Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-1-2003
Kaarten toekomstige Luchtkwaliteit langs wegen

De lucht in Zuid-Holland overschrijdt op veel plaatsen de kwaliteitsnorm voor stikstofdioxide en fijn stof. Deze stoffen kunnen leiden tot luchtwegklachten. De overschrijding blijkt uit de provinciale rapportage luchtkwaliteit. Om oplossingen te vinden en om toekomstige problemen te voorkomen, heeft de provincie Zuid-Holland de toekomstige luchtkwaliteit in 2010 zichtbaar gemaakt op kaarten.

De bronnen voor stikstofdioxide zijn (vracht)auto's, scheepsmotoren en verbrandingsinstallaties bij de industrie en energiecentrales. De concentratie van deze stof is het hoogst langs snelwegen en andere drukke verkeerswegen. Ook in de binnensteden waar veel verkeer komt is de concentratie stikstofdioxide vaak te hoog. Uit de rapportage blijkt dat in 37 gemeenten op dit moment de concentraties hoger zijn dan de norm. Gemiddeld over 1 jaar mag de concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kuub. In 14 gemeenten zullen de problemen in de toekomst verdwijnen, omdat de EU heeft bepaald dat er schonere brandstofmotoren moeten komen. In 23 gemeenten zijn de concentraties zodanig hoog dat er maatregelen genomen moeten worden om de overschrijding tegen te gaan. Dit zijn o.a. een aantal gemeenten in het Rijnmond-gebied, Haaglanden en in de Drechtsteden. De provincie Zuid-Holland heeft kaarten gemaakt van de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet binnen de provincie. De kaarten geven de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide weer die in 2010 verwacht wordt. Ze zijn van belang bij het oplossen en voorkómen van luchtkwaliteitsproblemen en bij het maken van ruimtelijke plannen.
Ook constateert de provincie Zuid-Holland veel overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen van fijn stof. Dit probleem heeft een landelijk karakter en zal door de minister van VROM worden aangepakt. In nagenoeg de hele provincie worden de grenswaarden voor fijn stof overschreden.

Aanpak
De provincie Zuid-Holland, gemeenten en de wegbeheerders (vaak Rijkswater-staat) zullen via verkeerstechnische maatregelen de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht langs wegen proberen te verlagen. Te denken valt aan snelheidsbeperking, overkappingen, omleidingen en voorzieningen voor een betere doorstroming van het verkeer. In gebieden waar de luchtkwaliteit blijvend niet aan de normen voldoet moet voorkómen worden dat nieuwe problemen ontstaan. Daar wil de provincie bijvoorbeeld dus geen woningbouw of scholen toestaan.

Deel: ' Kaarten toekomstige Luchtkwaliteit langs wegen Zuid-Holland '
Lees ook