school een balloninstallatie onder het motto De school als spiegel van en voor de maatschappij. Ze worden begeleid door de beeldend kunstenaar Peter Boelens. Deze balloninstallatie zal boven het gebouw van de school uitsteken als een boodschap voor de Stad Antwerpen, voor België, voor Europa en voor de wereld.

Donderdag 11 oktober: colloquium 'Allochtonen in de politiek' Tijdens de eerste dag van de driedaagse nemen de leerlingen van het laatste jaar deel aan het colloquium 'Allochtonen in de politiek'. Het colloquium wordt georganiseerd door de vereniging De wereld in Lier.

Vrijdag 12 oktober: Onze school de ultieme samenleving In de voormiddag organiseren de klastitularissen tal van activiteiten. Zo is er onder meer een schoolanalyse en een quiz. Er worden ook wenskaarten gemaakt. Na een gezamenlijke picknick worden verschillende workshops georganiseerd. Hiervoor krijgt de school de medewerking van onder andere de stedelijke Integratiedienst, Artsen Zonder Grenzen, het ministerie van Maatschappelijke Integratie. De leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken leiden een debat: 'De wereld ons dorp? Ja, maar een dorp waarin religieuze en culturele identiteit de andersdenkende nooit uitsluit.' Ten slotte creëren de leerlingen de balloninstallatie. Hiermee wil de school zijn solidariteit betuigen met het non-discriminatieoverleg en het gelijkekansenbeleid binnen het onderwijs.

Zaterdag 13 oktober: Old Boys' Dag
Met een oud-leerlingendag wil de school de link leggen tussen het verleden en heden. Roland Commers, een oud-leerling, houdt een toespraak. Hij is moraalfilosoof en verbonden aan de Universiteit Gent. De beeldend kunstenaar Peter Boelens zal het kunstwerk van de leerlingen toelichten.

Een meer uitgebreid programma vindt u als bijlage.

Aanzet
Deze driedaagse vormt de aanzet van een project waarin de school gedurende een gans schooljaar werkt rond culturen, tijd en diversiteit.

Wenst u meer inlichtingen, neem dan contact op met: Karin Heremans
Directeur
KA 1 Antwerpen
Fr. Rooseveltplein 11
2060 Antwerpen
tel. 03-232 70 99
fax 03-232 52 98
e-mail ka1.antwerpen@rago.be
web https://home.planetinternet.be/~ka040287/

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch. INTERCULTURALI TIJD

Interculturali tijd
is een project over cultuur en culturen,
is een project over tijd,
plaatst culturen in de tijd.
Immers,
tijd is relatief;
tijd is cultuurgebonden;
tijd is ook subjectief.

Doelstelling
In het streven naar een multiculturele samenleving is het belangrijk alle deelnemers als volwaardige, autonome gesprekspartners te behandelen. Dat impliceert respect en aanvaarding van hun eigenheid. De angst voor het andere moet worden omgebogen naar interesse. Men kan slechts tot een volwaardige manier van samenleven komen als de ander in zijn anders-zijn wordt aanvaard. Wij trachten leerlingen bewust te maken van hun eigen persoonlijkheid om via interactie zelfbewustzijn te koppelen aan respect en interesse voor anderen. Dat alles met het doel 'multicultuur' om te buigen naar 'intercultuur'.

Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) Ons project kadert in het PPGO dat:

· pluralistisch is;

· beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inzonderheid de Rechten van het Kind;
· aan ieder individu de kansen biedt op optimale ontwikkeling;
· de totale ontwikkeling van de persoon nastreeft. Het PPGO streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het beschouwt de mens als individu en als gemeenschapswezen en het draagt bij tot de vorming van vrije mensen.

PROGRAMMA

Donderdag 11 oktober
De laatstejaars nemen deel aan het Colloquium 'Allochtonen in de politiek'. Dit colloquium is een organisatie van De Wereld in Lier in samenwerking met ICCM, VVSG, Liers cultureel Centrum, het Lis van Lier, Pricma, provinciebestuur Antwerpen, stadsbestuur Lier, stichting Gerrit Kreveld, Stichting, Stichting P&V en de Vlaamse Gemeenschap (Gelijke Kansen Vlaanderen). Impliceert het deelnemen aan een samenleving ook het deelnemen aan de politiek van die samenleving? Zo ja, hoe komen allochtonen dan in de politiek terecht? Wat wordt van hen verwacht? Wat zijn hun verwachtingen? Kunnen allochtonen bij politieke besluitvorming gewicht in de schaal leggen? In welke mate zijn allochtonen betrokken bij kunst en cultuur, media, sport, jeugdwerk, seniorenwerking, vakbonden, overheidsadministratie? Wat is de rol van onderwijs en media in de beeldvorming van allochtonen? Worden allochtone kinderen zelf op school voorbereid op het functioneren in een multiculturele samenleving?

