Ministerie van VWS

Kabinet compenseert ouderen in zorginstellingen

Dit persbericht, nummer 18, is op vrijdag 1 oktober 1999 na afloop van de ministerraad uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst

Alleenstaande AOWers in verzorgingshuizen en AWBZ-instellingen krijgen binnenkort 300 gulden ineens uitgekeerd; gehuwden krijgen samen 187 gulden ineens. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt de inkomensachteruitgang ongedaan gemaakt die het gevolg was van een ongewild hogere stijging van de eigen bijdrage per 1 juli 1999.

De compensatie is structureel. Vanaf 1 januari 2000 wordt de compensatie verwerkt via het bedrag dat 65-plussers in de zorginstellingen maandelijks aan eigen bijdrage betalen.

De inkomensachteruitgang voor de circa 170.000 ouderen in AWBZ-instellingen en verzorgingshuizen is het gevolg van een algemene inkomensstijging in 1998 en verhoging van de fiscale ouderenaftrekken in 1998. Deze verhoging van het inkomen werkte op 1 juli 1999 met vertraging door in de eigen bijdrage die 65-plussers in de zorginstellingen betalen. Het vrij besteedbare inkomen voor alleenstaanden liep met circa 50 gulden per maand terug, gehuwden gingen circa 30 gulden per maand achteruit.

Met de maatregel is dit jaar 50 miljoen gulden gemoeid; structureel gaat het om 100 miljoen gulden.

Het kabinet werkt tevens aan een oplossing voor de lange termijn om te voorkomen dat deze inkomensschommelingen zich blijven voordoen. Inkomensvoorzieningen als AOW worden in beginsel geleidelijker - op 1 januari en 1 juli bijgesteld; de eigen bijdragen wijzigen alleen op 1 juli. Voor een structurele oplossing is een aanpassing van het eigen bijdragesysteem nodig, indien mogelijk met ingang van 2001.

Deel: ' Kabinet compenseert ouderen in zorginstellingen '
Lees ook