Vrijdag 12 oktober
Onze school: de ultieme samenleving
Van 8.30 uur tot 12 uur:

· 'A classroom of differences': activiteiten georganiseerd door de klastitularissen.
· Kennismaking: het persoonlijk artefact.
· Onze klas: een groep?

· IJsbreker: een menselijke knoop ontwarren.
· Afspraken

· Schoolanalyse

Vermits de anderstalige nieuwkomers geconfronteerd worden met communicatieve beperkingen door een beperkte kennis van het Nederlands in deze toch al heterogene groep, werken zij afzonderlijk. Er wordt een Quiz georganiseerd en er worden wenskaarten ontworpen.

Van 12 uur tot 13 uur: Picknick "bokes met choco"
Van 13 uur tot 15.30uur: Verschillende workshops

1. Kleine psychologie voor duurzame ontwikkeling Noortje Wiesbrouwer (Straten generaal)
2. Participatie: Interactief besturen, lof van de bio-diversiteit Noortje Wiesbrouwer (Straten generaal)

3. De multi-culturele samenleving Ronald Commers (moraalfilosoof RUG)
4. De zonnewijzer (doe shop) Annie Timmermans (aardrijkskundige)
5. De tijdszonewijzer (hoe laat? waar ?) Annie Timmermans (aardrijkskundige)
6. Kleur bekennen: Mwasi (textieldruk) Provincie Antwerpen
7. Kleur bekennen: Capoeira Provincie Antwerpen
8. Inspraak Lydia Keulemans + Stedelijke jeugddienst
9. Gelijke Kansen Anissa Temsamani kabinetsmedewerker ministerie voor Maatschappelijke Integratie
10. Internationale hulpverlening Artsen Zonder Grenzen
11. Interculturali tijd Tom Van Mieghem en Tom Schampaert (Stedelijke integratiedienst Antwerpen)
Parallel met deze workshops loopt een intercultureel en interreligieus debat dat uitgaat van de leraars levensbeschouwelijke vakken:
· "De wereld, ons dorp? Ja, maar dan een dorp waarin culturele en religieuze identiteit de andersdenkende nooit uitsluit"
· "11 september 2001: Het begin van een nieuw tijdperk?"
Van 15.30 uur tot 16.30 uur:
Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Peter Boelens maken de leerlingen een Ballonneninstallatie, als teken van veelkleurigheid. Deze zal gedurende één dag uit de monumentale architectuur van het gebouw steken, een boodschap voor Antwerpen, voor België, voor Europa, voor de wereld. De school als spiegel van en voor de maatschappij.

Zaterdag 13 oktober "
Old Boys'dag

De school heeft een illustere schare oud-leerlingen. Oorspronkelijk waren het alleen maar jongens! Via deze oud-leerlingendag willen wij de link leggen tussen jong en oud, willen wij tevens aan de oud-leerlingen laten zien hoe de school geëvolueerd is van een klasse-atheneum met een elitair tintje naar een multiculturele school met meer dan 40 verschillende nationaliteiten.

Programma

· Inleiding door de directie

· Lezing door Ronald Commers (moraalfilosoof UG, een oud-leerling)
· Toelichting bij het werk van beeldend kunstenaar Peter Boelens
· Oplaten van de ballonneninstallatie (18-19 uur)
· Etentje

Deze driedaagse is een aanzet tot een schooljaar van denken over en werken rond tijd, culturen en diversiteit. In de maand mei wordt het project afgesloten met een culturenmarkt georganiseerd door de leerlingen.

Karin Heremans
Directeur KA1 Antwerpen

Dries Vandermeersch
Verantwoordelijke Pers-PR
Het Gemeenschapsonderwijs Stafcel Communicatie
E. Jacqmainlaan 20 1000 Brussel
tel: 02-790 93 06 fax: 02-790 95 06 GSM: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

Deel: ' KA 1 Antwerpen organiseert interculturele driedaagse '
Lees ook